| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
  СЛИВЕН, ул. "Столетов" 30
  044/ 228 55; 266 25
  www.uni-sz.bg


МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
ОБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА cе изучава в МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - гр. СЛИВЕН към ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр. СТАРА ЗАГОРА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: СПЕЦИАЛИСТ
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНО

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Медицинската сестра е лице с висше образование, получила диплома от Медицински колеж, подготвена да предпазва, поддържа, възстановява и подобрява здравето на хората и независимостта на виталните им физически и психически функции, като се съобразява с личността на всеки един от тях и техните психологически, социални, икономически и културни особености. Нейната подготовка й позволява да извършва анализ и оценка на състоянието на пациента, да изготвя план и осъществява по него сестринските грижи.
Медицинската сестра е с разширени професионални компетенции, които изпълнява самостоятелно или по предписание на лекаря. Тя може да работи във всички здравни и социални заведения.
Обучението по специалността в колежа се провежда по редовна форма. Продължителността на обучението е 3 години. Успешно завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "специалист" от професионално направление "здравни грижи" и квалификация "медицинска сестра".

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

А. Удвоената оценка от конкурсния изпит
В. Оценка по биология от диплома
С. Оценка по химия от диплома

Балът се формира като сума от посочените компоненти: А + B + C

/1/ Ако в дипломата за завършено средно образование има отделна оценка по неорганична и органична химия, се взема средната аритметична оценка.

Конкурсни изпити
 1 Биология Програма