| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 10
  02/ 91907; 688 632; 962 39 53
  www.ltu.bg


ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА cе изучава във ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. СОФИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНО (11 семестъра)

ХАРАКТЕРИСТИКА
Специалността "Ветеринарна медицина" е магистърска степен. Приемането на студенти е чрез конкурсен изпит по биология.
Обучението продължава 11 семестъра /последният семестър е преддипломен стаж/ и завършва с полагане на държавен изпит. Завършилите получават званието "Ветеринарен лекар".
Образователната и научната степен "Доктор" се придобива след тригодишно обучение по предварително изготвен и одобрен учебен план, съобразен с тематиката на докторантурата. Обучението завършва със защита на докторска дисертация.
ОБЩАТА ФУНДАМЕНТАЛА ПОДГОТОВКА на бъдещите специалисти се осъществява чрез изучаване на медицинска химия, ботаника с медицински растения, биометрика със статистика, информатика, латински език, зоология, основи на екологията, биофизика, философия и др.
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА се постига чрез учебни програми по систематична анатомия на домашните животни, цитология и хистология, физиология, биохимия, генетика, диететика, хранене, етология, ендокринология и биотехнология на репродукцията, пропедевтика, микробиология, вирусология, хирургия, вътрешни незаразни болести, паразитология, експертиза на хранителни продукти, инфекциозни болести, акушерство и гинекология и др.
Факултет "Ветеринарна медицина" подготвя лекари за осъществяване на цялостната дейност /ръководство, организация и изпълнение/ по опазване здравето и продуктивността на селскостопанските животни, дребните луксозни домашни животни, дивеча, пчелите, рибите, бубите и др.
Ветеринарният лекар:
*организира и изпълнява профилактиката и лечението на незаразните, заразните и паразитните болести по животните;
*осъществява ветеринарно-санитарен контрол върху продуктите от животински произход при техния добив, преработване, съхранение, транспортиране и крайна реализация, за да не се допускат болести, които са общи за животните и за човека;
*опазване страната от проникването на заразни и паразитни болести чрез граничния ветеринарно-санитарен контрол. Прилагат мероприятия за опазване на околната среда;
*създава и контролира средства, ваксини, серуми и други биологични препарати. Контролира зоохигиенните условия за отглеждане на животните, качеството и годността на фуражите;
*ръководи и организира работата на екарисажите и лечебно-профилактичната дейност в зоопарковете, цирковете и вивариумите в научните институти.
Възможности за професионална реализация
Завършилите специалността могат:
*да заемат ръководни, оперативно-контролни, изпълнителски и други длъжности в системата на Националната ветеринарно-медицинска служба - главно управление, регионалните ветеринарно-медицински служби, районните ветеринарни лечебници, участъковите ветеринарни служби и специализираните ветеринарни служби към Министерството на отбраната, Министерството на транспорта и МВР;
*да работят в системата на Държавния ветеринарно-санитарен контрол, ХЕИ, в предприятията на хранителната промишленост и граничните инспекции за ветеринарно-медицински контрол;
*да работят като специалисти и научни сътрудници в научноизследователските и производствени институти, районните ветеринарно-медицински и диагностични станции и като преподаватели и специалисти във Факултетите по ветеринарна медицина, ветеринарно-медицинските и селскостопанските техникуми;
*да работят като представители на чуждестранни фирми за внос на лекарства и препарати, като специалисти във фирми, занимаващи се с добив, преработване, внос и износ на храни и продукти от животински произход и животни.
С промяната на Закона за ветеринарното дело през 1992 г., ветеринарните лекари имат правото да упражняват частна практика, да откриват частни ветеринарни клиники, амбулатории и аптеки и други дейности, разрешени от Закона.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

За специалността “Ветеринарна медицина” максималният бал е 30,00 и се образува от:

1. Оценката по химия от дипломата – ДЗИ, ако фигурира в дипломата за средно образование*;
2. Оценката по биология от дипломата – ДЗИ, ако фигурира в дипломата за средно образование*;
3. Общ успех от дипломата за средно образование;
4. Оценката от изпита по биология умножена по 2 или оценката от ДЗИ по биология, умножена по 1,5.

Информация за датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) заедно с подреждане на специалностите за класиране можете да намерите в менюто Новини за това ВУ


Конкурсни изпити
 1 Биология Програма
 (или) Матура по Биология