| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
  ПЛОВДИВ, бул. "Марица" 26
  032/ 643 637; 603 730
  www.uft-plovdiv.bg

 
Правилник за прием
за специалности след средно образование
ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В УХТ
ЗА УЧEБНАТА 2009/2010 ГОДИНА


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Български граждани и граждани на страните-членки на Европейския съюз (ЕС), притежаващи диплома за завършено средно образование, могат да кандидатстват за студенти в Университета по хранителни технологии – Пловдив (УХТ - Пловдив) във всяка от образователно-квалификационните степени „бакалавър" и „магистър" след средно образование или за образователно-квалификационна степен „магистър” след завършена образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” съгласно Закона за висшето образова­ние, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и настоящия Правилник.

Чл.2. В Университета по хранителни технологии през учебната 2009/2010 г. ще се приемат студенти за редовно и задочно обучение в следните професионални направления и специалности на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и “магистър” след завършено средно образование (Таблица 1, 2 и 4) и образователно-квалификационна степен “магистър”, след завършена образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” (Таблица 3, 5).


Чл.3. Кандидатстването за образователно-квалификационна степен “бакалавър” и за образователно-квалификационна степен „магистър" след средно образование с обучение на френски език се извършва чрез подаване на кандидатстудентски документи и класиране въз основа на резултатите от успешно издър­жаните държавни зрелостни изпити (матура) и/или конкурсен изпит с последващо класи­ране съгласно настоящия правилник.

Чл.4. Кандидатстването за образователно-квалификационната степен „магистър" за завършилите висше образо­вание и притежаващи образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, „бакалавър" или „магистър" се извършва съгласно изискванията на настоящия Правилник.

Чл.5. Чуждестранни граждани от страни, които не са членки на ЕС, притежаващи диплома за завършено средно обра­зование (легализирана от МОН - за завършилите в чуж­бина), се приемат за студенти в УХТ – Пловдив в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.II. КОНКУРСНИ ИЗПИТИЧл.6. Конкурсните изпити в УХТ – Пловдив се провеждат на два етапа - предварителен и редовен.

(1) Предварителните изпити са:

- тест по математика;

- тест по химия и опазване на околната среда.

(2) Редовните изпити са:

- тест по математика;

- тест по химия и опазване на околната среда.

(3) При явяване на конкурсни изпити, кандидат-студентите задължително представят документ за самоличност и документ за платена такса.

Чл.7.

(1) Приемът на студенти за образователно-квалификационна степен “бакалавър” и за специалност “Технология на ферментационните продукти (с обучение на френски език, степен “магистър” след средно образование) в УХТ се извършва както следва:

1. С писмен конкурсен изпит или оценка от държавен зрелостен изпит по математика – за специалностите Икономика на хранителната индустрия, Машиностроене и уредостроене, Автоматика, информационна и управляваща техника, Компютърни системи и технологии, Топлотехника, Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия и Индустриален мениджмънт.

2. С писмен конкурсен изпит или оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда - за специалностите Биотехнологии, Технология на месото и млякото, Консервиране и хладилна технология, Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти, Технология на виното и пивото, Технология на тютюна и тютюневите изделия, Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката, Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати, Химия и микробиология на храните, Анализ и контрол на хранителните продукти и Екологичен инженеринг в хранителната индустрия.

3. С писмен конкурсен изпит (или оценка от държавен зрелостен изпит) по химия и опазване на околната среда или математика (по избор) и по-високата оценка от държавен зрелостен изпит (или от дипломата) по чужд език (английски, немски, френски, руски) по избор - за специалност Кетъринг и Хотелиерство и ресторантьорство.

4. С писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда или математика (по избор) или (оценка от държавен зрелостен изпит по химия, математика или география по избор) и по-високата оценка по чужд език (английски, немски, френски, руски - по избор) от държавен зрелостен изпит (или от дипломата) - за специалността Туризъм.

5. С писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда и по-високата оценка от държавен зрелостен изпит (или от дипломата) по френски език - за специалност Технология на ферментационните продукти.

Чл.8.

(1) Кандидат-студентите на основание Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” могат да кандидатстват в едно от двете основни направления:

1. Профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност на образователно-квалификационната степен “бакалавър” (държавна поръчка или платено обучение);

2. Допълнителна специална и интердисциплинарна подготовка, за придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по същото професионално направление, или “бакалавър” или “магистър” по друга специалност (платено обучение).

(2) Приемът на студенти се извършва по документи.


III. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл.9.

(1) В УХТ могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани:

1. Завършили средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища (за образователно-квалификационна степен “бакалавър” и образователно-квалификационна степен “магистър”);

2. Завършили висше образование („професионален бакалавър”, ”бакалавър”, “магистър”), осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища (за образователно-квалификационна степен “магистър”);

3. Не изтърпяват наказание "лишаване от свобода" към началото на учебната година.

(2) В УХТ имат право да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, завършили средно и висше образование в чуждестранни средни и висши училища, като за целта представят диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката.

(3) Не се допускат до кандидатстване лица, на които в дипломата за завършено средно образование липсват оценки по предметите, участващи при образуването на бала за класиране.

Чл.10.

(1) В УХТ имат право да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при условията и по реда, установен за българските граждани:

1. Граждани на страните-членки на Европейския съюз (ЕС), притежаващи диплома за завършено средно образование.

2. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Р България. Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от МВР.

3. Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци. Статутът на бежанец се удостоверява с документ, издаден от Националното бюро за териториалното убежище и бежанците към МС.

4. Чужденци, от българска народност, удостоверена по реда на чл.4, ал.1 на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. и чл. 3, ал.1 на ПМС 228/1997 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чл.11. Завършилите друго висше образование могат да кандидатстват в УХТ за редовна и задочна форма на обучение.


IV. ДОКУМЕНТИ И ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл.12.

(1) Кандидат-студентите подават документите си:

1. За образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” след средно образование в УХТ, в оторизирани бюра (Приложение 1) за прием на кандидатстудентски документи и чрез Интернет;

2. За образователно-квалификационна степен “магистър” след „професионален бакалавър”, “бакалавър” или “магистър” в УХТ;

3. За предварителните изпити документите за кандидатстване се подават в УХТ и в оторизирани бюра (Приложение 1) за прием на кандидат-студентски документи.

(2) В срокове, посочени в “Справочник на кандидат-студента за учебната 2009/2010 г. всички кандидати подават лично или чрез друго лице следните документи:

1. Молба (по образец) до Ректора на УХТ.

2. Оригинал и копие на диплома за завършено образование (Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидат-студентските документи).

3. Лауреатите и първенците на национални и меж­дународни олимпиади по математика, химия и опазване на околната среда или чужд език представят оригинален документ от МОН за явяване по съответния предмет.

(3) Документите за явяване на предварителните изпи­ти се подават по график съгласно Приложение 2 и са: заявление (образец) до Ректора на УХТ, лична карта и ксерокопие на личната карта (не е необходима нотариална заверка). Личната карта се връща веднага след подаване на молбата.

(4) Документи за кандидатстване по чл. 12 (2) задължително се подават в определените срокове за м. юни-юли от всички желаещи да участват в класирането за уч. 2009/2010 г.

(5) Документи за кандидатстване в УХТ не се приемат след определените в “Справочника на кандидат-студента” срокове.

(6) В приетите документи не се допускат промени.

Чл.13.

(1) При подаване на документите се заплащат кандидат-студентски такси, определени от Министерски съвет;

(2) Кандидат-студентите кръгли сираци, инвалиди със 70% и над 70% инвалидност, военно-инвалиди, лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за от­глеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, деца от многодетни семейства и многодетни майки, съгласно решение на АС, се освобождават от кандидат-студентски такси, като за целта представят съответен документ.


V. КОНКУРСНИ ИЗПИТИ И ФОРМИРАНЕ НА БАЛА -
таблица на оценките и схема на формиране на бала


Чл.14.

(1) Конкурсните изпити по химия и опазване на околната среда и математика обхващат материал, изучаван от кандидатите в средния курс на обучение.

(2) Конкурсните изпити по химия и опазване на околната среда и математика се провеждат писмено по тестова система и съдържат по 25 въпроса.

(3) Продължителността на изпитите по химия и опазване на околната среда и математика е 60 минути.

(4) Правилният отговор на всеки въпрос от изпита по химия и опазване на околната среда или по математика се оценява 1 (една) точка. Всяка точка от теста носи 0,16 единици по шестобалната система. Крайната оценка от писмения изпит се изчислява по формулата 2,00 + 0,16.t - където t е сумата на точките от теста.

Чл.15.

(1) Ако оценката от писмения изпит по химия и опазване на околната среда или математика е под 3,00, тя се закръглява на слаб 2,00.

(2) Получилите оценка слаб 2,00 не формират бал и не участвуват в класирането.

Чл.16.

(1) На кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади по химия и опазване на околната среда и математика, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата се признава оценка 6,00 и не полагат конкурсен изпит, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата и участват в класирането на общо основание. Не се признават оценки от национални състезания.

(2) В случаите при които конкурсните изпити са повече от един, на лауреатите на национални и международни олимпиади се признава оценка отличен (6,00) за този от тях, който е в съответствие с предмета на олимпиадата, а по другите предмети се явяват на конкурсни изпити.

Чл.17.

(1) Конкурсният бал на кандидат-студентите се образува като сума от следните оценки:

1. За специалностите: Машиностроене и уредостроене; Топлотехника; Компютърни системи и технологии; Автоматика, информационна и управляваща техника и Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия - оценката по физика и оценката по математика от дипломата и удвоената оценка от конкурсния изпит по математика или държавния зрелостен изпит по математика.

2. За специалностите: Биотехнологии, Технология на месото и млякото, Консервиране и хладилна технология, Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти, Технология на виното и пивото, Технология на тютюна и тютюневите изделия, Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката, Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати, Химия и микробиология на храните, Анализ и контрол на храните и Екологичен инженеринг в хранителната индустрия - оценката по математика и оценката по химия и опазване на околната среда от дипломата и удвоената оценка по химия и опазване на околната среда от конкурсния изпит или държавния зрелостен изпит.

3. За специалност Технология на ферментационните продукти – оценката по математика и оценката по химия и опазване на околната среда от дипломата и оценката от конкурсния изпит или държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда или математика и по-високата оценка от държавния зрелостен изпит (или от дипломата) по френски език.

4. За специалност Туризъм – оценката по математика от дипломата, по-високата оценка по български език и литература (от държавния зрелостен изпит или от дипломата) и оценката от конкурсния изпит по химия и опазване на околната среда или математика (или оценка от държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда, математика или география) и по-високата оценка от държавен зрелостен изпит (или дипломата) по чужд език.

5. За специалности Кетъринг и Хотелиерство и ресторантьорство - оценките по математика и химия и опазване на околната среда от дипломата; оценката от конкурсния изпит или от държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда или математика и по-високата оценка от държавния зрелостен изпит (или от дипломата) по чужд език.

6. За специалностите Икономика на хранителната индустрия и Индустриален мениджмънт - оценката по математика от дипломата, по-високата оценка по български език и литература (от държавния зрелостен изпит или от дипломата) и удвоената оценка от конкурсния изпит по математика или държавния зрелостен изпит по математика.

Чл.18.

(1) Когато в дипломата за средно образование липсва оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатите полагат предварително изпит по този учебен предмет в средно училище, определено от МОН. Изпитът се полага върху учебното съдържание по съответния предмет, по реда и при условията на зрелостните изпити.

(2) При формиране на състезателния бал на кандидат-студенти, в чиято диплома за средно образование няма оценка по български език и литература, се взема оценката по общообразователна подготовка.

Чл.19. Максималният възможен бал за всички специалности е 24.

Чл.20.

(1) Конкурсният бал на кандидат-студентите от образователно-квалификационна степен “магистър” се формира като сума от средния успех от курса на следване и средния успех от държавния изпит.

(2) Максималният бал е 12.


VI. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ – СТУДЕНТИТЕ


Чл.21.

(1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидатите специалности и форми на обучение. Кандидатите се класират в две категории - мъже и жени.

(2) Резултатите от класирането се обявяват съгласно график, представен в Справочника на кандидат-студента за уч. 2009/2010 г.

(3) Списъците на приетите студенти се обявяват в УХТ и по Интернет.

(4) Неприетите след първия етап на класиране кан­дидат-студенти участват автоматично във втория етап и третия етап на класиране.

(5) Нежеланието (отказване от) за прекласиране по реда на посочените специалности и форми на обучение приетите студенти декларират писмено, при записване – след всяко класиране.

(6) Приетите, но незаписали се в определените срокове кандидат-студенти, независимо от причините за това, отпадат от следващите етапи на класиране.

(7) Приетите и окончателно записани студенти, в случай, че се откажат по собствено желание, могат да полу­чат внесената от тях такса за първия семестър, но не по-късно от началото на започване на учебната година за редовните студенти, след подаване на писмена молба до ректора на УХТ - Пловдив и връщане на всички издадени от УХТ – Пловдив оригинални документи, след платена административна такса.

Чл. 22. УХТ приема за студенти успешно участвалите в конкурса кандидати:

(1) Всички кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово място, се приемат за студенти. (Приемат се над утвърдения брой по реда на чл. 68, ал. (3), от Закона за висшето образование).

(2) След последното (трето) класиране при попълване на незаетите места съгласно определена квота с решение на Академичния съвет, предимство имат кандидат-студенти, успешно издържали конкурсния изпит, които са:

1. Близнаци, които са кандидатствали едновременно в УХТ (в едно и също професионално направление) и единият от тях е приет, а другият е с успешно положен кандидат-студентски изпит.

2. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 % (Инвалиди с първа и втора група инвалидност), военноинвалиди, кръгли сираци до 25 годишна възраст - навършена в годината на кандидатстването и майки с три и повече деца.

Чл.23. Завършилите професионална гимназия или професионален колеж за средно образование се състезават помежду си за до 30 % от местата за ОКС „Бакалавър” – редовно обучение по специал­ности, съгласно Приложение 3.
Минималният бал за прием е 16.


VII. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ


Чл.24.

(1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на ректора, съгласно график даден в Справочника на кандидат-студента за уч. 2009/2010 г.

(2) Класираните студенти, които не са се записали в определените срокове, губят придобитите студентски права.

(3) При записването студентите представят:

1. Диплома - оригинал;

2. Медицинско удостоверение, издадено от личен лекар.

3. Четири снимки формат 3,5/4,5 см.

4. Документи за записване на новоприети студенти (студентска книжка, лична карта, именници и уверения).

5. Квитанция за платена семестриална такса.VІІI. ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
“МАГИСТЪР” СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕЧл.25.

(1) В Университета по хранителни технологии, през учебната 2009/2010 г. ще се приемат студенти за обучение срещу заплащане във всички специалности и форми на обучение на образователно-квалификационна степен “магистър”, съгл. чл. 2. (Табл. 3.)

(2) Кандидат-студентите, регистрирали желание да се обучават съгласно чл. 8 (1) т. 2. могат да кандидатстват само за обучение срещу заплащане.

(3) Таксите за обучение срещу заплащане се определят с решение на Академичния съвет и се утвърждават от МОН.

Чл. 26. Приемът на студенти се извършва по документи, в съответствие с чл. 8 (2) и чл. 13 на настоящия Правилник.

Чл. 27.

(1) Условията и документите за кандидатстване са съгласно чл. 12 и чл. 13 от Правилника.

(2) Право да кандидатстват за обучение срещу заплащане имат кандидат-студентите, чийто бал - формиран като сума от средния успех от курса на следване и оценката от държавния изпит, е равен или по-висок от 8,00.

Чл. 28. Класирането на кандидат-студентите се извършва съгласно чл. 21 (1), а резултатите се обявяват съгласно чл. 21 (2) и чл. 21 (3).

Чл. 29.

(1) Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора, съгласно график, представен в Справочника.

(2) Класираните студенти, незаписали се в определените срокове, губят студентските си права.