| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 10
  02/ 91907; 688 632; 962 39 53
  www.ltu.bg


ГОРСКО СТОПАНСТВО
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността ГОРСКО СТОПАНСТВО cе изучава във ФАКУЛТЕТ ГОРСКО СТОПАНСТВО на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. СОФИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ РЕДОВНО (8 семестъра) и ЗАДОЧНО

ХАРАКТЕРИСТИКА
Приемането на студенти в специалността "Горско стопанство" е с конкурсен изпит по математика.
Подготовката на студентите се изгражда върху соли на общобиологична система от специфични знания и умения, необходими за екологосъобразното стопанисване на горските екосистеми и ползването от тях, за тяхната защита, за създаването на нови насаждения, за решаване на проблемите с ерозията на почвата, за по-рационалното устройване на ловните стопанства.
Обучението се провежда на три степени - "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор"

Степен "Бакалавър"
Обучението в образователно-квалификационната степен "Бакалавър" е с продължителност 8 семестъра. Подготвят се широкопрофилирани специалисти, които осъществяват непосредствена организация и провеждането на основните дейности в горското стопанство. В зависимост от успеха обучението завършва с полагане на државен изпит или защита на дипломна работа. Завършилите получават диплома за висше образование и придобиват званието "Инженер по горско стопанство", което им позволя да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен "Магистър".
ОБЩАТА ФУНДАМЕНТАЛНА ПОДГОТОВКА се реализира чрез изучаване на дисциплините метеорология и климатология, информатика, висша математика, философия, химия, ботаника, фитоценология, чужди езици, физика, физиология на дървесните растения, основи на екологията, горско почвознание, дендрология, горско и природозащитно право, геодезия и др.
ПРОФЕСИОНАЛНО-СПЕЦИАЛИЗИРАЩИТЕ ДИСЦИПЛИНИ са лесовъдство, специални ползвания, строително дело, рибовъдство, фитопатология, горска таксация, горска генетика и селекция, горска ентомология, ловно стопанство, икономика на горското стопанство, фотограметрия, горски култури, механизация на горскостопанските работи, ерозия и борбата с нея, технология и механизация на дърводобива, горски транспорт, лесоустройство, организация и планиране на горското стопанство, охрана на труда и борба с горските пожари и др.
Освен задължителните дисциплини, студентите могат да изучават свободноизбираеми и факултативни дисциплини. По всички основни дисциплини се провеждат учебни практики. Студентите от първи курс преминават ски-курс
Обучението във ФГС е редовно и задочно.
Възможности за реализация: възпитаниците на ФГС намират своята професионална реализация предимно в системата на Националното управление по горите /държавни лесничейства, регионални дирекции по горите, ловни стопанства, проектантски организации, фирми за добив и търговия с дървесина и дървесни материали и др. Те може да работят и в Министерството на околната среда и водите, Съюза на ловците и риболовците, фирмите за производство на декоративен посадъчен материал и озеленяване, а също и като представители, консултанти и технически експерти на наши и чужди фирми-производители и доставчици на горска и градинска техника и др.

За специалноста “Горско стопанство” максималният бал е 24,00 и се образува от:

1. Оценката по математика от дипломата – ДЗИ, ако фигурира в дипломата за средно образование*;
2. Общ успех от дипломата за средно образование;
3. Оценката от ДЗИ по български език и литература;
4. Оценката от изпитния тест по математика, ДЗИ по математика или ДЗИ по физика, умножена по 2 или една от следните оценки – от изпита или от ДЗИ по биология, от теста по английски език, ДЗИ по чужд език, ДЗИ по география, ДЗИ по химия – умножена по 1,5

Информация за датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) заедно с подреждане на специалностите за класиране можете да намерите в менюто Новини за това ВУ


Конкурсни изпити
 1 Английски език
 (или) Биология
 (или) Математика Програма
 (или) Матура по Английски език
 (или) Матура по Биология
 (или) Матура по Български език и литература
 (или) Матура по География
 (или) Матура по Испански език
 (или) Матура по История
 (или) Матура по Италиански език
 (или) Матура по Математика
 (или) Матура по Немски език
 (или) Матура по Руски език
 (или) Матура по Физика
 (или) Матура по Философия
 (или) Матура по Френски език
 (или) Матура по Химия