| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 10
  02/ 91907; 688 632; 962 39 53
  www.ltu.bg


РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА cе изучава във АГРОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. СОФИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР (8 семестъра)
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНО

ХАРАКТЕРИСТИКА
Приемането на студенти в специалността “Растителна защита” е с конкурсен изпит по биология. Обучението се осъществява в две образователно квалификационни степени – “Бакалавър” и “Магистър”, след които студентите могат да продължат обучението си в Образователна и научна степен (ОНС) по научна специалност 04.01.10 “Растителна защита”.

Възможности за реализация

Завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, могат да работят като: специалист по растителна защита в земеделски кооперации и търговски дружества; специалист в НСРЗ и нейните регионални звена; ръководител на малко или средно земеделско стопанство; продавач-консултант в селскостопанска аптека; участник в провеждането на експериментална дейност в системата на Националния център за агрономически науки; консултант в Областните служби за съвети в земеделието и в други регионални звена на Министерство на земеделието и горите; специалист в търговски дружества, които осъществяват търговия със средства за растителна защита; преподаватели в земеделски училища /след придобиване на педагогическа правоспособност.

Завършилите образователно-квалификационна степен „Магистър”, могат да работят като: ръководители и експерти в системата на Националната служба по растителна защита към МЗГ, областните земеделски служби, в производствени и обслужващи земеделски кооперации, в консултантските служби за научно обслужване на земеделието, в Застрахователни компании, в научноизследователски институти и опитни станции.
БАЛООБРАЗУВАНЕ

За специалността “Растителна защита” максималният бал е 30,00 и се образува от:

1. Оценката по химия от дипломата – ДЗИ, ако фигурира в дипломата за средно образование*;
2. Оценката по биология от дипломата – ДЗИ, ако фигурира в дипломата за средно образование*;
3. Общ успех от дипломата за средно образование;
4. Една от следните оценки – от изпита по биология, от ДЗИ по биология, от ДЗИ по химия, умножена по 2 или една от следните оценки – от теста по английски език, от теста по математика, ДЗИ по чужд език, ДЗИ по математика, ДЗИ по география, ДЗИ по физика – умножена по 1,5.

Информация за датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) заедно с подреждане на специалностите за класиране можете да намерите в менюто Новини за това ВУ


Конкурсни изпити
 1 Английски език
 (или) Биология
 (или) Математика
 (или) Матура по Английски език
 (или) Матура по Биология
 (или) Матура по Български език и литература
 (или) Матура по География
 (или) Матура по Испански език
 (или) Матура по История
 (или) Матура по Италиански език
 (или) Матура по Математика
 (или) Матура по Немски език
 (или) Матура по Руски език
 (или) Матура по Физика
 (или) Матура по Философия
 (или) Матура по Френски език
 (или) Матура по Химия