| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
  СОФИЯ, кв. "Симеоново", п.к. 555
  02/ 982 92 06; 775 153
  www.vipond.mvr.bg

 
Правилник за прием
за специалности след средно образование
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИА К А Д Е М И ЯСПРАВОЧНИК

за кандидат-курсанти и докторанти

за учебната 2004/2005 г.Част първаПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯНАРЕДБА
за приемане на курсанти и докторанти за обучение в

Академията на Министерството на вътрешните работи за

учебната 2004/2005 г.Глава първаОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за кан­дидатстване, провеждане на кон­курсни изпити, класи­ране, приемане и записване на курсанти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 2. (1) Кандидатстването и приемането на курсанти в Академията на МВР се извършва по области на висшето образование, професионални направления, специалности, образо­вателно-квалификационни степени, форми на обуче­ние и факултети­ съгласно Таблица № 1:
Таблица № 1
Област на висшето образование
Професионално направление
Специал

ност
Образователно-квалифика­ционна степен
Форма на обуче

ние
Факултет

направле

ние
шифър

Сигурност и отбрана
Национал

на сигурност
9.1
“Защита на национал

ната сигурност”
бакалавър
редовна
СИГУР

НОСТ

магистър
задочна

Социални, стопански и правни науки
Админи

страция и управле

ние
3.7
“Публич­на администрация
магистър
задочна

Сигурност и отбрана
Национал

на сигурност
9.1
“Противо

действие на престъп

ността и опазване на обществения ред
бакалавър
редовна

задочна
ПОЛИ

ЦИЯ

магистър
задочна

Сигурност и отбрана
Национал

на сигурност
9.1
“Пожар

на и аварийна безопас

ност”
бакалавър
редовна

задочна
ПОЖАР

НА И АВАРИЙ

НА БЕЗОПАСНОСТ

магистър
задочна
(2) Кандидатстването и приемането за обучение за придобиване на образова­тел­ната и научна степен „док­тор“ в Академията на МВР се извършва по научни спе­ци­алности от научното направление, съответстващо на про­фесио­налното направление, в което кан­дидатите са при­до­били образователно-квалификационна степен на вис­шето образо­вание, съгласно с Таблица № 2:

Таблица № 2
Шифър
Научна специалност
Форма

на обучение
Минимален срок на обучение

05.02.24.
Организация и управление извън

сферата на ма­териалното про­изводство

(въ­т­решен ред и сигурност)
редовна задочна


4 години в редовна фор­­ма и 5 години в задочна форма – след придобита образова­тел­­но-квалифи­каци­он­на степен „бакалавър“


или


3 години в редовна фор­­­ма и 4 години в задочна форма - след

придобита образо­вателно-ква­­­ли­фи­ка­­ционна степен

„магистър"

05.05.16
Наказателно право

05.05.17
Наказателен процес

05.05.19.
Криминалистика

05.05.20.
Криминология

05.06.21.
Психология на дейността

05.05.22.
Правна со­ци­ология. Правна информатика

02.19.01.
Техника на безопасността на труда и

Противопожарна­та техника

02.19.07.
Защита на на­селението и на­родното сто­­­­­­­пан­­­ство в критични ситуации
Чл. 3 (1) Със заповед на министъра на вътрешните работи се определя:

1. Броят на приеманите през учебната 2004/2005 г. за обучение в Академията на МВР курсанти и докторанти по специалности, образователно-квалификационни (обра­зо­ва­­тел­­ни и научни) степени и форми на обучение - в рам­ките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от За­кона за висшето образование.

2. Редът и сроковете за подаване на определените с тази Наредба документи от канди­датите за обучение в Акаде­ми­ята на МВР през учебната 2004/2005 г.

3. Редът и датите за медицинското изследване, проверката на физическата годност и психологическото изследване на кандидатите за курсанти в Академията на МВР.

4. Датите за провеждане на конкурсните изпити и редът за заплащане на такси за явяване на конкурсни изпити.

5. Сроковете за класиране и записване на новоприетите курсанти и докторанти в Ака­демията на МВР.

(2) Редът и условията за преминаване на военната служба на курсантите наборници от Академията на МВР, приети за обучение през учебната 2004/2005 г. се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.

(3) Заповедите по предходните алинеи се обявяват от ректора на Академията на МВР чрез Дирекция “Прес­център и връзки с обществеността”- МВР.

Чл. 4. Приемането за обучение в Академията на МВР за придобиване на образова­телно-квалификационни степени на висшето образование се извършва чрез полагане на писмени конкурсни изпити, резултатите, от които се оце­няват по шестобалната система за оценка.

Чл. 5. Кандидатите за придобиване на образователно-квалификационната степен на вис­шето образование „ба­ка­лавър “се допускат до конкурсни изпити в Академията на МВР след медицинско изследване, проверка на физическата годност и психологическо изследване.

Чл. 6. (1) За явяването на конкурсните изпити по чл. 4, ал. 1, кандидатите за обучение в Академията на МВР за­плащат такса в размер, определен от Министерския съвет за кан­дидатстване в държавните висши училища през учебната 2004/2005 година.

(2) Таксите по ал. 1 се заплащат само от канди­датите, допуснати до конкурсни из­пити по банков път.Глава втораУСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел IКандидати за редовно обучение за придобиване на

образователно-квалификационна степен „бакалавър“Чл. 7. Кандидати за обучение във факултетите при Ака­де­мията на МВР за придобиване на образователно-квалифи­кационна степен „бакалавър“ по специалностите „Защита на на­ционалната сигурност“, „Противодействие на престъп­ност­та и опазване на обществения ред“ и „По­жарна и аварийна безопасност“ в редовна форма на обу­чение, могат да бъдат само български граждани, които отговарят на следните условия:

1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши училища.

2. Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от послед­валата реабилитация, как­то и освободени от наказателна отговорност за извър­ше­но умиш­лено престъпление от общ характер с налагане на ад­ми­нистративно наказание по чл. 78 а от Наказа­телния кодекс.

3. Срещу които няма започнато наказателно преследване за извършено умишлено пре­стъпление от общ характер.

4. Да са навършили или да навършват 18-годишна възраст и да не са по-възрастни от 27 години към 31 декември 2004 година.

5. Да са клинично здрави, физически годни и не по-ниски от 165 см за мъжете и 155 см за жените.

6.Да са психично здрави и психологично пригодни за служба в Министерството на вътрешните работи.

7. Да са отбили редовната си военна служба или да подлежат на уволнение към 01.10.2004 г. (за мъжете).

8. Да нямат придобита по реда на държавната поръчка същата или по-висока образова­телно-квалификационна степен по специалност на висшето образование.

Чл. 8. (1) Кандидатите по чл. 7 подават следните доку­мен­ти:

1. Заявление (рапорт) до ректора на Академията на МВР, в което посочват поредно и из­чер­пателно специалностите и формите на обучение, за които кандидатстват.

2. Диплома (нотариално заверено или административно заверено копие от съответното учебно заведение) за завър­шено средно образование, а завър­шващите през годината на канди­датстване представят служебна беле­жка, удостоверя­ваща това обстоятелство. За издадените дипломи за завър­шено средно образование от чужде­стра­нни учебни заведе­ния, легализиран превод и удостовере­ние за признато сред­но образование.

3. Автобиография.

4. Свидетелство за съдимост.

5. Удостоверение от психо-неврологичния диспансер по мес­то­живеене.

6. Декларация за гражданство.

7. За военнослужещите на наборна военна служба – удо­стоверение за предстоящо уволне­ние към 01.10.2004 г.

8. Декларация, че не притежава образователно-квалифи­ка­ционни степени по специално­сти от висшето образо­вание, придобити по реда на държавната поръчка.

9. Декларация по чл. 20, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал.1 от ЗЗЛД.

(2) Документите по ал. 1 се подават от:

1. Кандидатите - служители на МВР - чрез органите по чл. 200 от ЗМВР.

2. Кандидатите, които не са служители на МВР - в Сто­лич­­на­та дирекция на вътрешните работи и регионалните дирекции на вътрешните работи по местоживеене.

3. Кандидатите за обучение по смисъла на §5 от пре­ходните и заключителните разпо­редби на ЗМВР, както и служители на други ведомства въз основа насключен договор, съгласно чл. 150, ал. 2 от ЗМВР - чрез съот­ветните им ди­рек­тори.Раздел II


Кандидати за задочно обучение за придобиване на

образователно-квалификационна степен „бакалавър“Чл. 9. (1) Кандидати за задочна форма на обучение в Академията на МВР за придобиване на образователно-ква­ли­фикационна степен „бакалавър“ по специалностите „Про­ти­водей­ст­вие на престъпността и опазване на об­ществения ред“, „Пожарна и аварийна безопас­ност“ могат да бъдат са­мо:

1. държавни служители – офицери, сержанти или граж­дан­ски лица по чл. 192, ал. 1, т. 1 от ЗМВР;

2. лица, работещи по трудово правоотношение в систе­мата на МВР по чл. 192, ал. 1, т. 2 от ЗМВР;

3. служители по смисъла на § 5 от преходните и за­клю­чителните разпоредби на ЗМВР и служители на други ведомства, въз основа на сключен договор на основание чл. 150, ал. 2 от ЗМВР.

(2) Кандидатите по предходната алинея да отго­варят на следните изисквания:

1. Да имат завършено средно образование, позволяващо им да продължат обучението си във висше училище.

2. Да не са по-възрастни от 35 години към 31.12.2004 г.

(3) Кандидатите по ал. 1, т. 1 и 2 да имат най-мал­ко 2 (две) години трудов стаж в системата на МВР към 01.10.2004 г.

(4) Кандидатите по ал. 1, т. 2 да отговарят и на из­­ис­­ква­нията по чл. 7, т.т. 5-7.

Чл. 10. Кандидатите по чл. 9 подават до ректора на Ака­демията на МВР чрез органите по чл. 200 от ЗМВР или съответните директори:

1. Заявление (рапорт), като посочват поредно и изчер­пателно специалностите и формите на обучение, за които кандидатстват.

2. Диплома (нотариално заверено или административно заверено копие от съответното учебно заведение) за завър­шено средно образование, а завър­шващите през го­ди­ната на канди­датстване представят служебна бележка, удостоверя­ваща това обстоятелство. За издадените дипло­ми за завър­шено средно образование от чуждестранни учебни заве­дения, легализиран превод и удостоверение за признато сред­но образование.

3. Удостоверение за професионален стаж.

Раздел III


Кандидати за задочно обучение за придобиване на
образователно-квалификационна степен „магистър“Чл. 11. Кандидати за задочна форма на обучение в Ака­демията на МВР за придобиване на образователно-квали­фикационна степен „магистър“ могат да бъдат само :

1. За специалността „Защита на националната сигурност“ – държавни служители-офицери, сержанти и граждански лица от МВР, както и лица, работещи по трудово правоотно­шение; служители съгласно § 5 от преходните и заклю­чителни разпоредби на ЗМВР; служители на други ведомства въз основа на сключен договор съгласно чл. 150, ал. 2 от ЗМВР, притежаващи образователно-квали­фика­ци­он­на степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга специ­алност на висшето образование или прите­жаващи степен “ба­калавър” по същата специалност.

2. За специалността „Публична администрация“ – дър­жав­ни служители - офицери, сер­жанти и граждански лица от МВР, както и лица, работещи по трудово правоотно­шение; служители съгласно §5 от преходните и заклю­чителните раз­поредби на ЗМВР; служители на други ведомства въз основа на сключен договор съгласно чл. 150, ал. 2 от ЗМВР, притежаващи образователно-квали­фи­кационна степен „ба­ка­ла­вър“ по същата специалност или образователно-квали­фи­кационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга спе­циал­ност на висшето образо­вание.

3. За специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“и „Пожарна и аварийна безопасност – държавни служители-офицери, сержанти и гра­ж­­дански лица от МВР притежаващи образователно-квалификационна сте­пен „бакала­вър“ по същата специ­алност.

4. Държавните слу­жители и лицата, работещи по тру­дово правоотношение от МВР да имат най-малко 1 (една) година професионален стаж към 01.10.2004 г. след придо­бита обра­зо­вателно-квалификационна степен на висшето образова­ние.

5. Да имат успех, не по-малък от добър (4.00), образуван като средноаритметична оценка от средния успех от курса на обучението и средния успех от държавния (ите) из­пит(и) или дипломната работа.

6. Да не са придобили образователно-квалификационна сте­пен на висшето образование “магистър” в Академията на МВР.

Чл. 12. Кандидатите по чл. 11 подават до ректора на Академията на МВР чрез органите по чл. 200 от ЗМВР или съответните директори:

1. Заявление (рапорт), в което посочват поредно и изчер­пателно специалностите, за които кандидатстват.

2. Диплома (нотариално заверено копие от нея) за при­добита образователно-квалифи­кационна степен в съо­твет­­ствие с изискванията на чл. 11. За издадените дипло­ми за завършено висше образование от чуждестранни учебни за­ве­дения – легализиран превод и удостоверение за признато висше образование.

3. Удостоверение за професионален стаж.

4. Декларация за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 11, т. 6Глава третаПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ, КЛАСИРАНЕ,

ПРИЕМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА КУРСАНТИРаздел IКандидати за редовно и задочно обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“Конкурсни изпити


Чл. 13. (1) Кандидатите за редовно и задочно обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ полагат писмени конкурсни изпити:

1. За специалностите „Защита на националната сигур­ност“ и „Противодействие на пре­стъпността и опазване на общест­вения ред“ по български език и литература и исто­рия на Бъл­гария.

2.За специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ - по математика.

(2) Темите за всеки конкурсен изпит се определят в съответствие с действащите през учебната 2003/2004 г. учебни планове и учебни програми на средните училища в Република Бълга­рия.

Чл. 14. В деня на провеждане на изпита в присъствието на кандидат-курсанти се изтеглят лотарийно теми от опреде­лените и обявени по реда на §9 от допълнителните разпо­редби.

Чл. 15. (1) Продължителността на писмените конкурсни изпити е 5 часа, считано от часа на обявяването на темата в залата.

(2) Кандидатите, незаплатили таксата по чл. 6 или явили се след обявяването на темата, не се допускат до изпита.

Чл. 16. При доказано преписване или опит за преписване, както и при нарушаване ано­нимността на изпита, писмената работа се анулира.

Чл. 17. (1) Писмената работа на кандидата се проверява и оценява от комисия от препода­ватели при спазване на анонимността.

(2) Комисията по ал. 1 се състои от проверители и арбитър, който задължително е хабилитирано лице в съответната научна област.

(3) Всяка писмена работа се проверява и оценява от двама проверители после­до­ва­телно и независимо един от друг.

(4) Писмените работи, получили по-голяма от по­ло­вин единица разлика в оцен­ките, дадени от провери­телите, задължително преминават на арбитраж.Класиране и приемане


Чл. 18. (1) Балът за класиране на кандидатите се обра­зува, както следва:

1. За специалностите „Защита на националната сигур­ност“ и „Противодействие на пре­стъпността и опазване на общест­ве­ния ред“ - като сума от оценките по български език и ли­те­ратура и по история на България от дипло­мата, оценката по български език и лите­ратура от кон­кур­сния изпит и удвоената оценка от конкурсния изпит по история на Бъл­гария.

2. За специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ - като сума от оценките по физика, математика и химия от дипломата и удвоената оценка от конкурсния изпит по математика.

(2) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал, поотделно за мъже, отбили военната си служба, мъже - наборници, и жени - по реда на посочените от кандидатите специалности и форми на обучение.

Чл. 19. (1) Резултатите от писмените конкурсни изпити се обявяват не по-късно от 10 (де­сет) дни след датата на про­веж­дането им.

(2) Обявените оценки от писмените работи са окон­чателни и важат само за учеб­ната 2004/2005 година.

Чл. 20. В тридневен срок след обявяване на резултатите от съответния изпит кандидатите могат да подадат молба до председателя на комисията по приема за иденти­фи­циране на писмените си работи и за проверка за до­пусната техническа грешка при дешифрирането или при нана­сянето на оцен­ката.

Чл. 21. (1) Резултатите от първото класиране се обявяват не по-късно от 5 (пет) дни след изтичането на срока по чл. 20.

(2) При незаписване на класираните кандидати по ал. 1 се обявяват следващи кла­си­рания.Записване


Чл. 22. (1) Кандидатите, приети за редовна форма на обучение за придобиване на образо­вателно-квалифи­кацион­на степен „бакалавър“, подписват:

1. Договор, че след завършване на обучението ще служат в органите на МВР не по-малко от 10 (десет) години съгласно с чл. 146, ал. 1 от ЗМВР.

2. Декларация по чл. 14 от Закона за политическите партии.

(2) Кандидатите - служители на МВР, и тези по §5 от преходните и заключител­ните разпоредби на ЗМВР, приети за редовна форма на обучение за придобиване на обра­зователно-квалификационна степен „бакалавър“, пре­­кра­­тяват служебните или трудовите си правоотно­шения с МВР и съответните администрации, като пред­ставят удо­сто­веряващ документ.

(3) За приетите кандидати – служители на други ведомства въз основа на сключен договор, на основание чл. 150, ал. 2 от ЗМВР, предходната алинея се прилага в зависи­мост от съдържанието на съответния договор.

Чл. 23. Кандидатите - служители на МВР, приети за задочна форма на обучение за при­добиване на образова­телно-ква­лификационна степен „бакалавър“, подписват договор, че след завършване на обучението ще служат в органите на МВР не по-малко от 5 (пет) години.

Чл. 24. (1) Кандидатите, приети за редовна форма на обучение за придобиване на образо­вателно-квали­фикацион­на степен „бакалавър“, обучаващи се в редовна форма на обучение по реда на държавната поръчка в други висши училища, представят удостоверение, че са прекратили или прекъснали обучението си за срока на обучение в Ака­демията на МВР.

(2) За срока на обучението си в Академията на МВР, кандидатите по предходната алинея не могат да придобиват и възстановяват студентските си права в други висши училища.

Чл. 25. (1) Приетите кандидати се записват за обучение в Академията на МВР със запо­вед на ректора и придобиват статут на курсанти, за което се уведомяват писмено, както и за началната дата на първия семестър на учебната 2004/2005 година.

(2) Приетите кандидати не се записват за обуче­ние в Академията на МВР при:

1. отказ от подписване на договор пи чл. 22, ал.1, т. 1 или чл. 23;

2. отказ от подаване на декларация по чл. 22, ал. 1, т. 2;

3. непредставяне на удостоверителни документи по чл. 22, ал. 2 и чл. 24.

Чл. 26. (1) Курсантите наборници, приети в Академията на МВР за учебната 2004/2005 г., отбиват наборната си военна служба по време на обучението по реда и усло­вията на ЗМВР, ЗОВС и уставите на въоръжените сили. При отстраняване или на­пус­кане по собствено желание, в случай че не са прослужили срока на наборната военна служба, курсантите дослужват този срок в НСПАБ или поделенията на МО.

(2) Освобождаването от военна служба по здраво­словни причини на курсантите наборници се из­вършва от компетентните медицински органи на МО.

(3) Освободените по ал. 2 се отписват със заповед на ректора на Академията на МВР, за което се уведомява компетентните органи по смисъла на ЗОВС.Раздел IIКандидати за задочно обучение за придобиване на

образователно-квалификационна степен „магистър“Конкурсни изпитиЧл. 27. Кандидатите за задочно обучение в Академията на МВР за придобиване на об­разователно-квалифика­ционна сте­пен „магистър“ по специалностите по чл. 11, полагат писмен конкурсен изпит – анонимен тест.

Чл. 28. Конкурсните изпити по чл. 27 са анонимни и се провеждат от комисии.

Чл. 29. В деня на провеждане на изпита в присъствието на кандидат-курсанти се изтеглят лотарийно варианти на тест от определените и обявени по реда на §9 от допъл­нителните разпоредби на тази наредба.

Чл. 30. (1) Продължителността на писмените конкурсни изпити е 2 часа, считано от часа на обявяването на теста в залата.

(2) Кандидатите, незаплатили таксата по чл. 6 или явили се след обявяването на теста, не се допускат до изпита.

Чл. 31. При доказано преписване или опит за преписване, както и при нарушаване анонимността на изпита, писме­ната работа се анулира.

Класиране и приемане


Чл. 32. Резултатите от писмения тест по чл. 27 се обявяват не по-късно от 10 (десет) дни след датата на провеждането им.

Чл. 33. В тридневен срок след обявяване на резултатите кандидатите могат да подадат молба за проверка за допусната техническа грешка при формирането на бала до председателя на комисията по приема.

Чл. 34. (1) Кандидатите се класират по бал, получен като средноаритметична оценка от:

1. Успеха по чл. 11, т. 5;

2. Оценката, получена от теста по чл. 27.

(2) Класирането се извършва по реда на посо­чените специалности в заявлението (рапорта) по чл. 11.

Чл. 35. (1) Резултатите от първото класиране се обявяват не по-късно от 5 (пет) дни след изтичане на срока по чл. 33.

(2) При незаписване на класираните кандидати се обявяват следващи класирания.Записване


Чл. 36. Приетите за обучение кандидати - служители на МВР, спрямо които не е при­ложена процедурата по чл. 146, ал. 1 от ЗМВР, подписват договор, че след завър­шване на обучението си в Академията на МВР за придо­биване на образователно-квалификационна степен „маги­стър“, ще служат в органите на МВР не по-малко от 5 (пет) години.

Чл. 37. (1) Приетите за обучение кандидати - служители на МВР и служители съгласно чл. 150, ал. 2 от ЗМВР се записват в Акаде­мията на МВР със заповед на ректора, като придобиват права и задължения на курсанти, след което се уведо­мяват писмено, както и за началната дата на първия семестър на учебната 2004/2005 година.

(2) Кандидатите - служители на МВР, отказали да подпишат договора по чл. 36, не се записват.

Чл. 38. Записаните курсанти, неявили се без уважителна причина в тридневен срок след началната дата на първия семестър на учебната 2004/2005 година, се отписват със заповед на ректора на Академията на МВР.

Глава четвъртаУСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“Чл. 39. (1) За докторанти в редовна и задочна форма на обучение за придобиване на обра­зователната и научна сте­пен „доктор“ могат да кандидатстват държавни служи­тели от МВР - офицери, сержанти или граждански лица, както и лица, работещи по трудово правоотношение, и тези по §5 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМВР.

(2) Кандидат-докторантите – служители на МВР да притежават към 01.10.2004 г. най-малко 3 (три) години про­фе­сионален стаж в МВР на длъжност, изискваща мини­мална образователно-квалификационна степен на висшето образование “бакалавър”.

Чл. 40. Кандидатите по чл. 39 подават чрез органите по чл. 200 от ЗМВР или съответните директори следните до­ку­менти:

1.Заявление (рапорт) до ректора на Академията на МВР, в което посочват специалността, за която кандидатстват.

2.Автобиография.

3.Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магис­тър“ с приложението й или но­тариално заверено копие от нея. Ако дипломата е из­дадена от чуждестранно висше училище – легализиран превод и удостоверение за признато висше образование.

4. Удостоверение за професионален стаж.

5. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удо­сто­веряващи техните интереси и постижения в съответ­ната научна област.

Чл. 41. Приемането на докторанти в Академията на МВР се извършва по реда на Наред­бата за държавните изис­квания за приемане и обучение на докторантите (обн. ДВ, бр. 90/2000 г.).ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. В структурите на МВР към звената „Човешки ре­сурси“ се създават комисии за на­биране на кандидати, които приемат, събират и комплектуват документите на канди­датите, отговарящи на изискванията на наредбата. Фиксират данните на електронен носител по реда, начина и изискванията на инструкцията, приложена към програ­мата, обезпечаваща въвеждането на данни за кандидат-курсанти в електронен вид, подходящ за машинна обра­бот­ка. Пълният набор от документи на хартия и електро­нен носител се изпраща в Академията на МВР.

§2. Документи, подадени след определения в заповедта по чл. 3 срок, не се приемат.

§3. В приетите документи не могат да се внасят поправки, освен тези, които са необхо­дими за отстраняване на явни фактически грешки.

§4. Комисиите по §1 уведомяват кандидатите, подлежащи на медицинско освидетелства­не, проверка на физическата годност и психологическо изследване, за датите на про­веж­дането им в Академията на МВР.

§5. Медицинското освидетелстване се извършва от коми­сия, определена със заповед на директора на Медицинския институт на МВР, по график, утвърден от заместник-ми­нистър на вътрешните работи.

§6. Физическата годност на кандидатите се проверява и оценява по дисциплини и нор­мативи, съгласно с Прило­жение № 1 на тази наредба, от определена със заповед на заместник-министър на вътрешните работи комисия и по график, утвърден от него.

§7. Психологическото изследване се провежда по утвър­дена специализирана методика от комисия, определена със заповед на директора на Института по психология на МВР, по график, утвърден от заместник-министър на вътрешните работи.

§8. Не подлежат на медицинско освидетелстване, провер­ка на физическата годност и пси­хологическо изследване по смисъла на чл. 5 кандидатите - държавни служители на МВР - офицери и сержанти,държавни служители-граж­дан­­ски лица от ДОИ, ДОТИ и Дирекция “Комендатура”, и тези по §5 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМВР, а на медицинско изследване и психологическо из­следване - кандидатите - служители на МВР - държавни слу­жители - граждански лица.

§9. Ректорът на Академията на МВР определя със запо­вед и обявява темите по чл. 13, съдържанието на тесто­вете по чл. 27 от Наредбата за всеки конкурсен изпит; критериите и процедурите за оценяване на конкурсните работи и класи­ране на кандидатите за обучение в Акаде­мията на МВР; процедурата и датите за идентификация от кандидатите на конкурсните им работи, както и вида и сроковете за подписване и представяне на изискващите се документи за записване в Академията на МВР.

§10. Организацията и провеждането на конкурсните из­пити се извършва от комисии, опре­делени със заповед на ректора на Академията на МВР.

§11. Задължително условие за приемането на изисква­щи­те се по наредбата докумен­ти е спазването на процедура по чл. 160, ал.1 от ППЗМВР от кандидатите – служители на МВР

Служителите, назначавани от министъра на вътрешните ра­бо­ти, искат неговото писмено разрешение с рапорт (зая­в­ление), подаден отделно от документите за кандидат­стване.

§ 12. 1. Неполучаването на разрешение по чл. 160, ал. 1 от ППЗМВР не е основание за отказ от окомплектоване на документите на кандидатите, допускането им до конкур­сни изпити, класиране, записване и обучение.

2. Кандидатите, които не са получили разрешение по чл. 160, ал. 1 от ППЗМВР могат да ползват за приемните изпити, полагащият им се платен годишен отпуск или неплатен отпуск по условията и реда на чл. 170, ал. 2 от КТ.

§13. Академията на МВР уведомява писмено съответните структурни звена на МВР за записването и отписването на курсантите и докторантите, приети по реда на тази На­редба.

§14. В Академията на МВР могат да кандидатстват и чуж­денци в изпълнение на между­народни спогодби за обра­зователен, научен и културен обмен, съгласно с приетите актове на Министерския съвет.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Тази Наредба се издава на основание чл. 150, ал. 1 от ЗМВР (обн. ДВ, бр.122 от 19.12.1997г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 7.03.1998 г. - бр. 29 от 13. 03. 1998 г.; изм. бр. 70 от 19.06.1998 г., изм. и доп. бр. 73 от 26.06.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 01.01.1999 г., изм. бр. 30 от 02.04.1999 г., в сила от 03.10.1999 г., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 01.01.2000 г., бр. 1 от 04.01. 2000 г., изм. и доп. бр. 29 от 07.04.2000 г., бр. 28 от 28.03. 2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., доп., бр. 119 от 27.12. 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 2003 г., изм., бр. 26 от 21.03.2003 г., в сила 01.01.2003 г., бр.95 от 28.10.2003 г., изм. и доп., бр. 103 от 25.11.2003 г., изм. ­бр. 112/23.12.2003 г., в сила от 01.01.2004 г., бр. 114 от 30.12.2003 г., бр. 15 от 24.02.2004 г., чл. 42, ал. 1, т. 1, 2, 3 от Закона за вис­шето образование (обн. ДВ, бр. 112 от 1995 г., изм. бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г., попр. бр. 57 от 1997 г., изм. бр. 58 от 1997 г., изм. ДВ, бр. 60 от 1999 г., бр. 66 от 1999 г., бр. 113 от 1999 г., изм. ДВ, бр. 54 от 2000 г., в си­ла от 04.07.2000 г., изм., бр.22 от 09.03.2001 г., бр. 40 от 19.04.2002 г., в сила от 19.04.2002 г., изм. и доп., бр. 53 от 28.05.2002 г., в сила от 28.05.2002 г.), чл. 57, ал. 2 от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета (издадена от министъра на образо­ванието и науката, обн. ДВ, бр. 41, от 08.05.2003 г), чл. 234 от Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 26 от 01.04.1986 г. и бр. 27 от 04.04.1986 г., изм. и доп. бр. 6 от 22.01.1988 г., бр. 21 от 13.03.1990 г., бр. 30 от 13.04.1990 г., в сила от 13.04.1990 г., бр. 94 от 23.11.1990 г., бр. 27 от 05.04.1991 г., в сила от 05.04.1991 г., бр. 32 от 23.04.1991 г., бр. 104 от 17.12.1991 г., доп. бр. 23 от 19.03.1992 г., изм. и доп. бр. 26 от 31.03.1992 г., доп. бр. 88 от 30.10.1992 г., изм. и доп. бр. 100 от 10.12.1992 г., в сила от 01.01.1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд на РБ от 20.07.1995 г. - бр. 69 от 04. 08.1995 г.; доп. бр. 87 от 29.09.1995 г., изм. и доп. бр. 2 от 05.01.1996 г., изм. бр. 12 от 09.02.1996 г., изм. и доп. бр. 28 от 02.04.1996 г., изм. бр. 124 от 23.12.1997 г., доп. бр. 22 от 24.02.1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.04.1998 г. - бр. 52 от 08.05.1998 г.; доп. бр. 56 от 19. 05.1998 г., бр. 83 от 21.07.1998 г., бр. 108 от 15.09.1998 г., изм. и доп. бр. 133 от 11.11.1998 г., бр. 51 от 4.06.1999 г., доп. бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм. бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. и доп. бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. бр. 1 от 4. 01.2002 г., бр. 105 от 08.11.2002 г., изм. и доп., бр.120 от 29. 12.2002 г., бр.18 от 25.02.2003 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., в сила от 01.01. 2004 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 г.), Наредба за държавните изисквания за приемане на сту­денти във висшите училища на Република България (обн., ДВ, бр. 40/2000 г.) Класификатор на областите на висше обра­зование и профе­сио­налните направления - обн. ДВ, бр. 64 от 2002 г. и Класификация на спе­циал­ностите на научните работници в Република България (обн. ДВ, бр. 34/1990 г., доп. ДВ, бр. 37/1997 г., бр. 81/ 1995 г.); Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квaлифи­каци­он­ните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специа­лист“ - обн. ДВ, бр. 76 от 2002 г.; Наредба за държавните из­исквания за прие­мане и обучение на докторантите (обн. ДВ, бр. 90 от 2000 г.).

§2. Тази Наредба отменя Наредбата за приемане на курсанти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2003/2004г., обявена със заповед на министъра на въ­треш­ните работи № Iв - 405/03.04.2002 г.

§3. По неуредените въпроси се прилагат нормативните ак­тове, отнасящи се за науката и висшето образование в Ре­публика България.

§4. Изпълнението на Наредбата се възлага на ректора на Академията на МВР и на директорите на националните и териториалните служби, дирекциите от общата и специа­лизираната администрация на МВР, научноиз­следовател­ските и научно-приложните институти на МВР и коман­дира на Специализирания отряд за борба с тероризма.

§5. Контролът по изпълнението на настоящата наредба се възлага на заместник-министъра на вътрешните работи г-н Бойко Коцев.

§6. Наредбата влиза в сила от датата на издаването й.

МИНИСТЪР:

/Г. Петканов/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1НОРМАТИВИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТИ „СИГУРНОСТ“, „ПОЛИЦИЯ“ И „ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ“
ЖЕНИ
ИЗДЪРЖАЛ

1.
50 метра гладко бягане

(сек.)
8,5

2.
Повдигане на трупа от

тилен лег (бр.)
40

3.
Скок от място (см) - до

три опита
175

4.
Бягане-тест 800 метра
3 мин и 40 сек

МЪЖЕ
ИЗДЪРЖАЛ

1.
100 метра гладко бягане (сек.)
14,5

2.
Набиране на висилка (бр.)
8

3.
Повдигане на трупа от

тилен лег (бр.)
45

4.
Скок от място (см) - до

три опита
220

5.
Бягане- тест 800 метра
3 мин и 30 сек
При една получена оценка “неиздържал” кандидатите отпадат от класиране.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИМ.З. № Iв 345/06.04.2004г.ЗАПОВЕДОТНОСНО: Обявяване и организиране на прием на обучаващи се курсанти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2004/2005 г.

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗМВР, във връзка с чл. 3 от Наредба № /2004 г. за приемане на курсанти и докторанти за обучение в Академията на МВР за учеб­ната 2004/2005 г.З А П О В Я Д В А М:1. ОБЯВЯВАМ прием за обучение на курсанти и докто­ранти в Акаде­мията на МВР за учебната 2004/2005 г., както следва:

Във факултет „Сигурност“:

А. По специалността „Защита на националната сигур­ност“ за придо­биване на образователно-квалифи­ка­цион­на степен „бакалавър“ - със срок на обучение 4 години в редовна форма - 25 места, от които:

- мъже - отбили военната си служба - 10 места;

- мъже - наборници - 10 места;

- жени - 5 места.

Б. По специалността „Защита на националната сигур­ност“ за придо­биване на образователно-квалифика­цион­на степен „магистър“,

- прите­жаващи образователно-квалификационна степен „ба­калавър“ или „магистър“ по друга специалност на висшето образование – със срок на обучение 2 години в задочна форма – 10 места;

- притежаващи степен “бакалавър” по същата специал­ност – със срок на обучение 1 година в задочна форма - 10 места.

В. По специалността „Публична администрация“ за придобиване на об­разователно-квалификационна степен „магистър“ - със срок на обучение 2,5 години в задочна форма - 25 места.

Г. Докторанти:

- редовно обучение - 1 място по специалност с шифър 05.02.24. „Организация и управление извън сферата на материалното производство (вътрешен ред и сигурност) и специална тематика“;

- задочно обучение - 5 места, от които 1 по специалност с шифър 05.06.21. „Психология на дейността“ и 4 по спе­циалност с шифър 05.02.24. „Организация и управление извън сферата на материалното производство (вътрешен ред и сигурност) и специална тематика“.Във факултет „Полиция“:

А. По специалността „Противодействие на престъп­ност­та и опазване на обществения ред“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ - със срок на обучение 4 години в редовна форма и
5 години в задочна форма:

а) редовно обучение - 100 места, от които:

- мъже - отбили военната си служба - 20 места;

- мъже - наборници - 60 места;

- жени - 20 места;

б) задочно обучение - 40 места, от които:

- мъже - 32 места;

- жени - 8 места.

Б. По специалността „Противодействие на престъп­ност­та и опазване на обществения ред“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ - със срок на обучение 1,5 години в задочна форма - 20 места.

В. Докторанти:

- задочно обучение - 3 места, по специалност с шифър 05.02.24. „Органи­зация и управление извън сферата на материалното производство (вътре­шен ред и сигурност) и специална тематика“.Във факултет „Пожарна и аварийна безопасност“:

А. По специалността „Пожарна и аварийна безопас­ност“ за придобиване на образователно-квалификацион­на степен „бакалавър-инженер“ - със срок на обучение 4 години в редовна форма и 5 години в задочна форма:

а) редовно обучение - 25 места, от които:

- мъже - отбили военната си служба - 10 места;

- мъже - наборници - 10 места;

- жени - 5 места.

б) задочно обучение - 10 места, от които:

- мъже – 8 места;

- жени - 2 места.

Б. По специалността „Пожарна и аварийна безопас­ност“ за придобиване на образователно-квалификацион­на степен „магистър-инженер” със срок на обучение 1,5 години в задочна форма 15 места:

В. Докторанти:

- задочно обучение - 5 места, от които 4 по специалност с шифър 02.19.01. „Техника на безопасността на труда и противопожарната техника“ и 1 по специалност с шифър 05.19.07. „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации“.

2. Академията на МВР да организира изготвянето на обява за приема на курсанти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2004/2005 г., която да предостави в срок до 05.04.2004 г. на дирекциите на националните и териториалните служби на МВР, дирекциите от общата и специали­зираната администрация, научноизследова­тел­ските и научно-приложните институти на МВР, СОБТ и ведомствата съгласно с §5 от преходните и заключи­тел­ните разпоредби на ЗМВР.

3. Директорът на Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ - МВР да създаде организация за разгла­сяване на обявата за приема на курсанти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2004/2005 г.

4. Директорите на дирекциите на националните и тери­то­ри­алните служби на МВР, дирекциите от общата и спе­циа­лизираната администрация, науч­ноизследовател­ските и научноприложните институти на МВР, ректорът на Ака­демията на МВР и командирът на СОБТ:

а) да определят със заповед състав на комисия към зве­ната „Човешки ресурси“ за набиране на кандидати за при­ем в Академията на МВР за учеб­ната 2004/2005 г.;

б) да осъществят непосредствената организация за пода­ва­не на заявле­нията (рапортите) от кандидатите – дър­жавни служители на МВР - офи­цери, сержанти или граж­дански лица, както и лицата, работещи по трудово право­отношение, по реда на чл. 160 от ППЗМВР.

5. Комисиите към звената „Човешки ресурси“ при дирек­циите на националните и териториалните служби на МВР, дирекциите от общата и специализираната админи­стра­ция, научноизследователските и научно-при­ложните ин­сти­тути на МВР, Академията на МВР и СОБТ за наби­ране на кандидати за прием в Академията на МВР:

а) да приемат, събират и комплектуват в срок до края на работния ден на 21.05.2004 г. подаваните от кандидатите документи, определени с Наред­бата за приемане на курсанти и докторанти за обучение в Академията на МВР през учебната 2004/2005 г.;

б) да изпратят в срок до 25.05.2004 г. справка относно на­бра­ните кандидати по чл. 5 от Наредбата до директорите на Медицинския институт - МВР, Института по психо­ло­гия - МВР, Дирекция „Човешки ресурси“ - МВР и ректора на Академията на МВР;

в) да изпратят в срок до 28.05.2004 г. на Академията на МВР събраните и комплектувани документи на всички кандидати, отговарящи на изисква­нията на Наредбата;

г) да уведомят всички кандидати по чл. 5 от Наредбата за времето и място­то на провеждане на медицинското из­след­ване, проверката на физическата годност и провеж­дането на психологическото изследване.

д) да получат:

- справки от Академията на МВР за всички набрани от тях кан­дидати - записани за курсанти и докторанти за учебната 2004/2005 г.;

- комплектуваните документи на неприетите за курсанти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2004/2005 г.;

е) да връщат подадените при кандидатстването документи на неприетите за курсанти и докторанти за учебната 2004/2005 г.

6. Директорите на Медицинския институт - МВР и Ин­ститута по психоло­гия - МВР да определят със заповед състава и правомощията на комисиите за провеждане на медицинското и психологическото изследване на канди­датите по чл. 5 от Наредбата.

7. Директорите на Медицинския институт - МВР, Ин­сти­тута по психоло­гия - МВР и Дирекция „Човешки ресурси“ - МВР да предложат, след съгла­суване с ректора на Ака­демията на МВР, на заместник-министър на вътрешните работи за утвърждаване график за провеждане на медицин­ското изследване, проверка на физическата год­ност и провеждане на психологическото изследване на кандидатите по чл. 5 от Наредбата.

8. Директорът на Дирекция „Човешки ресурси“ - МВР да предложи, след съгласуване с ректора на Академията на МВР, на заместник-министъра на вътрешните работи г-н Бойко Коцев за утвърждаване състав на комисия за провеждане на проверката на физическата годност на кан­дидатите по чл. 5 от Наредбата.

9. Академията на МВР:

а) да извърши проверка за комплектуването на доку­мен­тите на кандида­тите и да определи срок за преодоляване на непълнотите, за което да уве­доми кандидата и коми­сията по набирането;

б) да събере, обработи и класифицира информацията от медицинското из­следване, проверката на физическата год­ност и психологическото изслед­ване на кандидатите по чл. 5 от Наредбата;

в) да допусне кандидатите по чл. 5 от Наредбата:

- показали благоприятни резултати при медицинското изследване до про­верка на физическата годност;

- покрили нормативите за физическа годност до психоло­гическо изслед­ване;

- показали благоприятни резултати при психологическото изследване до конкурсни изпити;

г) да допусне до конкурсни изпити отговарящите на изис­кванията канди­дати по §8 от допълнителните разпо­редби на Наредбата;

д) да уведоми писмено всички допуснати кандидати за времето и мястото на провеждане на конкурсните изпити;

е) да предостави на приетите кандидати за курсанти и приеме от тях изиск­ващите се по Наредбата документи за записване;

ж) да събере и комплектува документите за записване на приетите канди­дати;

з) да следи за попълването на местата по обявения прием и при непопъл­ването им да извърши второ класиране;

и) да уведоми писмено всички записани курсанти за началната дата на първия семестър на учебната 2004/2005 г.;

к) да връща подадените при кандидатстването комплекти от документи на неприетите за курсанти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2004/2005 г. до началото на първия семестър на учебната 2004/2005г., а след изти­чането на този срок да изпрати непотърсените комплекти от документи на комисиите по набирането в структурните звена на МВР.

10. Кандидатите за курсанти и докторанти да подават изискващите се по Наредбата документи в комисиите по набиране при звената „Човешки ресурси“ на териториа­лните служби (СДВР и РДВР) по местоживеене на канди­дата, а служителите на МВР и тези по §5 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМВР - по месторабота, в срок до 21.05.2004 г.

11. Медицинското изследване, проверката на физическата годност и психологическото изследване на кандидатите по чл. 5 от Наредбата да се извършват в Академията на МВР съгласно с изготвения график за вре­мето от 01.06.2004 г. г. до 28.06.2004 г. (29 и 30.06.2004 г. резервни дати).

12. Кандидатите по чл. 5 от Наредбата да се уведомят от комисиите по т. 5 за времето и мястото на провеждане на медицинското изследване, проверката на физическата годност и психологическото изследване.

13. При явяването си на медицинското изследване, про­вер­ката на физическата годност и психологическото из­след­ване кандидатите по чл. 5 от Наредбата да носят със себе си документ за самоличност, военна книжка (за мъжете) и служебна бележка от звената „Човешки ресур­си“ на съответните служби.

14. Кандидатите за курсанти и докторанти в Академията на МВР за учеб­ната 2004/2005 г. да положат конкурсни изпити, както следва:

а) за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалностите „Защита на нацио­нал­ната сигурност“ и „Противо­действие на престъпността и опазване на обществения ред“ - редовна и за­дочна фо­рма на обучение - писмен конкурсен изпит по:

- български език и литература - на 13.07.2004 г. и

- история на България - на 20.07.2004 г.;

б) за придобиване на образователно-квалификационна сте­­пен „бакалавър“ по специалността „Пожарна и ава­рийна безопасност“ - редовна и задочна форма на обуч­ение - писмен конкурсен изпит по математика на
14.07.2004 г.

в) за придобиване на образователно-квалификационната сте­пен „магис­тър“ по специалностите „Защита на нацио­налната сигурност“, „Публична администрация“, “Проти­во­действие на престъпността и опазване на обществения ред” и „Пожарна и аварийна безопасност“ - задочна фор­ма на обучение - писмен тест - на 22.07.2004 г.

г) за придобиване на образователна и научна степен „до­ктор“ - задочна форма на обучение - конкурсен изпит по:

- специалността - на 05.10.2004 г. и

- чужд език - писмен и устен - на 07.10.2004 г.

15. Заплащането на таксите по чл. 6 от Наредбата да се извърши най-къс­но до началото на първия конкурсен изпит по банков път, като в деня на първия конкурсен изпит се представи копие от банковото бордеро.

16. Кандидатите за курсанти и докторанти в Академията на МВР за учеб­ната 2004/2005 г. да се явят на опреде­ле­ното за съответния конкурсен изпит място до 07,00 часа в деня на провеждането на изпита.

17. Изтеглянето на темата /теста/ за конкурсния изпит за прием в Академията на МВР за учебната 2004/2005 г. да се извършва в 08,00 часа на съответната дата.

18. След изтеглянето на темата /теста/ до изпитните зали да се преустанови достъпът на кандидати и лица, които не са в състава на комисиите по прием в Академията на МВР за учебната 2004/2005 г.

19. Да се обявят резултатите от първо класиране за при­етите кандидати за курсанти в Академията на МВР за учебната 2004/2005 г. за придобиване на образователно-ква­лификационната степен:

а) „бакалавър“ до края на работния ден на 04.08.2004 г.;

б) „магистър“ до края на работния ден на 08.08.2004 г.

20. Представянето на изискващите се от Наредбата доку­менти за запис­ване да се извърши от приетите на първо класиране кандидати за придо­биване на образователно-квалификационната степен:

а) „бакалавър“ - за времето от 05.08.2004 г. до 06.08.2004 г. включително;

б) „магистър“ - за времето от 11.08.2004 г. до 12.08.2004 г. включително.

в/ “доктор”- за времето от 20.10.2004 г. до 22.10.2004 г. вклю­чително.

21. Да се обявят резултатите от второто класиране за при­етите кандидати в Академията на МВР за учебната 2004/ 2005 г. за придобиване на образо­вателно-квалификацион­ната степен:

а) „бакалавър“ - до края на работния ден на 09.08.2004 г.;

б) „магистър“ - до края на работния ден 13.08.2004 г.

22. Представянето на изискващите се от Наредбата доку­менти за запис­ване да се извърши от приетите на второ класиране кандидати за придобиване на образователно-квалификационната степен:

а) „бакалавър“ - за времето от 10.08.2004 г. до 11.08.2004 г. включително;

б) „магистър“ - за времето от 16.08.2004 г. до 17.08.2004 г. включително.

Изпълнението на заповедта възлагам на директо­рите на дирекциите на националните и териториалните служ­би на МВР, дирекциите от общата и специали­зира­ната администрация, научноизследовател­ските и научно-приложните институти на МВР, ректора на Академията на МВР и командира на СОБТ.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министър на вътрешните работи.

МИНИСТЪР:/Г. Петканов/


Част втораИНФОРМАЦИЯ ЗА АКАДЕМИЯТА НА МВР


Кратка ENOI?E?Академията на МВР a aaei­noaaiioi висше училище a ?aioaeeea Aueaa?ey ca iia­aioiaea ia държавни служители ca нуждите на Ieienoa?­noaioi ia auo?aoieoa ?aaioe. Тя a i?e­ai­­iee ia iae-aia?eoa o?aaeoee ia специалното ia?a­ciaaiea a iaeanooa на сигурността и обществения ред.

Nun nucaaaaiaoi ia iieeoейски структури neaa aucnoa­iiayaaiaoi ia O?aoaoa aueaa?nea au??aaa na iinoaayo aeniee e?eoa?ee ca iaeieoa eaa?e. Na?eicii eceneaaia eui eaiaeaa­oeoa ca iieeoaenea neo?aa a aee oaoieyo ia?aciaaoaeai oaic, aee??aau eeanii ia?aciaa­iea e anouieoaeai ecieo.

Io?aaoa io i?ioaneiiaeii iao?aia iieeoey iaea­aa a Caeiia ca iieeoeyoa io 1889 a. aa auaa aee??ai iia ?acaae ca iiaaioiaeaoa ia eaiaeaaoeoa ca iieeoaenee no?a?a?e, ?eeoi oaenoiaa i?aaae?aao „a noieeoaoa, eaeoi e a?oaaaa, aaaoi na aeae ca io?ii, aa na ono?iyo a?aaiaii eo?niaa“.

Ia?aeioi ia ?aaeaiaioe?aiioi iieeoaenei iao?aiea na iinoaay i?ac 1907 a. n i?eaoey I?aaeeiee ca iiaaioaeoaeiey eo?n ca iieeoaeneeoa no?a?a?e i?e Сoiee?iioi a?aaiia?ae­noai. Ii a?aia ia iao?aieaoi a iiaaioaeoaeiey eo?n ca iu?ae iuo iieeoaeneaoa i?aeoeea na iiaiany a oai?aoe?ai aea eaoi o?aaiи aenoeieeiи.

N i?eaiaiaoi ia Caeiia ca aaieieno?aoeyoa e iiee­oeyoa i?ac 1925 a. ?acaeoeaoi ia aueaa?neaoa iieeoey e oynii nau?caiioi n iaai iieeoaenei ia?aciaaiea aaea?ao iia aoai. Eui nucaaaaiaoa nun caeiia Ae?aeoey ia iieeoeyoa na ioe?eaa Цaio?aeia iieeoaenea oeiea ca iiaaioiaea ia iieeoaeneeoa neo?eoaee. A ?aieeoa ia oeieaoa na ooau??aaaao ia?aciaa­oaeie i?ia?aie, iiaae?a na i?aiiaaaaoaeneeyo nunoaa, onuau?­oainoaa na iieeoaeneaoa iiaaioiaea, onaiyaa na e na i?eeaaa aa?iiaeneeyo iieo a eca?a?aaiaoi ia nenoaiaoa ca iieeoaenea eaaeeoeeaoey.

Iieeoaeneioi ia?aciaaiea iieo?aaa oeanue a ?ac­ae­oeaoi ne n Ia?aaaaoa-caeii ca au??aaiaoa iieeoey io 1937 a. Iin­oaiiaeeoa L ca Au??aaiioi iieeoaenei o?eeeua i?aanoa­aey­aao ?acau?iaoa i?ia?aia ca iiaai?a e eaaeeoeeaoeyoa ia iieeoaeneeoa neo?eoaee io ane?ee ieaa. Oa auaa?aao caaue­?e­oaeiino ia iieeoaeneioi ia?aciaaiea, oaue?ai n?ie ia iao­?aiea, iacia?aaaia n i?aaeinoai ia caau?oeeeoa iieeoae­neioi o?eeeua e a?.

През 1947 a. се открива iu?aiто ia Aaeeaieoa Au??aa­ii i?ioeaiii?a?ii o?eeeua, подготвящо кадри, осигуряващи противопожарната безопасност.

Iu?aioi aenoa o??a?aaiea ca iiaaioiaea ia eaa?e ia IA? - Aenoaoa niaoeaeia oeiea, na ioe?eaa a ia?a­eioi ia o?aaiaoa 1969 a. за нуждите на органите на сигур­ността, об­щес­т­вения ред и противопожарната охрана. O?aaeoeeoa a спе­ци­а­лизираното ia?aciaaiea в тези об­ласти na ?acaeaao e ooau?­?aaaao i?ac aiaeieoa ??ac aaeiinooa ia Aenoey einoeooo на МВР io 1987 a., преобразуван във Aenoey einoeooo ca iia­aioiaea ia ioeoa?e e iao?ii­ec­neaaiaa­oaenea aaeiino i?e IA? io 1991 a. През 2002 г. с решение на Народното събрание ВИПОНД-МВР е преобразуван в държавно висше училище със статут на университет и наименование Академия на МВР

В Академията на МВР са обособени три факултета:

- „Сигурност“, в който се провежда обучение за придо­биване на образователно-квалификационните степени „бакала­вър“ и „магистър“ по специалността „Защита на националната сигурност“, „магистър“ по специалността „Публична админи­страция“ и за придобиване на образователна и научна степен „доктор“;

- „Полиция“, в който се провежда обучение за придо­биване на образователно-квалификационните степени „бакала­вър“ и „магистър“ по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и за придо­биване на образователна и научна степен „доктор“;

- „Пожарна и аварийна безопасност“, в който се про­веж­да обучение за придобиване на образователно-квалифи­кационните степени „бакалавър-инженер“ и „магистър-инже­нер“ по специалността „Пожарна и аварийна безопасност“ и за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

Към Академията на МВР са изградени:

- Център за специализация и подготовка на ръководни кадри, в който се провежда обучение на ръководни служители от МВР и други ведомства. Той осигурява чуждоезиковото обу­чение, специализираната и физическа подготовка, както и меж­ду­народното сътрудничество на института;

- Центрове за специализация и професионална поли­цейска подготовка в градовете София, Казанлък и Варна и Център за професионална подготовка по пожарна и аварийна безопасност в гр. Варна, в които се провежда обучение на но­во­назначени служители (сержанти) на МВР със средно образо­вание в курсове за първоначална подготовка, както и курсове за повишаване на квалификацията и преквалификация.Представяне на факултетите и

специалноститеOAEOEOAO „NEAO?IINO“


Aenieaoa aoaeoeaiino ia au??aaiioi oi?aaeaiea a a i?yea caaeneiino io eioi?iaoeyoa ca aa?iyoieoa auioie e auo?aoie oaeoi?e, eieoi i?aanoaaeyaao ?eneiaa eee caieaoe ca au??aaaoa. Aeaaiaa?aiea ia oace eioi?iaoey iiaao aa auaao i?a?oaie iaa?aia iaaaoeaieoa oaiaaioee, iani?aie n?auo iaoeiiaeiaoa neao?iino, nau?caie n iianiino ca aaei­noaioi ia iaoeyoa, oa?eoi?eaeiaoa oyeino e noaa?aieoaoa ia ?aioaeeea Aueaa?ey. A iiaa?aoi neo?ae oace i?ioane e yaeaiey eiao ne?eo oa?aeoa?, eiaoi iaeaaa iaiaoiaeiinooa io i?eeaaaiaoi ia niaoeaeie oi?ie, iaoiae, neee e n?aanoaa ca oyoiioi iaa?aiaiii ?ace?eaaia e iaoo?aeece?aia. Ane?ei oiaa eceneaa iaee?eaoi ia niaoeoe?ie iiciaiey e oiaiey io no?aia ia eaa?eoa, ?eeoi auea a aa i?ioeaiaaenoaao ia ?eneiaaoa e caieaoeoa ca iaoeiiaeiaoa neao?iino ia no?aiaoa ie. Aa?aioey ca ea?anoaioi ia ?aaioaoa ei a ia naii oaoieyo i?aoecеi iiaai?, ii e oyo­iioi aenieieaaeeoeoe?aii iao?aiea e aucie­oaiea a aooa ia iaoeiiaeieoa o?aaeoee ia Aueaa?ey, i?ioan, eieoi na inuuanoayaa a iueia noaiai aua oaeoeoao „Neao?­iino“ ia Академията на IA?.

Oaeoeoaoът iiaaioay служители ca neo?aeoa ca neao?­iino ia ?aioaeeea Aueaa?ey. A iaai na iao?aaao niaoe­aeenoe ca i?eaiaeaaia ia ia?aciaaoaeii-eaaeeoeeaoeii­ieoa noaiaie:

- „aaeaeaau?“ - ?aoe?eaiaeoен курс ?aaiaii iao?aiea ii niaoeaeiinooa „Caueoa ia iaoeiiaeiaoa neao?iino“;

- „iaaenou?“ - 2-годишен курс caai?ii iao?aiea ii nia­oe­aeiinoите „Caueoa ia iaoeiiaeiaoa neao?iino“ и 2.5 го­дишен курс на обучение по „Пуб­лична администрация“ (за слу­жи­тели на МВР, и тези по §5 от преходните и заключителните раз­поредби на Закона за МВР, притежаващи степените „бака­лавър“ или „магистър“ по други специалности) и 1- годишен курс на обучение, за тези, които притежават степен “бакала­вър” по същата специалност;

- „aieoi?“ ii niaoeaeiinooa „I?aaiecaoey e oi?aa­eaiea ecaui noa?aoa ia iaoa?eaeiioi i?iecaianoai (auo?aoai ?aa e neao?iino) e niaoeaeia oaiaoeea“ и “Психология на дейност­та”.

Iao?aieaoi aua oaeoeoaoa na ecau?oaa ii caaue­?e­oaeie, ecae?aaie e oaeoeoaoeaie aenoeieeie e aaaa ia naii caaueai?aia niaoeaeia, ii e i?aaia, iauieeiiiie?anea, oe­ei­nionea e ?o?aiaceeiaa iiaaioiaea ia eo?naioeoa. Eco­?aaa­ieoa aenoeieeie na aeoa?aioe?aie a oano a?oie: oeei­nionee e iauanoaaie iaoee; eeiiiie?anee iaoee; i?aaie iao­ee; nia­oeaeie aenoeieeie; aiaiie, oece?anee e aieii-i?e­ei?ie aen­oeieeie; ?o?aiaceeiai iao?aiea (aee. e aaeeai­nee aceoe).

Caau?oeeeoa редовно обучение бакалаври по niaoeae­iinoта „Caueoa ia iaoeiiaeiaoa neao?iino“ i?eaiaeaao ca niao­ea ia einoeoooa naeaaoaenoai ca oi?aaeaiea ia IIN, eaoaai?ey „A“, ако не притежават такова.

Курсантите в редовно обучение na aeu?ie aa i?enun­oaao ia o?aaieoa caiyoey e aa?o?noaa в униформа, eaoi i?ac inoaiaeioi a?aia na ia naiaiaai ?a?ei.

A?aaiaii eo?naioeoa от редовно обучение i?aie­iaaao aaiiiana?ai i?aeoe?anee noa? a iiaaeaieyoa ia IA?, eiaoi iic­aieyaa aa i?eei?ao ciaieyoa ne ia i?aeoeea.

Обучението във факултета е предпоставка eo?naioeoa ii-au?cо e aoaeoeaiо да се aaaioират ca служба a структурите на Националната служба „Neao?iino“ e ?aaeiiaeieoa Ј caaia a ?AA? (NAA?). Функциите на тези служби са да ecau?oaao eiio?a?acociaaaoaeia aaeiino ca iaae?aaiea, ?ace?eaaia, i?ioeaiaaenoaea e i?ane?aia ia caieneaie, iiaaioayie eee inuuanoayaaie iinaaaoaenoaa n?auo iaoeiiaeiaoa neao?iino ia ?aioaeeea Aueaa?ey, nau?caie n: ?acociaaaia a iieca ia ?o?ae neee; i?ioeaieiinoeoooeiiia aaeiino; i?eeaaaia ia neea eee eciiecaaia ia iauiiianie n?aanoaa n iieeoe?anea oae; iianiino ca aeieiae?iaoa neao?iino; cano?aoaaaia neao?­iinooa ia no?aoaae?anee ca no?aiaoa iaaeoe e aaeiinoe; ia?ao­ia?iaai oa?i?ecui e aeno?aiecui; iacaeiiia ia?ao­ia?iaia ou?aiaey n i?u?ea; iacaeiiii i?iecaianoai e ?ac­i?ino?a­iaiea ia iauiiianie n?aanoaa eee no?aoaae?anee no?i­aeie, ia?­ei­oeoe e ineoio?iiie aauanoaa e a?.

N iaeaa iioeiaeiioi e aoaeoeaii i?iaa?aaia ia iia­aioiaeaoa ia eo?naioeoa ii niaoeaeieoa aenoeieeie, aaaaue ciaiey e oiaiey ca ii-iaoaouoiaoa ei i?aeoe?anea ?aaeeca­oey, eui oaeoeoaoa ooieoeiie?a aeaeeioaea, a eiyoi eia iaa 3500 секретни caaeaaey, като се използва и общият библио­течен фонд на института, включващ 140 000 тома. Iinoiyiia a?e?a ia i?aiiaaaaoaeeoa, nuaianoii n ecyaaie i?ioaneiia­eenoe io neo?aeoa ca neao?iino, a iinoiyiiioi iaiiayaaia ia aeaeeioa?iey oiia, eaoi na i?aainoaayo ia iao?aaaieoa aeooaeiinoeoa, i?iecoe?aue io i?iiaieoa a iia?aoeaiaoa i?aeoeea e caeiiiaaoaenoaioi (iaoeiiaeii e ia?aoia?iaii), nau?­caii n i?iaeaieoa ia iaoeiiaeiaoa neao?iino ia ?Aueaa­?ey.

Iini?aieoa aaeiinoe eceneaao io?iaoa eaaeeoeeaoey ia eaa?eoa, ca eiaoi a?e?e iieaaao ?aaioaueoa aua oaeoeoao „Neao?iino“ eaaeeoeoe?aie i?aiiaaaaoaee n iao?ie noaiaie e iao?ie caaiey a nuioaaoieoa iaeanoe ia iiciaieaoi. Ca oyeino­iioi i?ioaneiiaeii eca?a?aaia ia iao?aaaieoa ii oace nia­oeaeiino eo?naioe na i?eaee?ao niaoeaeenoe e io a?oae iao?ie caaia, aee??eoaeii e io a?oae aenoe o?eeeua.OAEOEOAO „IIEEOE?“Oaeoeoao „Iieeoey“ iiaaioay ioeoa?e ca специализи­раните полицейски служби: „Iieeoey“, „Бi?aa n i?aaiece?a­iaoa i?anouiiino“, „A?aie?ia iieeoey“ e „?aiaa?ia?ey“, както и за дирекциите от общата и специализираната админи­страция на МВР и Специализирания отряд за борба с терориз­ма.

?aaiaiioi iao?aiea na ecau?oaa ii a?a?aaineaoa nia­oeaeiino „I?ioeaiaaenoaea ia i?anouiiinooa e iiacaaia ia iauanoaaiey ?aa“ nun n?ie io 4 aiaeie ca придобиване на образователната и квалификационна степен „aaeaeaau?“ e 5 aiaeie задочно обучение ca „iaaenou?“. В задочна форма на обучение се приемат само служители на МВР и тези по § 5 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМВР.

За служители на МВР и тези от ведомствата по §5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за МВР, притежаващи степента „бакалавър“ по същата специалност, във факултета се провежда обучение за придобиване на сте­пента „iaaenou?“ в 1,5-годишен задочен курс. Факултетът организира и провежда обучение за при­добиване на ia?ac­i­aaoaeiaта e iao?ia noaiai „aieoi?“ ii nia­oeaeiinoиoе: „I?aa­ie­caoey e oi?aaeaiea ecaui noa?aoa ia iaoa?eaeiioi i?iec­aianoai (auo?aoai ?aa e neao?iino) e niaoeaeia oaiaoeea“; „Криминалистика“; „Криминология“; „Психология на дейност­та“; „Правна социология. Правна ин­форматика“, “Наказателно право” и “Наказателен процес”.

Ii a?aia ia iao?aieaoi ne eo?naioeoa iieo?aaao ni­eea­ia i?aaia iiaaioiaea ii „Iaeacaoaeii i?aai e i?ioan“, „Aa­ie­ieno?aoeaii i?aai e i?ioan“, „Iieeoaenei i?aai“, „E?eie­ia­­een­oeea“, „E?eieiieiaey“ e a?. Iiei?aieoa ecieoe ii in­iiaieoa i?aaie aenoeieeie na i?eciaaao aua ane?ee ??e­ae­?anee oaeoeoaoe ia no?aiaoa.

Aua oaeoeoaoa na eco?aaao e ?aaeoa niaoeaeie aenoe­ieeie eaoi: „Oai?ey ia iia?aoeaii-ecae?aaoaeiaoa aaeiino“, „Iia­?aoeaii-ecae?aaoaeia aaeiino ca i?ioeaiaaenoaea ia e?e­ieiaeiaoa i?anouiiino“, „Iia?aoeaii-ecae?aaoaeia aaeiino ca i?ioeaiaaenoaea ia eeiiiie?aneaoa i?anouiiino“, „Io?aia ia iauanoaaiey ?aa“, „Eiio?ie ia iuoiioi aae?aiea“, „Iia­?aoeaii-aieia iiaaioiaea“, „Oi?aaeaiea ia iieeoeyoa“ e a?.

Oe?iei a canouiaii ?o?aiaceeiaioi iao?aiea. I?ac oaeey o?aaai eo?n na eco?aaa caaue?eoaeii aaei ?o?a acee. Eo?naioeoa eiao i?aai aa eco?aaao oaeoeoaoeaii iua aaei ?o?a eee aaeeainee acee.

Iauaoa oece?anea iiaaioiaea e iao?aieaoi ii aieii-i?eei?ie oaoieee na i?iaa?aa i?ac oaeey n?ie ia iao?aiea. Eo?naioeoa eiao i?aai aa iiecaao aacieaoii oeoian-caea e a?oaeoa nii?oie nui?u?aiey ia академията.

I?aiiaaaaoaeneeyo nunoaa ia oaeoeoaoa na nunoie io aenieieaaeeoeoe?aie niaoeaeenoe ii eco?aaaieoa aenoe­iee­ie. Eaeoi?neeyo eo?n ii ane?ee o?aaie aenoeieeie na i?i­aa?aa io oaaeeeoe?aie i?aiiaaaaoaee - aioaioe e i?i­oani?e.

Ii a?aia ia iao?aieaoi си eo?naioeoa от редовния курс iieo?aaao noeiaiaey a ?acia? до 60% io ieieiaeiaoa caieaoa ca aeu?iino ia ioeoa? io МВР. ?acia?uo ia noeiaiaeyoa na aeoa?aioe?a a caaeneiino io oniaoa, iinoeaiao ia naia­no?eaeieoa ecieoe.

Caau?oeeeoa специалността „Противодействие на пре­стъп­ността и опазване на общeствения ред“ и придобили обра­зователната и квалификационна степен „бакалавър“ във oa­eoeoao „Iieeoey“ na назначават ia ioeoa?nee aeu?iinoe a спе­циализираните iieeoейnee neo?ae ia IA?, дирекциите от общата и специализираната администрация и СОБТ, като na aeu?ie aa прослужат ieieioi 10 aiaeie. I?e iaioneaia ii nianoaaii ?aeaiea или уволнение по дисциплинарен ред a ?aieeoa ia oice n?ie na caieauao ?acoiaeoa ca iao?aiea.

Caau?oeeeoa редовно обучение i?eaiaeaao ca niaoea ia einoeoooa e naeaaoaenoai ca oi?aaeaiea ia IIN, eaoaai?ey „A“, ако не притежават такова.

Курсантите от редовно обучение na aeu?ie aa i?enun­oaao ia o?aaieoa caiyoey e aa?o?noaa в униформа, eaoi i?ac inoaiaeioi a?aia na ia naiaiaai ?a?ei.

A?aaiaii eo?naioeoa от редовно обучение i?a­ie­iaaao aaiiiana?ai i?aeoe?anee noa? a iiaaeaieyoa ia IA?, eiaoi ei iicaieyaa aa i?eei?ao ciaieyoa ne ia i?aeoeea.OAEOEOAO „II?A?IA E AAA?EEIA

AACIIANIINO“Oaeoeoao „Ii?a?ia e aaa?eeia aaciianiino“ a iineoae ia aueaiaiaeoia o?aaeoey a iiaaioiaeaoa ia ei?aia?ie eaa?e ca io?aeoa ia ii?a?iaoa e aaa?eeiaта aaciianiino a Aueaa­?ey. A iaai na iao?aaao niaoeaeenoe ca i?eaiaeaaia ia ia?a­ciaaoaeii-eaaeeoeeaoeiiieoa noaiaie „aaeaeaau?-ei?еia?“ - 4-aiaeoai редовен eo?n ia iao?aiea, e „iaaenou?-ei?еia?“ - 5-годишен задочен курс на обучение ii niaoeaeiinooa „Ii­?a?ia e aaa?eeia aaciianiino“. В задочна форма на обучение се приемат само служители на МВР.

За служители на МВР и тези от ведомствата по §5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за МВР във факултета се провежда обучение за придобиване на сте­пента „iaaenou?-ei?еia?“ - 1,5-годишен задочен курс за при­­те­жаващи степента „бакалавър“ по същата специалност, и за придобиване на ia?aciaaoaeiaoa и iao?ia noaiai „aieoi?“ по научните специалности: „Техника на безопасността на труда и противопожарната техника“ и „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации“.

Oaeoeoaouo iiaau??a oanie eiioaeoe nun n?iaie aen­oe o?eeeua e einoeoooe o ian e a ?o?aeia.

Oe?iei na canouiaie ii?a?i-i?eei?ieyт nii?o, aie­ii-i?eei?iaoa e ?o?aiaceeiaaoa iiaaioiaea.

Ii a?aia ia iao?aieaoi си eo?naioeoa от редовния курс iieo?aaao noeiaiaey a ?acia? до 60% io ieieiaeiaoa caieaoa ca aeu?iino ia ioeoa? io МВР. ?acia?uo ia noeiaiaeyoa na aeoa?aioe?a a caaeneiino io oniaoa, iinoeaiao ia naiano?e­aeieoa ecieoe.

Caau?oeeeoa редовно обучение i?eaiaeaao ca niaoea ia einoeoooa e naeaaoaenoai ca oi?aaeaiea ia IIN, eaoaai?ey „A“, ако не притежават такова.

Курсантите от редовно обучение na aeu?ie aa i?enuno­aao ia o?aaieoa caiyoey e aa?o?noaa в униформа, eaoi i?ac inoaiaeioi a?aia na ia naiaiaai ?a?ei.

A?aaiaii eo?naioeoa от редовно обучение i?a­ie­iaaao 40-дневен i?aeoe?anee noa? a iiaaeaieyoa ia IA?, eiaoi ei iicaieyaa aa i?eei?ao ciaieyoa ne ia i?aeoeea.

Част третаПРОГРАМИ ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ за

кандидетстване за редовно и задочно

обучение за придобиване на

образователно-квалификационна

степен „бакалавър“ПРОГРАМА

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗК И ЛИТЕРАТУРАХристо Ботев

ПОЕЗИЯ: „Майце си“, „Към брата си“, „До моето пър­во либе“, „Хайдути“, „На прощаване“, „Хаджи Димитър“, „Обес­ването на Васил Левски“, „Елегия“, „Борба“, „Моята мо­лит­ва“, „Патриот“, „В механата“, „Странник“ и др.Иван Вазов

ПОЕЗИЯ: „Епопея на забравените“, „Русия“, „Новото гробище над Сливница“, „Българският език“, „Елате ни вижте“, „При Рилския манастир“, „Векът“, „Не се гаси туй, що не гас­не“, „Моите песни“, „Съзерцание“, „Жива история“, „Недопята песен“ и др.

ПРОЗА: „Немили-недраги“, „Чичовци“, „Под игото“, „Една българка“, „Иде ли?“, „Дядо Йоцо гледа“, „Пейзаж“, „Тъ­мен герой“, „Кардашев на лов“, „Травиата“, „Запалените снопи“, „Хаджи Ахил“ и др.Алеко Константинов

„Бай Ганьо“, „До Чикаго и назад“, „Разни хора - разни идеали“, „Страст“, „Избирателен закон“, „Миш-маш“, „Пази, боже, сляпо да прогледа“, „Херострат II“, „Освидетелстване зъ­бите на посещающите Черната джамия“, „Смиррно! Рота-а п'ли“ и др.

Пенчо Славейков

„Сто двадесет души“, „Харамии“, „Неразделни“, „Коле­дари“, „Луд гидия“, „Ралица“, „Бойко“, „Шарки“, „Сън за ща­стие“, „На Острова на блажените“, философски поеми, „Олаф ван Гелдерн“ и др.Пейо Яворов

„Заточеници“, „Арменци“, „Хайдушки песни“, „На ни­ва­та“, „Градушка“, „Две хубави очи“, „Ще бъдеш в бяло“, „Пръстен с опал“, „Вълшебница“, „Калиопа“, „Нощ“, „Песен на песента ми“, „Теменуги“, „Сенки“, „Стон“, „Аз страдам“, „Нирвана“, „По-близо до заход“, „Към върха“, „Угасна слъ­нце“, „В часа на синята мъгла“ и др.Димчо Дебелянов

„Пловдив“, „Да се завърнеш в бащината къща“, „Помниш ли…“, „Аз искам да те помня все така“, „Молитва, „Сиротна песен“, „Черна песен“, „Гора“, „Миг“, „Тиха победа“, „Един убит“, „Легенда за разблудната царкиня“ и др.Елин Пелин

„Напаст божия“, „Андрешко“, „Нане Стоичковата вър­ба“, „На браздата“, „Задушница“, „По жътва“, „На оня свят“, „Спасова могила“, „Край воденицата“, „Ветрената мелница“, „Самодивски скали“, „Косачи“, „Изкушение“, „Пролетна измама“, „Под манастирската лоза“, „Гераците“ и др.Христо Смирненски

„Децата на града“, „Тълпите“, „Улицата“, „Ний“, „Въг­лекопач“, „През бурята“, „Очи“, „Червените ескадрони“, „Юноша“, „Йохан“, „Смъртта на Делеклюз“, „Зимни вечери“, „Приказка за стълбата“, „На гости у дявола“ и др.Гео Милев

„Септември“Йордан Йовков

„Земляци“, „Бели рози“, „Белият ескадрон“, „Последна радост“, „По жицата“, „Другоселец“, „Серафим“, „Песента на колелетата“, „Грехът на Иван Белин“, „Вълкадин говори с бога“, „Старопланински легенди“, „Албена“ и др.Никола Вапцаров

„Вяра“, „Двубой“, „Писмо“ („Ти помниш ли“), „Исто­рия“, „Завод“, „Песен за човека“, „Романтика“, „Прощално“, „Борбата е безмилостно…“, „Доклад“, „Песен за Родината“, „Песни за една страна“ и др.Димитър Димов

„Тютюн“Димитър Талев

„Железният светилник“Атанас Далчев

„Вратите“, „Стаята“, „Повест“, „Дяволско“, „Прозо­рец“, „Камък“, „Метафизически сонет“, „Книгите“, „Ангелът на Шартър“, „Съдба“, „Любов“, „Задните дворове“ и др.Методически указанияЗа изпита по български език и литература кандидатите се оценяват въз основа на писмени съчинения, които трябва да отговарят на следните общи изисквания: съчинението да съ­държа определен обем знания; да показва умението на кан­ди­дата да прилага знанията, като ги организира в аргумен­тирано изложение по проблема на темата.

Текстът на съчинението трябва да бъде цялостен и за­вършен. Целостта му трябва да се проявява в неговото смис­лово единство и последователно логично изясняване на пос­тавената задача. Кандидатите да проявяват умение за ком­по­зиционно изграждане на съчинението, да намират необходи­мото съотношение между твърденията и доказателствата, да осъ­ществяват подходящи преходи между отделните части, да аргументират и илюстрират тезисите с литературния материал. Съчинението да показва езикова култура, правописна и пункту­ационна грамотност.

Кандидатите са свободни да изберат свой подход при из­граждане на съчинението.

ПрОГрАмА

ПО ИСТОрИЯ НА бЪлГАрИЯ1. Създаване и начално развитие на българската дър­жава (681-718)

Основни промени в политическото развитие на Европа в прехода от античност към средновековие. Славяни и прабъл­гари в епохата на „Великото преселение на народите“ (IV-VII в.). Общество, религия и развитие на държавно-образовател­ния процес. Европейският Югоизток през последната четвърт на VII в. Начало и ход на войната между Византия и Аспа­руховите българи. Създаване на българската държава и нача­лен живот през управлението на хан Аспарух. Развитие на Бъл­гария през управлението на хан Тервел.2. Държавно-политическо укрепване на България през

първата половина на IХ в.

Основни посоки и резултати от развитието на българ­ската държава през VIII в. Укрепване и териториално разши­рение на България през първата половина на IХ в. Отношения с Византия, Франкската империя и Хазарския хаганат. Проме­ни в държавната уредба. Роля и място на България в ранно­средновековна Европа през средата на IХ в.3. Християнизация на България при Борис I

Издигане на българската държава в духовен център на славянския свят. Външна политика на княз Борис I до покръст­ването. Характерни тенденции за развитието на вътрешно­държавния живот през първата половина на IХ в. Покръстване на владетеля и народа. Бунтът срещу покръстването. Борба за самостоятелна църква. България между Рим и Константи­нопол. Учредяване на българската църква. Делото на св. св. Кирил и Методи за разпространението на славянската писме­ност и богослужение сред славяните. Начална дейност на со­лунските братя по създаването и разпространението на сла­вянската писменост. Великоморавската мисия на св. св. Кирил и Методий. Културно-просветна дейност на Кирило-Мето­ди­евите ученици в България и нейното издигане във водещ център на славянската писменост и книжнина. Формиране на българската народност.4. Политическо могъщество и културен разцвет на

България през управлението на цар Симеон Велики

Управлението на княз Борис I - основа за подема на българската държава в края на IХ и началото на Х в. Бъл­гария през управлението на княз Владимир-Расате. Преслав­ският събор и неговите решения. Двубоят между България и Византия през управлението на цар Симеон. Българската поли­тическа хегемония в Европейския Югоизток. Отношения на българската държава с унгарци, печенеги, араби, със сръбски­те княжества, Хърватската държава и Римската църква. „Зла­тен век“ на българската култура. Архитектура и градоустрой­ство на столицата Велики Преслав. Развитие на изкуството и книжнината.5. Залез на ранносредновековното Българско царство

(927-1018)

Дестабилизация на България след смъртта на цар Симе­он. Управление на цар Петър. Българо-византийският договор от 927 г. и неговото значение за утвърждаването на Българ­ското царство в европейския християнски свят. Избухване на българо-византийския конфликт и походите на киевския княз Светослав срещу България. Възобновяване на българо-визан­тийския двубой. Борба за запазване на българската държавна независимост. Българското царство през управлението на цар Самуил и неговите приемници. Завладяване на България от император Василий II.6. Възобновяване и развитие на Българското царство

при Асеневци до 1241 г.

Характерни промени в положението на българите и на българските земи през епохата на византийската власт. Основ­ни прояви на борбата на българския народ срещу византий­ската власт през ХI в. Причини, избухване и ход на освобо­дителното въстание на братята Петър и Асен. Борба с Визан­тия за възстановяване на териториалната цялост на българ­ската държава. Асеневци и Третият кръстоносен поход. Завър­шек на освободителното движение на Петър и Асен. България през управлението на цар Калоян. Отношения с Византия, Ун­гария и Римската църква. Българското царство и Латинската империя. Дестабилизация на държавния живот през царуването на Борил. Политическа хегемония на българската държ

ава в Европейския Югоизток през управлението на цар Иван-Асен II. Възстановяване на българската патриаршия. Държавна уредба на възобновеното българско царство. Стопански подем. Ролята на българската столица Търново като православен център.

7. Православната църква и българската култура през

ХV-ХVII в.

Последици от османското завоевание за развитието на православието. Църковната организация на българските земи и възстановяване на православните религиозни средища през втората половина на ХV в. Манастирите и техните културни функции. Ролята на културната традиция за съхранението на българския народ през първите векове на османското влади­чество. Книжовници, книжовни школи и книжовни творби. Изо­­­­бра­зително изкуство. Народното християнство. Нови тен­денции в българската книжнина през ХVII в.8. Антиосманска съпротива на българите през

ХV-ХVII в.

Борбата на българите срещу османските завоеватели през ХV в. Въстание на Константин и Фружин и участието на българите в антиосманските коалиции. Селската съпротива и българското хайдутство. Българите в политиката на християн­ска Европа. Първо Търновско въстание - 1598 г., Второ Тър­новско въстание - 1686 г., Чипровско въстание - 1688 г., Въс­тание на Карпош - 1689 г. Същност и особености на антиосман­ската съпротива на българите.

9. Ранно Българско възраждане (ХVIII - първата

четвърт на ХIХ в.)

Същност на възрожденската епоха. Основни тенденции в стопанското, социалното, политическото и културното разви­тие на българите през ХVIII и ХIХ в. Хронология и перио­дизация на възрожденската епоха. Обществено-политически промени в българските земи през ХVIII и началото на ХIХ в. Зараждане на националната идея. Паисий Хилендарски и „Ис­тория славянобългарска“. Софроний Врачански - книжовна и политическа дейност.10. Движение за новобългарска просвета. Българската

култура през Възраждането

Предпоставки за възникването на просветното движе­ние. Основни етапи, видни представители, просветни центрове, външни влияния. Нови тенденции в развитието на книжов­ността. Литература, периодичен печат, наука, изкуство. Харак­тер и значение на възрожденската култура. Формиране на въз­рожденската интелигенция.11. Църковно-национална борба на българите през

Възраждането

Причини, характер и етапи на църковна борба. Първи прояви на съпротива срещу гръцките духовници. Дейността на Неофит Бозвели и Иларион Макариополски. Църковната бор­ба след Кримската война. Великите сили и българския църко­вен въпрос. Създаване на Българската екзархия.12. Начало на организираното национално-освободи­телно движение

Политическа активност на българите през ХVIII и първата половина на ХIХ в. Българите и Кримската война. Обществено-политически промени в българските земи след Кримската война. Г. Раковски - програмни документи, револю­ционна дейност. Идейни течения и политически групировки сред българската емиграция през 59-60-те години на ХIХ в. Добродетелна дружина, Одеско настоятелство, Таен български централен комитет. Български легии и чети през 60-те години на ХIХ в.13. Националнореволюционното движение от края на

60-те до средата на 70-те години на ХIХ в.

Създаване на БРЦК и Вътрешната революционна организация. Любен Каравелов и Васил Левски - политическа дейност, идеология. Първо общо събрание на БРЦК. Ударът върху революционната организация през есента на 1872 г. БРЦК след смъртта на В. Левски. Общи събрания през 1873-1974 г. Христо Ботев начело на БРЦК. Възникване на Из­точната криза. Опит за въстание през 1875 г.14. Априлско въстание 1876 г.

Гюргевският революционен комитет и неговите решения. Подготовка, избухване и ход на въстанието. Четите на Христо Ботев и Таньо Стоянов. Причини за неуспеха. Зна­чение на Априлското въстание. Националноосвободителното движение след Априлското въстание. Световната общест­ве­ност в защита на българския народ.15. Руско-турската война 1877-1878 г. и Освобожде­нието на България

Цариградската конференция. Дипломатическа и военна подготовка. Избухване и ход на войната. Участие на българите във войната. Санстефански и Берлински договор.16. Възстановяване и развитие на българската

държава до Съединението (1878-1885)

Канцелария за гражданско управление. Изграждане на държавните институции. Санстефанският договор, Берлински­ят договор и историческата съдба на България. Управление на руския императорски комисар. Изработване и приемане на Търновската конституция. Избор на български княз. Първи консервативни и либерални правителства - вътрешна и външна политика. Режим на пълномощията. Възстановяване на кон­ституционното управление.17. Съединението на Източна Румелия с Княжество

България (1885 г.)

Органически устав на Източна Румелия. Създаване на областна администрация. Първи опити за Съединение (1880 г.). Държавно-политическо развитие на областта. Създаване и дей­ност на БТЦРК. Подготовка и провеждане на Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Отношение на Ве­ликите сили и на балканските държави към Съединението. Сръбско-българска война. Признаване на Съединението.18. България в края на ХIХ и началото на ХХ век

(1887-1911)

Управление на Стефан Стамболов. Вътрешнополи­тическо, икономическо и културно развитие на страната. Вът­решна политика. Управление на Народната партия. Вътрешна, стопанска и външна политика. Оформяне на личния режим. Втори стамболовистки режим. Модернизиране на държавния апарат. Военна реформа. Стопанско развитие. Социална поли­тика. Университетска криза. Външна политика. Управление на Демократическата партия. Вътрешна и стопанска политика. Обявяване независимостта на България (1908 г.). Сближение с Русия.19. Националноосвободително движение на българите

в Македония и Тракия през 1893-1903 г.

Съдбата на Македония и Тракия след Берлинския кон­грес. Политика на българската държава по националния въ­прос. Църковно-просветна дейност на Българската екзархия. Възникване на революционно движение в Македония и Тракия. Вътрешна организация и Върховен комитет. Организационно и идейно развитие на националноосвободителното движение. Четнически институт и неговите прояви. Илинденско-Преобра­женско въстание (1903 г.).20. България по време на войните (1912-1919 г.)

Създаване на Балкански съюз. Първа балканска война. Военни действия и мирни преговори. Криза в Балканския съюз. Изостряне на българо-румънските отношения. Междусъюзни­ческа война. Първа национална катастрофа. I Световна война.

Литература

История за 11 клас на СОУ, авторски колектив: Гюзелев, В., К. Косев, М. Лалков, Л. Огнянов, М. Радева. С., Просвета, 1996, 480 с.

История на България за 11 клас, авторски колектив: Делев, П., П. Ангелов, Г. Бакалов, Цв. Георгиев, Пл. Митев, Ст. Трифонов, И. Баева, Б. Василева, Е. Калинова. С., Отворено общество, 1996, 500 с.

История за 11 клас на средните общообразователни училища, авторски колектив: Фол, А., Й. Андреев, В. Мутафчиева, Р. Гаврилова, Ив. Илчев. С., Анубис, 1996, 392 с.Методически указания

Програмата съдържа основни проблеми от българ­ското минало от древността до наши дни и е съобразена с изучавания в средното училище материал по история на България, без да го изчерпва. При подготовката си, освен утвърдените от Министерството на образованието и науката три учебника, кандидат-студентите могат да ползват христо­матии с исторически извори и научни исторически изследвания.

Темите се конкретизират в деня на изпита и форму­лировките им се различават от предварително обявените в програмата, но отчитат заложения в нея обем от факти и проблеми. От кандидат-студентите се изисква много добро познаване на фактите, умение да ги анализиране, разбиране за хода на историческия процес, висока езикова и писмена култура.ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКАI. Алгебра

1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за съкратено умножение.

2. Квадратен корен. Корен n-ти. Коренуване на произ­ведение, частно, степен и корен. Основно свойство на коре­ните.

3. Абсолютна стойност (модул).

4. Уравнения: корен на уравнение, еквивалентност на уравнения. Основни теореми за еквивалентност. Уравнения от първа степен с едно неизвестно: решаване и изследване на ре­шенията.

5. Квадратен тричлен. Квадратна функция. Квадратно уравнение. Формули на Виет.

6. Разлагане на квадратен тричлен на множители от първа степен. Графика на квадратна функция и използването Ј при определяне на знака на квадратния тричлен. Уравнения от по-висока степен, приводими към квадратни уравнения. Ираци­онални уравнения с едно неизвестно. Уравнения, съдържащи абсолютна стойност.

7. Степен с рационален показател: определение, свой­ства. Показателна функция: свойства, графика. Показателни уравнения.

8. Логаритъм: определение и свойства. Основни прави­ла за логаритмуване. Формула за преминаване от една лога­ритмична основа към друга. Логаритмична функция: свойства и графика. Логаритмични уравнения.

9. Системи уравнения от първа степен с две неизвест­ни: геометрична интерпретация на решенията. Системи уравне­ния от първа степен с три неизвестни. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни: основни методи за решаване. Решаване на уравнения и системи уравнения, съдържащи пара­метри. Изследване на решенията.

10. Неравенства: решение на неравенство, еквивалент­ност на неравенства. Основни теореми за еквивалентност. Не­равенства от първа степен с едно неизвестно: решаване и из­следване на решенията. Геометрично представяне на решени­ята върху числовата ос. Квадратни неравенства: решаване и изследване на решенията. Геометрично представяне на реше­нията върху числовата ос. Неравенства от по-висока степен: решаване чрез метода на интервалите. Използване свойствата на функциите у= , у=ах , у = logax за решаване на основни видове ирационални, показателни и логаритмични неравенства. Неравенства, съдържащи абсолютна стойност. Сис­теми неравенства от първа и втора степен с едно неиз­вестно.

11. Тригонометрични уравнения. Използване на свой­ствата на тригонометричните функции за решаване на тригоно­метрични неравенства.

12. Числови редици. Аритметична и геометрична про­гресия - свойства. Формули за сумата на първите n члена.

13. Безкрайни числови редици. Сходимост. Граница. Сума от членовете на безкрайна геометрична прогресия с частно q, |q| < 1.

14. Функция. Граница на функции. Теореми за граница на функция. Граница на sin x при xa0. Непрекъснатост на функция.

15. Производна на функция. Геометричен и механичен смисъл на понятието производна. Производна на сбор, произ­ведение, частно и степен на функции. Производни на три­гонометрични функции. Производна на сложна функция. Фор­мули за диференциране. Втора производна. Механичен смисъл на втората производна.

16. Нарастване и намаляване на функция. Локален мак­симум и локален минимум: определения, необходими и доста­тъчни условия за локален екстремум. Четност, нечетност и периодичност на функция.

17. Изследване на полиноми и рационални функции.

18. Най-голяма и най-малка стойност на функция.

II. Планиметрия, стереометрия и тригонометрия1. Еднаквост. Признаци за еднаквост на триъгълници. Успоредни прави. Успоредник: видове успоредници, свойства. Окръжност и ъгъл. Централен, вписан и периферен ъгъл. До­пирателна към окръжност. Триъгълник. Забележителни точки в триъгълника: център на описаната окръжност, център на вписаната окръжност, медицентър, ортоцентър. Вписан в ок­ръжност и описан около окръжност четириъгълник. Средна отсечка на триъгълник и на трапец. Лице на триъгълник, успо­редник и трапец. Лице на многоъгълник.

2. Хомотетия. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес. Свойства на вътрешната и външната ъглополовяща на триъгълник.

3. Подобност. Признаци за подобност на триъгълници. Свойства на секущите на окръжност, които минават през точ­ка, нележаща на окръжността. Връзка между лицата и подоб­ните многоъгълници.

4. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. Алгебричен метод за решаване на построителни задачи в пла­ниметрията. Дължина на окръжност, лице на кръг и частите му.

5. Взаимно положение на две прави, на права и рав­нина и на две равнини в пространството. Ъгъл, определен от две кръстосани прави. Ъгъл, определен от права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина. Линеен ъгъл на дву­стенен ъгъл. Перпендикулярни равнини. Успоредно и орто­гонално проектиране. Теорема за трите перпендикуляра. Пер­пендикуляр и наклонена към една равнина. Трансверзала и ос на кръстосани прави.

6. Призма, паралелепипед, пирамида, пресечена пира­ми­да: свойства, формули за лицата на повърхнините и обемите им. Свойство на успоредното сечение в пирамида. Сечение на призма и пирамида с равнина.

7. Цилиндър, конус, пресечен конус, сфера: свойства, формули за лицата на повърхнините и обемите им.

8. Тригонометрични функции: синус, косинус, тангенс, котангенс. Основни тригонометрични равенства. Тъждествени преобразования на тригонометрични изрази.

9. Тригонометрични зависимости в правоъгълния три­ъгълник. Решаване на правоъгълен триъгълник. Косинусова и синусова теорема. Решаване на триъгълник. Формули за лице на триъгълник и четириъгълник. Правилен многоъгълник.Литература1. Коларов, К. и др. Сборник от задачи по геометрия 7-10 клас. С., 1989.

2. Коларов, К. и др. Сборник от задачи по алгебра 7-10 клас. Добрич, 1989.

3. Тонев, И., Ч. Лозанов. Теми за кандидатстудентски изпити по математика. С., 1995.

4. Чакърян, К., П. Сидеров. Кандидатстудентски конкурси по математика. С., 1994.

5. Коларов, К. Избрани задачи по математика за кандидат-студенти. Добрич, 1993.

6. Сканави, М. и др. Сборник задачи по математике для поступающих во вузы. М., 1988.Методически указанияКонкурсният изпит по математика се състои в решава­не на задачи, при които се използват знания от задължителната учебна програма. Това не бива да се тълкува като забрана за използване на знания, които надхвърлят обема на препо­давания материал в курса по математика в средното училище. Изпитът е анонимен, писмен, с продължителност - 5 часа.

Решението на всяка задача трябва да съдържа обясне­ния за използваните означения и логически обосновки въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания и построения.

Чертежите трябва да са прегледни и съобразени със съдържанието на задачата. При по-сложни чертежи да се дават допълнителни пояснения и обосновки.

Решението на всяка конкурсна задача се състои от относително обособени етапи. Всеки етап се оценява поотдел­но.

По време на изпита кандидат-курсантите могат да ползват четиризначни математически таблици и формули, одо­брени от МОН, например тези на Д. Серафимов, Н. Николов, Г. Коларов или на В. Брадис. Допуска се използването на писалка, химикалка (пишеща синьо), черен молив, гума, пергел и триъгълник. Не се разрешава използването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри.

Част четвъртаУКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“В района на Академията на МВР се провежда тест за проверка на физическата годност на кандидатите за редовно и задочно обучение за придобиване на образователн-квалифи­кационна степен „бакала­вър“ по дисциплини и нормативи, по­со­чени в Наред­бата за приемане на курсанти и докторанти в Академията на МВР (Приложение № 1). Кан­дидатите се уве­домяват за датата на провеждане от териториалните служби на МВР (СДВР и РДВР). В същия ден се провежда и меди­цинското им изследване. Кандидатите трябва да са физи­чески здра­ви и годни за служба в Министер­ството на вътреш­ните работи. Успешно издър­жалите се допускат до психо­логично изслед­ване, което се провежда на следващия ден. Той се провежда по утвърдена специализирана методика от Ин­ститута по психо­логия на МВР. Успешно издържалите се до­пускат до писмени конкурсни изпити.

За осигуряване на спокойна и творческа атмосфера по време на провеждането на конкурсните изпити по български език и литература и по история на България (за специал­но­стите „Защита на националната сигурност“ и „Про­тиво­дей­ствие на престъпността и опазване на обществения ред“) и ма­тематика (за специал­ността „Пожарна и аварийна безопас­ност“), препо­ръч­ваме кандидатите за курсанти за ре­довна и задочна форма на обучение в Академията на МВР да се запознаят и да спазват някои основни изисквания, предявени от ръко­водството на ин­ститута за успешното им пред­ставяне.РЕД ЗА ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА В ЗАЛИТЕУчастниците в конкурсните изпити е необ­ходимо да се явят в сградата, в която ще се про­веде конкурсният изпит, не по-късно от 07,30 ч на предварително обявената дата. До 07,50 ч местата в залите следва да бъдат заети, като инфор­мацията за номера на залата се съдържа в списъка, поставен на вън­шния вход на цент­ралната сграда.

При влизането в сградата задължително трябва да се оставят на съхранение както моби­фони, радиостанции, пей­джъ­ри и други излишни вещи, така и личното оръжие (за кандидат­стващите задочно обучение служители на МВР, и тези от ведомствата по §5 от преходните и заключителните раз­поредби на Закона за МВР). Вещите се съхраняват в опреде­лената за тази цел каса и се получават след приключване на изпита.

При влизане в определената за провеждане на изпита зала всеки кандидат предава личната си карта или военна книж­ка, както и уведомителното писмо за явяване на изпит. Кандидатите получават комплект кандидаткурсантски доку­менти за участие в конкурсния изпит. Документите, удо­сто­веряващи самоличността им, се връщат след предаването на изпитната работа.

Кандидат-курсантите се разпределят от кве­сторите на местата за сядане в залата през един, шахматно, като на банките и под тях не се до­пуска да има нещо друго, освен пакета с кан­дидаткурсантски документи и химикалки (писал­ки), пишещи само със син цвят. Допуска се вна­сянето на прозрачен съд с вода за пиене. Всички други лични вещи се оставят на определено място в залата, като достъпът до тях преди приключ­ването на изпита е забранен.

Кандидатите, които са се явили след обявя­ване на тема­та в залата, не се допускат до изпит.ИНСТРУКТАЖ ПРЕДИ ОБЯВЯВАНЕ НА

ТЕМАТАГлавният квестор на всяка зала прави ин­структаж на участниците в конкурсния изпит, като основно обръща внима­ние върху следните въпроси:

· всеки кандидат да провери дали в големия плик с документите за кандидатстване има всичко необходимо: малко пликче, малко листче, четири листа белова и три листа черно­ва. В единия от ъглите на всеки лист от беловата и черновата трябва задължително да има поставен печат на Академията на МВР;

· в карето на първата страница от бело­вата да се попълни наименованието на изпита с начална малка буква: български език и литера­тура; история на България; матема­тика;

· изпитната работа да не започва с мото или цитат;

· да не се задрасква текст, да не се из­писват знаци или рисунки и да не се оставят как­вито и да било белези върху работата, за да не бъде анулирана;

· желаещите могат да получат допъл­нително листа за белова или чернова;

· по време на конкурсния изпит могат да се ползват две почивки (за ползване на сер­визните помещения) след 10,00 ч, като кандидат-курсантите задължително се съпровождат до по­мещенията от квестор. Не се допускат посещения на други зали, етажи или напускане на сградата преди предаването на писмената работа;

· при отказ от разработване на писме­ната работа или при ранното Ј приключване, сградата може да се напусне след предаване на работата по установения ред;

· не се допускат свободни разговори и други дейности, нарушаващи спокойствието на останалите кандидат-курсанти. Нарушителите се отстраняват от залата, а писмените им рабо­ти се анулират;

· заловените в преписване, в използване на съобщи­тел­ни средства и други информационни носители, както и не­пре­далите личното си оръ­жие или други вещи, застра­шаващи спокойст­вието или сигурността на останалите канди­дат-курсан­ти, се отстраняват от залата и сградата, като писме­ните им работи се анулират. Санк­циите се прилагат и спрямо онези кан­ди­дат-курсанти, в които след проверка квесторите са устано­вили средства за преписване;

· продължителността на конкурсния из­пит е пет часа с начало - часът на обявяване на конкурсната тема в залата. Началото и краят се изписват на учебната дъска.

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА

КАНДИДАТ-КУРСАНТИТЕ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ТЕМАТАИзтеглената конкурсна тема се изписва от главния квестор на дъската в залата. Тя трябва да започва с главна буква. Не се поставя в кавички и е без точка в края. В този Ј вид се преписва от участниците в конкурса в карето на първия лист от беловата, като се внимава текстът да не навлезе в карето за оценките.

След приключване на писмената работа всеки кандидат-курсант подрежда листата на бе­ловата и черновата, без да се номерират, и ги поставя в големия плик, като отгоре е беловата. На малкото листче се написват трите имена, вхо­дящият номер и се поставя в малкия плик. Двата плика (голям и малък) кандидатът предава на квесторите. Малкият плик се запечатва пред тях и се поставя в големия плик върху беловата, а големият плик се запечатва от квесторите в при­съствието на кандидата. След отбелязване в спи­съка и вземане обратно на личните документи, кандидат-курсантите се освобождават да напуснат сградата.ДРУГИ УКАЗАНИЯ1. Неиздържалите изпита по български език и литера­тура могат да се явят на изпита по история на България, за да ползват оценката при необходимост.

2. Желаещите да получат служебна бележ­ка за участие във всеки един от изпитите могат да я получат срещу заплаща­не във фоайето срещу входа на академията непосредствено след при­ключване на изпита или по-късно - в канцела­рията на академията.

3. Всички резултати и съобщения, свързани с кандидат­курсантските изпити, се излагат в обя­вените от Наредбата сро­кове до входа на института.

Информация може да се получи и на телефони:

- за редовно обучение (фак. „Сигурност“) - 77-14-07;

- за редовно обучение (фак. „Полиция“) - 77-14-07;

- за задочно обучение (фак. „Полиция“) – 77 14 07;

- за редовно обучение (фак. „Пожарна и аварийна без­опас­ност“) - 9827-39-81.

4. Кандидат-курсантите, които не са пре­дали оригинала или нотариално заверено копие на дипломата си до началото на втория изпит, не се класират.

5. В тридневен срок след обявяване на ре­зултатите кан­ди­датите могат да подадат молба до председателя на комисията по приема за идентифициране на писмените си работи и за про­верка за допусната техническа грешка при де­шифрирането или при нанасянето на оценката.

6. Достъпът до района, сградите и залите на провеж­дащите се предварителни и конкурсни из­пити на лица, които не са пряко ангажирани по установения със заповедите на министъра на вътрешните работи и ректора на Академията на МВР ред, е абсолютно забранен!

Спазването на посочените по-горе изисква­ния гаран­тира осигуряването на онези условия, които биха допринесли за успешното представяне на всички кандидат-курсанти за редов­но и задоч­но обучение за придобиване на образователно-квали­фика­ционната степен „бакалавър“ по спе­циалностите „Защита на националната сигур­ност“, „Противодействие на престъп­ност­та и опазване на обществения ред“ и „Пожарна и ава­рийна безопасност“.УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТСТВАЩИТЕ В ЗАДОЧНА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН

„МАГИСТЪР“За кандидатстващите по специалността „Защи­та на националната сигурност“Писменият тест ще включва въпроси отнасящи се до функциите на специализираните служби за сигурност в Репуб­лика България и дейността на техните органи. Кан­ди­датите допуснати до писмен тест следва да са запознати със следните източници:

- Концепция за националната сигурност на Репуб­лика България;

- Военна доктрина на Република България;

- Конституцията на Република България;

- Наказателен кодекс;

- Наказателно процесуален кодекс;

- Закон за МВР;

- Правилник за прилагане на ЗМВР;

- Закон за специалните разузнавателни средства;

- Закон за Консултативния съвет за национална си­гурност;

- Закон за чужденците в Република България;

- Закон за достъп до обществената информация;

- Закон за бежанците;

- Закон за защита на класифицираната информацияЗа кандидатстващите по специалността „Пуб­лична администрация“Писменият тест ще включва въпроси отнасящи се до организацията и функциите на публичната администра­ция в Република България и правния режим на държав­ните служи­те­ли. Кандидатите допуснати до писмен тест следва да са запо­знати със следните източници:

- Конституция на Република България;

- Закон за администрацията;

- Закон за държавния служител;

- Закон за достъп до обществената информация;

- Закон за местното самоуправление и местната ад­министрация;

- Единен класификатор на длъжностите в админи­страцията;

- Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.За кандидатстващите по специалността „Про­тиводействие на престъпността и опазване на

обществения ред“Писменият тест ще включва въпроси отнасящи се до организацията и функциите на специализираните поли­цейски служби на МВР в Република България и дейността на полицейските органи. Кандидатите допуснати до пис­мен тест следва да са запознати със следните източници:

- Конституция на Република България;

- Наказателен кодекс;

- Наказателно-процесуален кодекс;

- Закон за административните нарушения и наказа­ния;

- Закон за административното производство;

- Закон за МВР;

- Правилник за прилагане на ЗМВР;

- Закон за специалните разузнавателни средства;

- Закон за контрол на взривните вещества, огне­стрелните оръжия и боеприпасите;

- Правилник за прилагане на ЗКВВООБ;

- Закон за българските документи за самоличност;

- Закон за чужденците в Република България;

- Закон за събранията, митингите и манифес­таци­ите;

- Закон за бежанците;

- Стратегия за противодействие на престъпността.

За кандидатстващите по специалността „По­жарна и аварийна безопасност“Писменият тест ще включва въпроси отнасящи се до организацията и функциите на службите за пожарна и аварийна безопасност в Република България и дейността на техните органи. Кандидатите допуснати до писмен тест следва да са запознати с разпоредбите регламентиращи пожарната и аварийна безопасност.УКАЗАНИЯ КЪМ КАНДИДАТСТВАЩИТЕ В РЕДОВНА И

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“За докторанти могат да кандидатстват служители на МВР и тези по §5 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМВР с при­добита образователно-квалификационна степен „бакала­вър“ или „ма­ги­с­­тър“. Допуснатите до конкурс полагат изпит по специал­ността и по един избран от тях чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Програ­мите за конкурсните изпити се изпращат на допус­натите кандидати 60 дни преди провеждането им.

Изпитът по специалността е писмен и устен с от­делни оценки. До устен изпит се допускат получилите оцен­ка най-малко мн. добър 4,50 на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, които са получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко мн. добър 5,00.

До изпит по чужд език се допускат само кандида­тите, успешно положили изпита по специалността.

Успешно положили изпита по чужд език са канди­да­тите, получили оценка не по-ниска от добър 4,00.Пожелаваме успех на всички кандидати!