| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 10
  02/ 91907; 688 632; 962 39 53
  www.ltu.bg


ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА cе изучава във ФАКУЛТЕТ ЕКОЛОГИЯ, ЛАНДШАФНА АРХИТЕКТУРА И АГРОНОМСТВО на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. СОФИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ РЕДОВНО (10 семестъра)

ХАРАКТЕРИСТИКА
Приемането на студенти по специалността "Ландшафтна архитектура" е чрез конкурсни изпити по математика и рисуване (графика и композиция).
Специалността "Ландшафтна архитектура е приемник на специалността "Зелено градско строителство", открита през 1951 г. и преименувана по-късно в "Озеленяване на населените места". По време на обучението студентите получават комплексна фундаментална и практико-приложна подготовка с екобиологични, естетико-художествени, строително-технически, териториално-устройствени и икономически аспекти.
Обучението на студентите е в две степени ­ магистър и доктор. Образователно-квалификационната степен "Магистър" е с продължителност 10 семестъра и завършва със защита на дипломна работа. Завършилите специалността придобиват званието "Ландшафтен архитект". Те са подготвени да изпълняват организационно-управленческа, проектантска, производствено-техническа, строително-експлоатационна дейност в областта на зелените системи и озеленяването на селищни и извънселищни територии, устройството, опазването и обогатяването на ландшафта. Могат да участват в конкурси за преподаватели във висши училища, да продължат образованието си в образователна и научна степен "Доктор".
Степен "Доктор"
Обучението е със срок 3 години и завършва със защита на докторска дисертация.
ОБЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ФУНДАМЕНТАЛНА ПОДГОТОВКА на ландшафтните архитекти се осъществява с изучаване на дисциплините математика, компютърна графика, рисуване с паркова перспектива, геодезия с вертикално планиране, ботаника, физиология на растенията, генетика и селекция на декоративните растения, ландшафтознание, почвознание с торене, теория на парковото изкуство и др.
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА се осъществява с учебните програми по цветарство, декоративни разсадници, паркова архитектура, лесопаркове, строеж и поддържане на зелените площи, устройство на ландшафта, хидромелиорации в озеленяването и др.
Възможности за реализация: завършилите специалността "Ландшафтна архитектура" се реализират професионално в органите на местното управление ­ областни и общински съвети, в проектантски звена за парково и ландшафтно устройство; като технически ръководители по строителство и поддържане на паркови обекти в държавни и частни фирми; отраслови ведомства и други структури, имащи отношение по създаване на зелените системи в страната.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

За специалноста “Ландшафтна архитектура” максималният бал е 30,00 и се образува от:

1. Оценката по математика от дипломата – ДЗИ, ако фигурира в дипломата за средно образование*;
2. Удвоена оценка от конкурсния изпити по рисуване – Графика;
3. Оценката от изпитния тест по математика или ДЗИ по математика или ДЗИ по физика, умножена по 2 или една от следните оценки – от изпита или от ДЗИ по биология, от теста по английски език, ДЗИ по чужд език, ДЗИ по география, ДЗИ по химия – умножена по 1,5.

Информация за датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) заедно с подреждане на специалностите за класиране можете да намерите в менюто Новини за това ВУ


Конкурсни изпити
 1 Английски език
 (или) Биология
 (или) Математика Програма
 (или) Матура по Английски език
 (или) Матура по Биология
 (или) Матура по Български език и литература
 (или) Матура по География
 (или) Матура по Испански език
 (или) Матура по История
 (или) Матура по Италиански език
 (или) Матура по Математика
 (или) Матура по Немски език
 (или) Матура по Руски език
 (или) Матура по Философия
 2 Рисуване - графика Програма