| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 10
  02/ 91907; 688 632; 962 39 53
  www.ltu.bg


ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА cе изучава във ФАКУЛТЕТ ГОРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. СОФИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ РЕДОВНО (8 семестъра) и ЗАДОЧНО

ХАРАКТЕРИСТИКА
Приемането на студенти по специалността става с конкурсен изпит по математика. Обучението е тристепенно.
Степен "Бакалавър"
Обучението в първата образователно - квали-фикационна степен е с продължителност 8 семестъра и приключва с разработване и защита на дипломна работа или с държавен изпит. Студентите получават специални технически знания и практически умения на широка инженерна основа. Те усвояват необходимите знания за дървесината като суровина и като конструктивен материал, за конструкцията и експлоатацията на машините и технологиите за обработване и преработване на дървесината, за конструкцията и технологиите за производство на мебели. Завършилите получават диплома за висше образование и придобиват званието "Инженер по дървообработване и производство на мебели". Със своите знания и умения те ще задоволяват най-широките потребности на практиката в областта на дървообработването и мебелното производство и могат да продължат образованието си в образователно-квалификационната степен "Магистър".
ФУНДАМЕНТАЛНАТА ПОДГОТОВКА на студентите се осъществява с изучаването на дисциплините дескриптивна геометрия, математика, физика, механика, информатика, електротехника, топлотехника, дървесинознание, металознание, технология на металите и др.
ПРОФЕСИОНАЛНО-СПЕЦИАЛИЗИРАЩИТЕ ДИСЦИПЛИНИ са хидротермично обработване на дървесината, рязане на дървесината, дървообработващи машини, вътрешнозаводски транспорт технология на фасонираните материали, технология на фурнира и слоестата дървесина, технология на плочите от дървесни частици, конструиране на мебели, технология на мебелите, вътрешна архитектура и др.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

За специалноста “ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЪРВЕСИНАТА” максималният бал е 24,00 и се образува от:

1. Оценката по математика от дипломата – ДЗИ, ако фигурира в дипломата за средно образование*;
2. Общ успех от дипломата за средно образование;
3. Оценката от ДЗИ по български език и литература;
4. Оценката от изпитния тест по математика, ДЗИ по математика или ДЗИ по физика, умножена по 2 или една от следните оценки – от изпита или от ДЗИ по биология, от теста по английски език, ДЗИ по чужд език, ДЗИ по география, ДЗИ по химия – умножена по 1,5.

Информация за датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) заедно с подреждане на специалностите за класиране можете да намерите в менюто Новини за това ВУ


Конкурсни изпити
 1 Английски език
 (или) Биология
 (или) Математика Програма
 (или) Матура по Английски език
 (или) Матура по Биология
 (или) Матура по Български език и литература
 (или) Матура по География
 (или) Матура по Испански език
 (или) Матура по История
 (или) Матура по Италиански език
 (или) Матура по Математика
 (или) Матура по Немски език
 (или) Матура по Руски език
 (или) Матура по Физика
 (или) Матура по Философия
 (или) Матура по Френски език
 (или) Матура по Химия