| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 10
  02/ 91907; 688 632; 962 39 53
  www.ltu.bg


АГРОНОМСТВО
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността АГРОНОМСТВО cе изучава в АГРОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. СОФИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР (8 семестъра)
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНО и ЗАДОЧНО

ХАРАКТЕРИСТИКА
Приемането на студенти в специалността "Агрономство" е с конкурсен изпит по биология.
Обучението се осъществява на три степени - "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".

Степен "Бакалавър"
Обучението в първата образователно-квалификационна степен "Бакалавър" е с продължителност 8 семестъра. Студентите получават знания и практически умения за прилагане на съвременните технологии в полевъдството, зеленчукопроизводството, трайните насаждения, растителната защита и животновъдството. След полагане на държавен изпит завършилите първата степен получават диплома за висше образование и придобиват професионалното звание "Агроном". Те могат да придобият учителска правоспособност.
ОБЩАТА ФУНДАМЕНТАЛНА ПОДГОТОВКА на бъдещите специалисти се осъществява чрез изучаване на дисциплините ботаника, химия, математика, информатика, физика, чужди езици, екология, латински език, почвознание, генетика, физиология и биохимия на растенията, земеделска микробиология, анатомия и физиология на домашните животни, общо и частно животновъдство и др.
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА се постига с изучаването на дисциплините агрохимия, земеделие, овощарство, лозарство, градинарство, растениевъдство, фитопатология, ентомология, земеделски машини, селекция и семепроизводство, мелиорации, пчеларство, бубарство, агромениджмънт, агромаркетинг, земеделска икономика, аграрна политика, аграрно право и др.
По време на обучението се провеждат 18 учебни практики, като се посещават учебните бази на ЛТУ, научноизследователските институти към Селскостопанската академия и БАН в София и страната.
Възможности за реализация. Завършилите специалността "Агрономство" могат да работят като агрономи, технолози в семейни и фамилни стопанства, в земеделски производствени и обслужващи кооперации и сдружения, в консултантски фирми, служби за научно обслужване на земеделието; като застрахователни агенти, като представители, консултанти и експерти на наши и чужди фирми-производители и доставчици на земеделска техника, селскостопански химически препарати и др.

БАЛООБРАЗУВАНЕ
За специалноста “Агрономство” максималният бал е 30,00 и се образува от:

1. Оценката по химия от дипломата – ДЗИ, ако фигурира в дипломата за средно образование*;
2. Оценката по биология от дипломата – ДЗИ, ако фигурира в дипломата за средно образование*;
3. Общ успех от дипломата за средно образование;
4. Една от следните оценки – от изпита по биология, от ДЗИ по биология, от ДЗИ по химия, умножена по 2 или една от следните оценки – от теста по английски език, от теста по математика, ДЗИ по чужд език, ДЗИ по математика, ДЗИ по география, ДЗИ по физика – умножена по 1,5.

Информация за датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) заедно с подреждане на специалностите за класиране можете да намерите в менюто Новини за това ВУ


Конкурсни изпити
 1 Английски език
 (или) Биология Програма
 (или) Математика
 (или) Матура по Английски език
 (или) Матура по Биология
 (или) Матура по Български език и литература
 (или) Матура по География
 (или) Матура по Испански език
 (или) Матура по История
 (или) Матура по Италиански език
 (или) Матура по Математика
 (или) Матура по Немски език
 (или) Матура по Руски език
 (или) Матура по Физика
 (или) Матура по Философия
 (или) Матура по Френски език
 (или) Матура по Химия