| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 10
  02/ 91907; 688 632; 962 39 53
  www.ltu.bg


ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
OБУЧАВАЩО ЗВЕНО: Специалността ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА cе изучава във ФАКУЛТЕТ ЕКОЛОГИЯ, ЛАНДШАФНА АРХИТЕКТУРА И АГРОНОМСТВО на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. СОФИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР
ФОРМА И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ РЕДОВНО (8 семестъра) и ЗАДОЧНО

ХАРАКТЕРИСТИКА
Приемането на студенти по специалността "Екология и опазване на околната среда" е чрез конкурсен изпит по математика или биология.
По време на тристепенното обучение студентите получават фундаментални и практико-приложни знания за основните компоненти на природната среда и за закономерностите в развитието на екологичните системи, формирани в природата и повлияни от човека.
Степен "Бакалавър": Обучението в първата образователно-квалификационна степен е 8 семестъра и приключва с полагане на държавен изпит. Завършилите придобиват званието "Еколог" и са подготвени да работят като изпълнителски и контролни специалисти-еколози в различни ведомства и техните поделения, в организации за проучване и проектиране на територии под режим за защита, слабо нарушени и силно повлияни от човешката дейност. По желание, по време на обучението могат да придобият учителска правоспообност.
ОБЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ФУНДАМЕНТАЛНА ПОДГОТОВКА на бъдещите специалисти по ЕООС се осъществява чрез изучаване на дисциплините математика, информатика, геология, почвознание, климатология и хидрология, органична и неорганична химия, аналитична химия, биохимия, биофизика, ботаника, зоология, микробиология, екологична физиология, екология и др.
СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА се постига чрез изучаване на дисциплините опазване на ландшафта, замърсяване на почвите, водите и въздуха и въздействие върху екосистемите, ерозия на почвата, рекултивация на нарушени терени, опазване на флората и фауната, защитени природни територии и обекти, екологичен мониторинг и др.
Възможности за реализация: завършилите специалността ЕООС се реализират в системата на Министерството на околната среда и водите, Министерството на образованието и науката, Националното управление по горите и други стопанско-икономически институции, областни и общински съвети, кметства и други ведомства на държавната администрация; стопански обекти и предприятия, фирми, кооперации и сдружения, където се води производствена дейност с опасност от замърсяване на околната среда и въздействие върху екосистемите.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

За специалността “Екология и опазване на околната среда” максималният бал е 24,00 и се образува в зависимост от дисциплината, с която лицето кандидатства:

1. Оценката по математика или химия от дипломата – ДЗИ, ако фигурира в дипломата за средно образование*;
2. Оценката по биология от дипломата – ДЗИ, ако фигурира в дипломата за средно образование*;
3. Една от следните оценки – от изпита по биология, от теста по математика, от ДЗИ по математика, от ДЗИ по биология, от ДЗИ по химия, умножена по 2 или една от следните оценки – от теста по английски език, ДЗИ по чужд език, ДЗИ по география, ДЗИ по физика – умножена по 1,5

Информация за датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) заедно с подреждане на специалностите за класиране можете да намерите в менюто Новини за това ВУ


Конкурсни изпити
 1 Английски език
 (или) Биология
 (или) Математика Програма
 (или) Матура по Английски език
 (или) Матура по Биология
 (или) Матура по Български език и литература
 (или) Матура по География
 (или) Матура по Испански език
 (или) Матура по История
 (или) Матура по Италиански език
 (или) Матура по Математика
 (или) Матура по Немски език
 (или) Матура по Руски език
 (или) Матура по Физика
 (или) Матура по Философия
 (или) Матура по Френски език
 (или) Матура по Химия