| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 10
  02/ 91907; 688 632; 962 39 53
  www.ltu.bg


СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ cе изучава във ФАКУЛТЕТ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. СОФИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ РЕДОВНО (8 семестъра)

ХАРАКТЕРИСТИКА
Приемането на студенти по специалността е с конкурсен изпит по математика.
Обучението на студентите се изгражда чрез задълбочени познания по основите на икономиката и управлението, финансите и пазарите, международните информационни системи, съвременните средства за комуникация, компютърните системи и техника.
Пълният курс на обучение е подготвен съобразно изискванията на Закона за висшето образование. Включени са задължителни учебни дисциплини по държавните изисквания, задължителни учебни дисциплини утвърдени от Академичния съвет на ЛТУ и свободноизбираеми дисциплини.
ОБЩАТА ФУНДАМЕНТАЛНА ПОДГОТОВКА се постига с изучаване на дисциплините основи на управлението, информационни системи и технологии, статистика, количествени методи в управлението, право, математика, чужди езици и др.
ПРОФЕСИОНАЛНО-СПЕЦИАЛИЗИРАЩИТЕ ДИСЦИПЛИНИ са финанси, счетоводство, маркетинг, бизнес-планиране и контрол, управление на човешките ресурси, управление на иновациите, управление на производството, застрахователно дело, паричен пазар и банково дело, цени и ценообразуване, външноикономическа дейност и др.
Обучението се провежда в три степени.
Степен "Бакалавър"
Курсът на обучение в първата образователно-квалификационна степен е 8 семестъра. Формата на обучение е редовна. След защита на дипломна работа, завършилите получават диплома за висше образование и придобиват званието "Бакалавър по стопанско управление". По желание, по време на обучението могат да придобият учителска правоспособност.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

За специалноста “Стопанско управление” максималният бал е 24,00 и се образува от:

За специалността “Стопанско управление” максималният бал е 30,00 и се образува в зависимост от дисциплината, с която лицето кандидатства:

1. Оценката по чужд език от дипломата – ДЗИ, ако фигурира в дипломата за средно образование;
2. Общия успех от дипломата за средно образование;
3. Една от следните оценки – от теста по математика, от теста по английски език, ДЗИ по математика или ДЗИ по чужд език, умножена по 2 или оценката от ДЗИ по география, умножена по 1,5.

Информация за датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) заедно с подреждане на специалностите за класиране можете да намерите в менюто Новини за това ВУ


Конкурсни изпити
 1 Английски език
 (или) Биология
 (или) Математика
 (или) Матура по Английски език
 (или) Матура по Биология
 (или) Матура по Български език и литература
 (или) Матура по География
 (или) Матура по Испански език
 (или) Матура по История
 (или) Матура по Италиански език
 (или) Матура по Математика
 (или) Матура по Немски език
 (или) Матура по Руски език
 (или) Матура по Философия
 (или) Матура по Френски език