| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
  БЛАГОЕВГРАД, ул. "Алекси Величков" 66
  073/ НОМ. 210 97
  www.swu.bg

 
Правилник за прием
за специалности след средно образование
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ
НА СТУДЕНТИ В
ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА

Раздел I. Общи положения
Чл. 1. Този Правилник урежда условията за кандидатстване, документите за кандидатстване, провеждането на състезателните изпити, проверката и оценката на писмените работи, балообразуването, класирането на кандидат-студентите и записването на новоприетите студенти в ЮЗУ “Н.Рилски”, наричан по-нататък Университет.

Чл. 2. Приемането на студенти в Университета се извършва чрез конкурс (конкурсни изпити) при спазване на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България (ДВ,бр.47 от 07.06. 2005г.).

Чл. 3. (1) Министерският съвет на Република България утвърждава ежегодно броя на приеманите за обучение студенти по професионални направления и образователно-квалификационни степени (чл. 9, ал. 3 от ЗВО).

(2) Академичният съвет на Университета утвърждава броя и специалностите, по които се приемат студенти (Приложение 1).

(3) Студентите заплащат годишна такса, определена с ПМС на Република България.

(4) От заплащане на такси за кандидатстване се освобождават лица, които са: кръгли сираци; с определение за инвалидност първа и втора група; военни инвалиди и лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за деца от системата на МОН.

(5) Броят на местата по ал.2 ще се обяви своевременно в средствата за масово осведомяване и в кандидатстудентското бюро на Университета.

Раздел II. Организация на предварителните кандидатстудентски конкурсни изпити

Чл. 4. Университетът всяка година организира и провежда предварителни кандидатстудентски изпити, с цел увеличаване възможностите на кандидатите за по-успешно представяне.

Чл. 5. На предварителните кандидатстудентски изпити могат да се явят лица, завършили средно образование в предишните години или дипломиращи се през учебната 2007/2008 година.

Чл. 6. Графикът за провеждането на предварителните кандидатстудентски конкурсни изпити е поместен в Приложение 4.

Чл. 7. (1) За участие в предварителните кандидат-студентски изпити се подават следните документи:

1. Молба по образец.

2. Лична карта.

3. Картонче за входящ номер.

(2) Документите по ал. 1 се подават в Учебен корпус I на Университета от 24 март до 09 април, при следното работно време:

1. в делнични дни - от 08.00 до 17.00 часа;

2. в почивни и празничини дни - от 09.00 до 15.00 часа

Чл. 8. Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити, запазват право да се явят и на основната кандидатстудентска сесия.

Чл. 9. (1) Оценките, получени на държавни зрелостни изпити през 2008 година се признават за оценки от положени конкурсни изпити, валидни за специалност, посочена в Приложение № 1.

(2) Оценките, получени от предварителните изпити, са равностойни на оценките от основната кандидатстудентска сесия.

(3) С оценките от предварителните изпити може да се кандидатства по всички специалности, за които е валиден съответният конкурсен изпит.

(4) В балообразуването участва най-високата оценка, независимо от начина на получаването й – и/или от държавен зрелостен изпит (от 2008 год.), и/или от предварителните, и/или от основните конкурсни изпити, положени през 2008 година.

Чл. 10. (1) Резултатите от предварителните конкурсни изпити служат за класиране, само когато кандидат-студентите изпълнят изискванията, посочени в раздел III “Условия за кандидатстване” и раздел IV “Документи за кандидатстване” на този Правилник.

(2) Кандидат-студентите, положили успешно предварителни конкурсни изпити, участват в класирането, само ако са подали всички документи в срок от 23 юни до 08 юли 2008 г.

Раздел III. Условия за кандидатстване

Чл. 11. (1) За редовно и задочно обучение по специалностите на Университета могат да кандидатстват лица, които:

1. имат завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища.

2. не са лишени от свобода, поради изтърпяване на присъда, към началото на учебната година.

Чл. 12. За възстановяване на студентските права се допускат кандидати, които имат заверен най-малко II семестър, преди отстраняването им (отписването им) от Университета.

Чл. 13. По реда, установен за български граждани, могат да кандидатстват чуждестранни граждани:

1.с двойно гражданство (едното от които е българско) и постоянно пребиваващи в страната.

2. постоянно пребиваващи на територията на Република България, което се удостоверява с документ за самоличност, издаден от МВР на Република България.

2. с българско самоопределение, но постоянно живеещи в чужбина.

3. граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство.

4. на които е предоставен статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Националното бюро за териториално убежище и бежанците към Министерския съвет.

Раздел IV. Документи за кандидатстване

Чл.14. (1) Кандидат-студентите подават следните документи:
1. Молба до Ректора (по образец на Университета).

2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.

3. Състезателни картони (по образец).

4. Картончета за входящ номер (по образец).

5. Уверение от Учебно-методическия отдел за заверен най-малко ІІ семестър за кандидатите, желаещи да възстановят студентските си права по специалността, в която са се обучавали.

6. За специалностите, посочени в Приложение 3, кандидатите следва да се явят за предварителна проверка на говорните и комуникативните възможности пред назначени за целта комисии. Проверката се извършва непосредствено преди подаването на документите. Издържалите успешно проверката получават удостоверение, което се представя заедно с другите кандидатстудентски документи.

7. Документ, удостоверяващ, че лицето е:

- инвалид първа или втора група;

- военноинвалид;

- кръгъл сирак, ненавършващ 25 години през 2008 г.;

- майка с три и повече деца;

- близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета.

(2) В случаите, когато не е необходимо кандидат-студентът да се яви на проверка за говорни и комуникативни възможности, документите могат да се подадат и от друго лице.

(3) За специалност Педагогика на обучението по музика и за специалност Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене) кандидатите задължително вписват върху плик-молбата музикалния инструмент, с който кандидатстват.

Чл. 15 (1) Подаването на документите се извършва от 23 юни до 08 юли 2008 г., а за специалностите Музикален театър, Филмова и телевизионна режисура, Филмово и телевизионно операторство, Филмов и телевизионен монтаж и Актьорско майсторство кандидатстудентски документи могат да се подават и в периода от 01.09 до 08.09.2008 г. включително.

(2) Не се приемат кандидатстудентски молби и други документи, изпратени по пощата.

(3) Не се приемат кандидатстудентски молби, попълнени нечетливо, или комплекти, към които не са приложени всички необходими документи.

(4) След срока, посочен в ал. 1, не се приемат документи и не се правят промени във вече подадените документи.

Чл. 16. (1) С една кандидатстудентска молба може да се кандидатства едновременно за редовно и задочно обучение.

(2) В състезателните картони кандидат-студентът подрежда самостоятелно специалностите със съответните шифри по реда на предпочитанието (желанието) си.

(3) Техническите комисии не носят отговорност за класирането, ако кандидатите са посочили неправилни шифри на съответните специалности в състезателните си картони.

Чл. 17. За участие в кандидатстудентския конкурс се внася такса, размерът на която се определя от Министерския съвет и се обявява от Университета преди подаването на документите.

Чл. 18. (1) Комисиите по приемането на кандидат-студентските документи и по проверка на говорните и комуникативните възможности ще работят както следва:

1. делнични дни – от 08.00 до 17.00 часа.

2. почивни и празнични дни – от 09.00 до 15.00 часа.

(2) Документите се приемат в Учебен корпус I на Университета.

(3) Приемът на документи в бюрата извън Благоевград, приключва до 17 часа на 06 април 2008 год. - за предварителните конкурсни изпити; на 07 юли 2008 г. - за основните конкурсни изпити.

Чл. 19. Всички особени случа6 април 2008 год. и по условията и документите за кандидатстване, непосочени в настоящия Правилник, се решават от председателя на Централната комисия за приемане на нови студенти.

Раздел V. състезателни изпити

Чл. 20. (1) Кандидат-студентите полагат състезателни изпити за съответната специалност по учебни предмети, посочени в Приложение 1. Когато за дадена специалност е предвиден повече от един взаимозаменяем конкурсен изпит, кандидат-студентът има право да се яви на всеки един от тях.

(2) Кандидат-студентите, класирали се на първо място на републиканските кръгове на олимпиадите и национални състезания, организирани от МОН, по математика, физика, химия, български език и литература, информатика, информацинни технологии, философия, икономика и техническо чертане, проведени в годината на конкурса, се записват за студенти в съответната специалност, без да полагат конкурсен изпит.

(3) На кандидат-студентите, класирани на второ и следващите места на републиканските кръгове на олимпиадите и национални състезания, организирани от МОН, по математика, физика, химия, биология, български език и литература, чужди езици, информатика, информационни технологии, икономика, техническо чертане, проведени в годината на конкурса, се признават конкурсни оценки по следната схема:

- получилите над 70% от точките на дванадесетия – Отличен (6);

- получилите над 66% от точките на дванадесетия – Отличен (5.90);

- получилите над 62% от точките на дванадесетия – Отличен (5.80);

- получилите над 58% от точките на дванадесетия – Отличен (5.70);

- получилите над 54% от точките на дванадесетия – Отличен (5.60);

- получилите над 50% от точките на дванадесетия – Отличен (5.50);

(4) На спечелилите международни и републикански конкурси в областта на изкуството, проведени през 2008 г., се признава оценка отличен (6) по практическите изпити за специалностите Педагогика на обучението по музика, Педагогика на обучението по изобразително изкуство, Българска народна хореография.

(5) На спечелилите олимпийски медали (след 2000 г.) и на световни и/или европейски медалисти за 2007 и 2008 г., се признава оценка отличен (6), вместо практическия комплексен изпит по физическа подготовка.

(6) Документите, удостоверяващи оценките или отличията, получени в международни и републикански конкурси по ал. 3 и ал. 4, се представят при подаване на молбите. Изчислените оценки се въвеждат в компютъра като резултат, получен на конкурсен изпит.

Чл. 21. (1) Състезателните изпити се провеждат по програми за всеки предмет, изготвени в съответствие с материала, изучаван в средните училища (Глава втора).

(2) Продължителността на състезателните изпити се определя от Изпитните комисии и не може да бъде по-малко от 2 и повече от 5 астрономични часа.

(3) Състезателните изпити се провеждат в зали и сгради, които се обявяват най-късно един ден преди провеждането им.

(4) Темите за писмените състезателни изпити се съставят преди провеждането им, в срокове, определени от Ректора на Университета. Изтеглянето им се извършва лотарийно в деня на изпита, след което се съобщават на всички кандидати.

Чл. 22. Писмените състезателни изпити са анонимни.

Чл. 23. Резултатите от конкурсните изпити са валидни само за 2008 г.

Чл. 24. (1) Устните изпити се провеждат от двучленна комисия и арбитър. Съставянето на комисиите и разпределянето на кандидат-студентите към тях се извършва лотарийно в деня на изпита преди неговото започване. Устни изпити могат да се провеждат преди и след обяд, в зависимост от броя на кандидат-студентите.

(2) Практическите изпити за специалностите по изкуствата се провеждат от комисия, съставена от специалисти, в зависимост от специалния предмет, заявен от кандидата преди подаване на документите.

(3) След съобщаването на темата, закъснели кандидат-студенти не се допускат до участие в конкурса.

(4) При доказано преписване или опит за преписване и при установяване на предварително подготвени материали за това, от страна на кандидат-студента, както и при нарушаване анонимността на конкурса (съзнателно поставени знаци, име, входящ номер и други), писмената работа на кандидат-студента се анулира и той не участва в класирането за всички специалности.