| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, кв. "Овча купел", ул. "Монтевидео" 21
  02/ 957 13 21 в. 1215, 1235
  www.nbu.bg


ИКОНОМИКА
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността ИКОНОМИКА се изучава във ФАКУЛТЕТ ЗА БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. СОФИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛВЪР
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНО и ДИСТАНЦИОННО

ХАРАКТЕРИСТИКА

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТПРОГРАМА "ИКОНОМИКА"

ВЪВЕДЕНИЕПонятие за научната област

Програмата съставя професионални направления 3.3.8 “Икономика” и 3.3.9 “Туризъм” от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, ДВ бр. 64, 2002 г.Потребност от образование с такава насоченост

Във всички модерни държави в света е организирано и се развива обучение по икономика и свързаните с нея професионални направления. Водещите университетски центрове за изучаване на икономически науки определят основните тенденции на развитието и преподаването им.

Програма “Икономика” на НБУ има за цел да развива както на теоретично, така и на практическо равнище най-новите тенденции в областта на икономическата наука и образование с акцент върху реалните стопански процеси в България и света и с оглед на бъдещата евроинтеграция на страната ни.

Като образователен статус преобладаващият брой кандидати за обучение в програмата са завършили средно образование, икономически и други колежи или бакалавърски програми от други професионални направления. Поради тенденцията за развитие на средния и малък бизнес в България, кандидати за програмата са и хора от реалната стопанска дейност, желаещи да повишат и актуализират икономическите си знания с цел конкретното им приложение в собствения бизнес.Предлагане

Икономически науки се изучават в голям брой университетски центрове в цял свят, които провеждат и изследователска дейност на високо равнище - Харвард, Станфорд, Кеймбридж, Оксфорд и пр., както и се развиват в специализирани институции с подчертано научноприложен характер на дейност като “Центъра за висши стопански изследвания” във Франция, институтът “Макс Планк” в Германия и пр. Такива изследователски звена съществуват към редица икономически организации – банки, фирми, стопански съюзи и пр. Както държавите, така и частните фирми отделят значителни средства за развитието на икономическите научни изследвания, поради голямото им значение за стопанската практика.

И други учебни заведения в България предлагат подобни програми включително за същата образователна степен. Сред тях са: СУ “Климент Охридски”, УНСС, ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, Стопанска академия “Димитър Ценов” – Свищов, Свободен университет – Варна, Свободен университет – Бургас, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Срокът на обучение там, както и в другите висши училища с такъв образователен профил за бакалавърска степен, е 4 години.

Атрактивността на програма “Икономика” се състои преди всичко в методологичната и тематична конструкция, което създава универсалност и адаптивност на общата квалификация на студентите и предлага специализация в най-търсените и с тенденции за най-динамично развитие сфери на икономическата реалност – бизнес администрацията с акцент върху малките и средни фирми, финансите и туризма.

В програмата е постигната висока целенасоченост и концентрираност на предлаганите курсове. Тя предоставя на студентите модерна и синтезирана теоретична база, върху която се градират практически курсове, насочени към реалните проблеми на икономиката. В обучението преобладават семинарите, нетрадиционни форми на обучение като икономически тренинги, разчетно-аналитични работи, икономически практикуми.Програмата предоставя възможност за избор на студентите на три специализации след втората година на обучение – “Финанси”, “Бизнес администрация” и “Туризъм”, допълнителна втора специализация, възможности за участие в проекти и обмен по програми за сътрудничество с висши училища в Европа и САЩ, както и в научни и приложни проекти на Департамент “Икономика и бизнес администрация “ на НБУ и “Лабораторията по управленско и инвестиционно консултиране” към департамента.Сътрудничество

Програма “Икономика” се оформи като проект и се развива в сътрудничество с различни институции и организации от сферата на образованието, науката и стопанската практика. Това са: Българска стопанска камара, Комисията за финансов надзор, Българската академия на науките, Българската народна банка, Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите, Световната асоциация за стопанско - исторически изследвания, Европейската асоциация за банкова история и др.Вид на програмата

Програмата е за образователна степен "бакалавър"ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТАДиректори

Доц. д-р Нинел Кьосева, доц. д-р Събина Ракарова, д-р Михаил Михайлов, доц. д-р Ботьо Захаринов (ДО), доц. д-р Стефан Стефанов (ДО)Програмен съвет

проф. д-р Радослав Цончев (председател), акад. проф. Иван Попчев, д.н., проф. д-р Светослав Масларов, доц. д-р Стефан Стефанов, доц. д-р Виолета Касърова, доц. д-р Събина Ракарова, д-р Михаил МихайловДепартамент, предлагащ програмата

"Икономика и бизнес администрация"Рецензенти

Проф. Стоядин Савов (Университет за национално и световно стопанство - София), д.н., ст.н.с. II ст. д-р Митко Димитров (Институт по икономика към българската академия на науките)Модули към програмата

Финанси, Бизнес администрация, ТуризъмПродължителност на програмата

Осем семестъра.Форма на провеждане

Редовна, Дистанционна.Специалност и професионална квалификация

Икономика – финанси, икономика – бизнес администрация, икономика – туризъм, икономистКомпетенции

Завършилите програмата:

- имат фундаментални икономически знания, познават характеристиките на проявление и закономерностите на стопанското развитие и на стопанските структури;

- познават инструментариума от съвременни научни и практически методи и техники за анализ на икономическите процеси;

- имат квалификация за специализирани дейности в стопанските организации;

- в модул “Финанси” придобиват знания и умения в сферата на финансовите пазари, финансовите инструменти и финансовия анализ;

- в модул “Бизнес администрация” придобиват знания, умения и практическа квалификация за управлението на стопанските организации;

- в модул “Туризъм” студентите познават ръководството и организацията на туристическия бизнес, културата, обичаите и традициите на страните и регионите.Условия за прием в програмата

Приемът се извършва чрез Тест за общообразователна подготовка за НБУ. ;

От кандидатите се изисква завършено средно образование.Условия за завършване на програмата

Покриване на необходимия брой кредитиСпециалност, специализация и професионална квалификация на завършилите програмата и възможности за приложение на получените знания.

Специалности: Икономика-финанси, Икономика – бизнес администрация, Икономика – туризъм;

Квалификация: Икономист.

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТАИзисквания:Образователни кредити: Общ брой - 250. За всяка учебна година се изискват 60 кредита, които се набират както следва:

първа година

- общо образование – 42 кр. (в т.ч. 24 за чужд език)

- курсове към програмата – 18 кр.

втора година

- общо образование – 24 кр. (чужд език)

- курсове към програмата – 36 кр.

трета година

- курсове от избрания модул на програмата – 48 кр.(в т.ч. 12 безплатни)

- курсове от друг модул на програмата – 12 кр. (безплатни)

четвърта година

- курсове от избрания модул на програмата - 48 кр. (в т.ч. 12 безплатни))

- курсове от друг модул на програмата – 12 кр. (безплатни)Бакалавърска теза - 10 кр.Хорариум. Общ брой часове – минимум 2 200 часаКурсове за квалификацияПърва година:

І семестър

BAEB 100 Принципи на икономиката

доц. д-р Събина Ракарова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAEB 101 Бизнес право I

доц. д-р Росен Ташев, хон. ас. Иван Кьосев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAEB 102 Природа, култура, туризъм

проф. Иван Маразов, д.н. и екип, 60 ч., 2 сем. (30+30), 6 кр.

BAEB 103 Околна среда и природоползване

доц. Атанас Близнаков, д.н., доц. д-р Ботьо Захаринов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAEB 104 Икономически теории

доц. д-р Нинел Кьосева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.IІ семестър

BAEB 200 Принципи на микроикономиката

доц. д-р Събина Ракарова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAEB 201 Социология на потреблението

доц. Иван Евтимов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAEB 102 Природа, култура, туризъм

проф. Иван Маразов, д.н. и екип, 60 ч., 2 сем. (30+30), 6 кр.

BAEB 202 Социална психология

доц. д-р Елена Паспаланова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

PSYB 506 Писане и представяне на научен текст

гл. ас. Елена Андонова 30 ч., 1 сем., 3 кр.Втора година:

ІII семестър

BAEB 300 Принципи на макроикономиката

доц. д-р Събина Ракарова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAEB 301 Въведение в статистиката

проф д-р Красимир Калинов, доц. д-р Георги Мишев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAEB 302 Основи на управлението

проф. Георги Минчев, ас. Кристиян Хаджиев 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAEB 303 Основи на счетоводството

гл. ас. д-р Любомир Тодоров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAEB 304 Бизнес информатика

гл. ас. д-р Димитър Терзиев и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAEB 305 Въведение в туризма и туристически ресурси

д-р Михаил Михайлов, 60 ч., 2 сем. (30+30), 6 кр.

BAEB 306 Бизнес право II

доц. д-р Росен Ташев, хон. ас. Иван Кьосев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ADMB 309 Основи на публичната администрация
доц. д-р Людмил Георгиев, ас. Милена Караджова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAEB 307 Умения за презентация

д-р Соня Алексиева и екип на БСК, 30 ч., 1 сем., 3 кр.IV семестър

ВАEB 400 Бизнес изчисления

проф. д-р Радослав Цончев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАEB 401 Статистически методи, SPSS

проф. д-р Красимир Калинов, доц. д-р Георги Мишев, 60 ч., 1 сем., 6 кр.

ВАEB 402 Въведение във финансите
доц. д-р Маргарита Александрова, гл.ас. д-р Ренета Димитрова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАEB 403 Стопанска история

доц. д-р Нинел Кьосева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАEB 404 Основи на маркетинга
доц. д-р Галина Младенова, ас. Станимир Андонов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАEB 305 Въведение в туризма и туристически ресурси

д-р Михаил Михайлов, 60 ч., 2 сем. (30+30), 6 кр.

ВАEB 405 Международна икономика

доц. д-р Стефан Стефанов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

SEMМ 509 Семиотика и общуване
проф. Мария Попова, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАEB 406 Европейска икономическа интеграция

проф. д-р Светослав Масларов, доц. д-р Иван Белчев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.Модул “Финанси”

Трета година:

V семестър

BAFB 500 Финансово счетоводство

доц. д-р Снежана Башева, гл. ас. д-р Диана Петрова, 60 ч., 1 сем., 6 кр.

BAFB 501 Бюджетно счетоводство

доц. д-р Снежана Башева, гл. ас. д-р Любомир Тодоров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 502 Финанси на предприятието

доц. д-р Маргарита Александрова, гл. ас. д-р Ренета Димитрова, 60 ч., 1 сем., 6 кр.

BAFB 503 Количествени методи

ст. н. с. II ст. Петър Петров, 30 ч. 1 сем., 3 кр.

BAFB 504 Бюджет и бюджетна политика

доц. д-р Румен Брусарски, ст.н.с. II ст. д-р Георги Сматракалев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 505 Международни финанси

проф. д-р Светослав Масларов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 506 Небанкови финансови институции

проф. д-р Радослав Цончев, хон. ас. Димитър Димитров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 507 Бизнес право III

доц. д-р Росен Ташев, хон. ас. Иван Кьосев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 508 Персонални финанси

доц. д-р Румен Брусарски, хон. ас. Гергана Раковска, 30 ч., 1 сем., 3 кр.Безплатни кредити:

BAFB 509 Семестриален проект I

екип, 1 сем., 3 кр.

BAFB 510 Проект към BAFB 500

1 сем., 1 кр.

BAFB 511 Проект към BAFB 502

1 сем., 1 кр.

BAFB 512 Проект към BAFB 505

1 сем., 1 кр.

BAFB 513Проект към BAFB 508

1 сем., 1 кр.VІ семестър

BAFB 600 Управленско счетоводство

доц. д-р Снежана Башева, гл. ас. д-р Диана Петрова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 601 Икономика за мениджъри

доц. д-р Събина Ракарова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 602 Икономика на предприятието

доц. д-р Събина Ракарова, 60 ч., 1 сем., 6 кр.

BAFB 603 Стопанска логистика

доц. д-р Лилия Чанкова, доц. д-р Милчо Толев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 604 Данъци и данъчно облагане

ст.н.с. II ст. д-р Георги Сматракалев, д-р Константин Пашев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 605 Мита и митническа политика

доц. д-р Румен Брусарски, д-р Атанас Льондев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 606 Банки и банково обслужване

гл. ас. д-р Ренета Димитрова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 607 Бизнес комуникации и връзки с обществеността

д-р Соня Алексиева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 608 Застраховане и застрахователна дейност

доц. д-р Янаки Андреев, хон. ас. Гергана Раковска, 30 ч., 1 сем., 3 кр.Безплатни кредити:

BAFB 609 Семестриален проект II

екип, 1 сем., 2 кр.

BAFB 610 Учебна практика

20 дни, 1 сем., 2 кр.

BAFB 611 Проект към BAFB 601

1 сем., 1 кр.

BAFB 612 Проект към BAFB 602

1 сем., 1 кр.

BAFB 613 Проект към BAFB 603

1 сем., 1 кр.

BAFB 614 Проект към BAFB 605

1 сем., 1 кр.

BAFB 615 Проект към BAFB 607

1 сем., 1 кр.Четвърта година:

VIІ семестър

BAFB 700 Управление на портфейл от ценни книжа

проф. д-р Радослав Цончев, 60 ч., 1 сем., 6 кр.

BAFB 701 Нормативна база на капиталовите пазари

проф. Ангел Калайджиев, д.н., хон. ас. Димитър Димитров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 702 Икономика на публичния сектор

доц. д-р Румен Брусарски, ст.н.с. II ст. д-р Георги Сматракалев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 703 Международни финансови организации

проф. д-р Светослав Масларов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 704 Финансиране на външно-търговските сделки

проф. д-р Светослав Масларов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 705 Финанси на застрахователни и осигурителни дружества

доц. д-р Янаки Андреев, хон. ас. Николай Николов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 706 Управление на иновационния процес

проф. Иван Георгиев, д.н., гл. ас. Цветан Цветков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 707 Съдебно-счетоводни експертизи

доц. д-р Бисер Славков, доц. д-р Красимир Йорданов и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 708 Компютърни приложения във финансите

гл. ас. д-р Емил Денчев и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.Безплатни кредити:

BAFB 709 Семестриален проект III

екип, 1 сем., 3 кр.

BAFB 710 Бакалавърски семинар

екип, 40 ч., 1 сем., некредитен

BAFB 711 Проект към BAFB 700

1 сем., 1 кр.

BAFB 712 Проект към BAFB 705

1 сем., 1 кр.

BAFB 713 Проект към BAFB 706

1 сем., 1 кр.

BAFB 714 Проект към BAFB 708

1 сем., 1 кр.VIIІ семестър

BAFB 800 Оценка на бизнеса

доц. д-р Виолета Касърова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.,

BAFB 801 Анализ на риска

акад. проф. Иван Попчев, д.т.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 802 Прогнозиране на финансови инструменти

доц. д-р Виолета Касърова, гл. ас. Денислав Соколов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 803 Проекти по програми на Европейския съюз

хон. ас. Иван Нейков, д-р Димитър Матев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 804 Местни финанси

доц. д-р Румен Брусарски, доц. д-р Лилия Христова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 805 Борси и борсови операции

доц. д-р Ангел Марчев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 806 Теория на кредита и кредитен анализ

гл. ас. д-р Ренета Димитрова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВAFB 807 Икономика на развитието

проф. Асен Ковачев, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BAFB 808 Цени и ценообразуване

доц. д-р Иван Стойчев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.Безплатни кредити:

BAFB 809 Проект към BAFB 800

1 сем., 1 кр.

BAFB 810 Проект към BAFB 801

1 сем., 1 кр.

BAFB 811 Проект към BAFB 802

1 сем., 1 кр.

BAFB 812 Проект към BAFB 803

1 сем., 1 кр.

BAFB 813 Проект към BAFB 804

1 сем., 1 кр.

BAFB 814 Проект към BAFB 805

1 сем., 1 кр.

BAFB 815 Проект към BAFB 806

1 сем., 1 кр.

BAFB 816 Проект към BAFB 807

1 сем., 1 кр.

BAFB 817 Проект към BAFB 808

1 сем., 1 кр.Модул “Бизнес администрация”

Трета година

V семестър

ВАBB 500 Количествени методи в управлението

проф. д-р Радослав Цончев, ст.н.с.ІІст. Петър Петров, 60 ч., 1 сем., 6 кр.

ВАBB 501 Счетоводство на стопанската организация

гл. ас. д-р Любомир Тодоров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 502 Организационно поведение

проф. Георги Минчев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 503 Индустриална икономика

доц. д-р Събина Ракарова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 504 Бизнес право ІІІ

доц. д-р Росен Ташев, хон. ас. Иван Кьосев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 505 Икономика на публичния сектор

доц. д- р Румен Брусарски, ст.н.с. ІІ ст. д-р Георги Сматракалев 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 506 История на административните и стопанските институции

доц. д-р Нинел Кьосева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 507 Компютърни приложения в бизнеса

проф. Евгений Николов, д.н. и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 508 Психология на фирменото управление

доц. д-р Веселина Русинова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.Безплатни кредити:

BABB 509 Проект към BABB 500

1 сем., 1 кр.

BABB 510 Проект към BABB 501

1 сем., 1 кр.

BABB 511 Проект към BABB 502

1 сем., 1 кр.

BABB 512 Проект към BABB 503

1 сем., 1 кр.BABB 513 Проект към BABB 506

1 сем., 1 кр.

BABB 514 Проект към BABB 508

1 сем., 1 кр.VІ семестър

ВАBB 600 Бизнес планиране и контрол

проф. Константин Габровски, д.н., ас. Йовка Банкова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 601 Икономика за мениджъри

доц. д-р Събина Ракарова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 602 Финанси на предприятието

доц. д-р Маргарита Александрова, гл.ас. д-р Ренета Димитрова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 603 Бизнес етика

доц. д-р Валентина Драмалиева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 604 Производствен мениджмънт

хон. ас. Александър Вълков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 605 Управление на персонала

проф. д-р Катя Владимирова и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 606 Управление в международна среда

проф. д-р Светослав Масларов, гл. ас. д-р Екатерина Сотирова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 607 Сравнителен анализ на стопанските системи

доц. д-р Нинел Кьосева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 608 Застраховане и застрахователна дейност

доц. д-р Янаки Андреев, хон. ас. Гергана Раковска, 30 ч., 1 сем., 3 кр.Безплатни кредити

ВАBB 609 Семестриален проект

екип, 1 сем., 3 кр.

ВАBB 610 Учебна практика

20 дни, 1 сем., 2 кр.

BABB 611 Проект към BABВ 601

1 сем., 1 кр.

BABB 612 Проект към BABВ 606

1 сем., 1 кр.Четвърта година

VIІ семестър

ВАBB 700 Стратегически мениджмънт

доц. д-р Стефан Христов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 701 Проектиране на управленски системи

доц. д-р Панайот Ганчев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 702 Управление на маркетинга

доц. д-р Галина Младенова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 703 Бизнес анализ

гл. ас. д-р Любомир Тодоров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 704 Управление на иновационния процес

проф. Иван Георгиев, д.н., гл. ас. Цветан Цветков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 705 Банки и финансови посредници

гл. ас. д-р Ренета Димитрова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 706 Оценка и управление на риска

акад. проф. Иван Попчев, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 707 Бизнес комуникации

д-р Соня Алексиева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 708 Управление на проекти

доц. д-р Руслан Пенчев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 709 Практикум по четене на финансов отчет

доц. д-р Виолета Касърова,1 сем., 3 кр.Безплатни кредити:

ВАBB 710 Бакалавърски семинар

екип, 40 ч., 1 сем., некредитен..

BABB 711 Проект към BABB 700

1 сем., 1 кр.

BABB 712 Проект към BABB 701

1 сем., 1 кр.

BABB 713 Проект към BABB 702

1 сем., 1 кр.

BABB 714 Проект към BABB 704

1 сем., 1 кр.VIIІ семестър

Специализации:

Мениджмънт и предприемачество

ВАBB 800 Предприемачество и малък бизнес

доц. д-р Васил Александров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 801 Оценка на бизнеса

доц. д-р Виолета Касърова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 802 Управленско счетоводство

доц. д-р Снежана Башева, гл. ас. д-р Диана Петрова, 1 сем., 30 .,3 кр.

ВАBB 803 Е-бизнес в организацията

гл. ас. Мария Николова и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 804 Стопанска логистика

доц. д-р Лидия Чанкова, доц. д-р Милчо Толев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 805 Кризисен мениджмънт

доц. д-р Виолета Касърова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 806 Организационна култура

проф. Георги Минчев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 807 Трудово право и осигурителни отношения

хон. ас. Иван Нейков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 808 Проекти по програми на Европейския съюз

хон. ас. Иван Нейков, д-р Димитър Матев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.Безплатни кредити:

BABB 809 Проект към BABB 800

1 сем., 1 кр.

BABB 810 Проект към BABB 801

1 сем., 1 кр.

BABB 811 Проект към BABB 802

1 сем., 1 кр.

BABB 812 Проект към BABB 803

1 сем., 1 кр.

BABB 813 Проект към BABB 804

1 сем., 1 кр.

BABB 814 Проект към BABB 805

1 сем., 1 кр.

BABB 815 Проект към BABB 806

1 сем., 1 кр.

BABB 816 Проект към BABB 807

1 сем., 1 кр.

BABB 817 Проект към BABB 808

1 сем., 1 кр.Маркетинг

ВАBB 818 Потребителско поведение

доц. д-р Галина Младенова и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 819 Международен маркетинг
доц. д-р Емил Химирски, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 820 Управление на продажбите и дистрибуционна политика

доц. д-р Йорданка Владимирова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 821 Реклама и връзки с обществеността

д-р Соня Алексиева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 822 Маркетингови проучвания

доц. д-р Симеон Желев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 823 Цени и ценообразуване

доц. д-р Иван Стойчев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 824 Конкурентно поведение

доц. д-р Галина Младенова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 803 Е-бизнес в организацията

гл. ас. Мария Николова и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 806 Организационна култура

проф. Георги Минчев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.Безплатни кредити:

BABB 825 Проект към BABB 818

1 сем., 1 кр.

BABB 826 Проект към BABB 819

1 сем., 1 кр.

BABB 827 Проект към BABB 820

1 сем., 1 кр.

BABB 828 Проект към BABB 821

1 сем., 1 кр.

BABB 829 Проект към BABB 822

1 сем., 1 кр.

BABB 830 Проект към BABB 823

1 сем., 1 кр.

BABB 831 Проект към BABB 824

1 сем., 1 кр.

BABB 812 Проект към BABB 803

1 сем., 1 кр.

BABB 815 Проект към BABB 806

1 сем., 1 кр.Информационни системи и управление

ВАBB 832 Проектиране на бизнес информационни системи

гл. ас. д-р Димитър Терзиев и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

INFB 873 Операционни системи и мрежи

доц. д-р Николай Докев, доц. д-р Николай Гаджев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

INFB 871 Информационни системи за управление на проекти

ст.н.с.ІІ ст. д-р Румен Радев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 833 Интегрирани информационни решения за управление

гл. ас. Мария Николова и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 803 Е-бизнес в организацията

гл. ас. Мария Николова и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 834 Автоматизация на счетоводната отчетност

гл. ас. д-р Емил Денчев и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

INFB 872 Информационни системи и бази данни

ст.н.с.ІІ ст. д-р Юлиана Пенева и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

ВАBB 835 Приложна иконометрия
проф. Александър Димитров, д.н. и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

INFB 874 Дизайн и мултимедия в интернет

н.с. Сергей Върбанов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.Безплатни кредити:

BABB 836 Проект към BABB 832

1 сем., 1 кр.

BABB 837 Проект към BABB 833

1 сем., 1 кр.

BABB 838 Проект към BABB 834

1 сем., 1 кр.

BABB 839 Проект към BABB 835

1 сем., 1 кр.

BABB 812 Проект към BABB 803

1 сем., 1 кр.

INFB 875 Проект към INFB 871

1 сем., 1 кр.

INFB 876 Проект към INFB 872

1 сем., 1 кр.

INFB 877 Проект към INFB 873

1 сем., 1 кр.

INFB 878 Проект към INFB 874

1 сем., 1 кр.Модул “ТУРИЗЪМ”

V семестър

BATB 500 Бизнес право III

доц. д-р Росен Ташев, хон. ас. Иван Кьосев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 501 Икономика на туризма

доц. д-р Ангел Георгиев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 502 Регионална икономика

доц. д-р Людмил Георгиев и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 503 Управление на туризма

д-р Михаил Михайлов, 60 ч., 1 сем., 6 кр.

BATB 504 Маркетинг в туризма

доц. д-р Найден Найденов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 505 Счетоводство и контрол в туризма

доц. д-р Красимир Йорданов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 506 Информационно обслужване в туристическата дейност

гл. ас. Мария Николова и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 507 География на туризма

доц. Петър Славейков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 508 Антропология и етнология

доц. д-р Пламен Бочков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

Безплатни кредити:

BATB 509 Проект към BATB 502

1 сем., 1 кр.

BATB 510 Проект към BATB 503

1 сем., 2 кр.

BATB 511 Проект към BATB 504

1 сем., 1 кр.

BATB 512 Проект към BATB 505

1 сем., 1 кр.

BATB 513 Проект към BATB 506

1 сем., 1 кр.VІ семестър

BATB 600 Управление на човешките ресурси в туризма

д-р Екатерина Рибарова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 601 Бизнес планиране на туристическата фирма

Божидар Фотев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 602 Проектиране и изграждане на туристически комплекси

проф. д-р Светла Грънчарова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.BATB 603 Култов туризъм

доц. д-р Нинел Кьосева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 604 Туроператорска и турагентска дейност

ас. д-р Веселин Пенчев, 60 ч., 1 сем., 6 кр.

BATB 605 Психология и туристическото поведение

доц. д-р Димитър Панайотов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 606 Социален и здравен туризъм

проф. д-р Светла Грънчарова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 607 Културен туризъм

доц. д-р Мария Чичикова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 608 Общество и култура в България

д-р Наталия Христова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.Безплатни кредити:

BATB 609 Учебна практика по туроператорска и турагентска дейност

д-р Веселин Пенчев, 1 сем., 3 кр.

BATB 610 Проект към BATB 600

1 сем., 1 кр.

BATB 611 Проект към BATB 601

1 сем., 1 кр.

BATB 612 Проект към BATB 604

1 сем., 1 кр.Четвърта година

VIІ семестър

BATB 700 Хотелиерство и ресторантьорство

д-р Алекс Орешков, 60 ч., 1 сем., 6 кр.

BATB 701 Туристическа реклама и връзки с обществеността

д-р Соня Алексиева, 30ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 702 Бизнес комуникации и делови преговори в туризма

Божидар Фотев, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 703 Сравнителни финансови анализи и оценки в туризма

д-р Марселен Йовоган, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 704 Предприемачество в туризма

ас. д-р Деян Дойков, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 705 Протокол и етикет

ас. Поля Кацамунска, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 706 Рекреационна екология

проф. Байко Байков, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 707 Природна среда, ресурси и икономическа политика

доц. д-р Ботьо Захаринов, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 708 Селски туризъм

Доц. Атанас Близнаков, д.н. 30 ч., 1 сем., 3 кр.Безплатни кредити:

BATB 709 Учебна практика по хотелиерство и ресторантьорство

д-р Соня Алексиева, 1 сем., 3 кр.

BATB 710 Проект към BATB 700

1 сем., 1 кр.

BATB 711 Проект към BATB 701

1 сем., 1 кр.

BATB 712 Проект към BATB 703

1 сем., 1 кр.VIIІ семестър

BATB 800 Управление на проекти

доц. Атанас Близнаков, д.н. и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 801 Връзки с обществеността на културния туризъм

д-р Соня Алексиева, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 802 Екотуризъм

доц. Атанас Близнаков, д.н., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 803 Устойчиво развитие и туризъм

д-р Михаил Михайлов и екип, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 804 Туристическо картографиране и GPS системи

проф. д-р Петър Гецов, проф. Рангел Гюров., 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 805 Алтернативен туризъм

проф. д-р Рангел Гюров, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 806 Българската култура в Европейските паралели

д-р Наталия Христова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.

BATB 807 Исторически туристически маршрути на Балканите

проф. д-р Любен Прашков, доц. д-р Мария Чичикова, 30 ч., 1 сем., 3 кр.Безплатни кредити:

ВATB 808 Семестриален проект

ас. Кристиян Хаджиев и екип, 1 сем., 3 кр.

ВATB 809 Бакалавърски семинар

екип, 40 ч., 1 сем., некредитен

BATB 810 Проект към BATB 800

1 сем., 1 кр.

BATB 811 Проект към BATB 803

1 сем., 1 кр.

BATB 812 Проект към BATB 804

1 сем., 1 кр.

Дистанционна форма на обучениеПровежда се в:

НБУ – София и локалните центрове на НБУ в Пловдив, Варна, ВидинСпециалност и професионална квалификация: икономика – бизнес администрация, икономистИзисквания:Образователни кредити: общ брой – 250. За всяка учебна година се изискват 60 кредита, които се набират както следва:

първа година

- общо образование – 36 кредита (в т.ч. 24 за чужд език)

- курсове към програмата – 24 кредита

втора година

- курсове към програмата – 60 кредита

трета година

- курсове към програмата – 48 кредита

- курсове към специализация – 12 кредита

четвърта година

- курсове към програмата – 48 кредита

- курсове към специализация – 12 кредитаБакалавърска теза или държавен изпит – 10 кредитаХорариум. Общ брой часове -2400Курсове към програматаПърва година

І семестър

BAEB 101D Принципи на микроикономиката

доц. д-р Георги Манлиев, 60 ч. (в т.ч. 30 аудиторни), 1 сем., 6 кр.

BAEB 102D Приложна математика за икономисти

проф. д-р Радослав Цончев, доц. д-р Геро Геров, 60 ч. (в т.ч. 30 аудиторни), 1 сем., 6 кр.IІ семестър

BAEB 201D Принципи на макроикономиката

доц. д-р Стати Статев, гл. ас. Петкан Илиев, 60 ч. (в т.ч. 30 аудиторни), 1 сем., 6 кр.

BAEB 202D Бизнесстатистика

доц. д-р Жозеф Теллалян, доц. д-р Димитър Дамгалиев, 60 ч. (в т.ч. 30 аудиторни), 1 сем., 6 кр.Втора година

IIІ семестър

BAEB 301D Основи на стопанското управление

доц. д-р Ангел Доралийски, 50 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 5 кр.

BAEB 302D Сравнителна стопанска история
доц. д-р Нинел Кьосева, 50 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 5 кр.
BAEB 303D Основи на правото

ас. Александър Велев, 50 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 5 кр.

BAEB 304D Основи на счетоводството

гл. ас. д-р Любомир Тодоров, 50 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 5 кр.

BAEB 305D Основи на маркетинга

проф. д-р Лилия Каракашева, 50 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 5 кр.

BAEB 306D Планиране и прогнозиране

доц. д-р Ирена Славова, 50 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 5 кр.IV семестър

BAEB 401D Икономически теории

доц. д-р Нинел Кьосева и екип, 50 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 5 кр.

BAEB 402D Икономика на труда

проф. д-р Катя Владимирова, 50 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 5 кр.

BAEB 403D Финансово счетоводство

гл. ас. д-р Любомир Тодоров, 50 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 5 кр.

BAEB 404D Пари, банки и капиталови пазари

доц. д-р Татяна Хубенова, 50 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 5 кр.

BAEB 405D Търговско право

гл. ас. Борис Ланджев, 50 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 5 кр.

BAEB 406D Международна икономика

доц. д-р Стефан Стефанов, 50 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 5 кр.


Трета година
V семестър

BAEB 501D Предприемачество и предприемачески проекти

ас. Деян Дойков, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 502D Връзки с обществеността

гл.ас. Олег Лозанов, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 503D Международен маркетинг

проф. д-р Лилия Каракашева, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 504D Техника и управление на външнотърговската дейност

доц. д-р Цветанка Инджова, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 505D Данъчно облагане

доц. д-р Георги Сматракалев, Валентина Василева, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.VІ семестър

BAEB 601D Икономика за мениджъри

доц. д-р Събина Ракарова и екип, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 602D Ценова политика

доц. д-р Иван Стойчев, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 603D Пласментна политика

проф. д-р Лилия Каракашева, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 604D Поведение на потребителя

проф. Лилия Каракашева, д.н., , гл. ас. Благодатка Маркова , 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 605D Бизнескомуникации и делови преговори

проф. Бистра Боева, д.н. ас. Тихомир Илиев, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.Четвърта година

VIІ семестър

BAEB 701D Управление на промените и фирмена култура

доц. д-р Паньо Данев, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 702D Управление на човешките ресурси

проф. д-р Катя Владимирова, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 703D Управление на процеса на вземане на решения

д-р Димитър Терзиев, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 704D Управление на националното развитие

проф. Асен Ковачев, д.н. 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 705D Управление на проeкти

доц. д-р Руслан Пенчев, ас. Кристиян Хаджиев, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.VIIІ семестър

BAEB 801D, Регионална икономика

гл. ас. Татяна Даскалова, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 802D Стратегически мениджмънт

доц. д-р Ангел Доралийски, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 803D Управление на организационното поведение

доц. д-р Димитър Панайотов, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 804D Управление на маркетинговата дейност

доц. д-р Цветанка Инджова, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.

BAEB 805D Управленски и информационни системи

доц. д-р Руслан Пенчев, 48 ч. (в т.ч. 18 аудиторни), 1 сем., 4,8 кр.Специализации (всички кредити са безплатни):

Маркетинг
BAEB 506D Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност

проф. Данаил Данаилов, д.н., 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 507D Стокова политика и иновационен маркетинг

гл. ас. Благодатка Маркова, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 606D Правно регулиране на маркетинговата дейност

доц. д-р Васил Драганов, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 706D Рекламна политика

доц. д-р Лиляна Менчева, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 707D Маркетинг на услугите

ас. Тихомир Илиев, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 806D Рекламен дизайн

проф. Георги Петров, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.Туризъм
BAEB 508D Икономика на туристическата фирма

доц. д-р Ангел Георгиев и екип, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 509D Технология и организация на туристическата дейност

д-р Михаил Михайлов и екип, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 607D Технология и организация на хотелиерството и ресторантьорството

гл. ас. Иванка Николова, ас. Кристиян Хаджиев, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 708D Специализирани видове туризъм

д-р Михаил Михайлов и екип, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 709D Мениджмънт на туристическата фирма

ас. Кристиян Хаджиев, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 807D Маркетинг на туристическия бизнес

гл.ас. Тодорка Тончева, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.Мениджмънт и предприемачество
BAEB 511D Икономика на малкото предприятие

доц. д-р Венелин Иванов, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 512D Организация на малкото предприятие

доц. д-р Георги Маринов, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 608D Бизнес стратегия на малката фирма

ас. Костадин Коларов, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 711D Маркетинг и реклама на малката фирма

доц. д-р Лиляна Менчева, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 712D Финансово управление на малката фирма

доц. д-р Ангел Георгиев и екип, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.

BAEB 808D Правни проблеми на малката фирма

aс. Михаил Коджабашев, 40 ч. (в т.ч. 20 аудиторни), 1 сем., 4 кр.
БАЛООБРАЗУВАНЕ

70 % - ТОП

30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование (за завършилите през 2003 и 2004 г.).* Средна аритметична оценка от зрелостните изпити (за завършилите преди 2003 г.)


Конкурсни изпити
 1 Тест по общообразователна подготовка (ТОП) Програма