| Специалности след средно образование | Магистратури | Правилник за прием |
   
  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 10
  02/ 91907; 688 632; 962 39 53
  www.ltu.bg

 
Правилник за прием
за специалности след средно образование
ПРАВИЛНИК за приемане на студенти в ЛТУ в І курс за учебната 2004/2005 година


УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 1. /1/ В Лесотехническия университет могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение българскиграждани, които отговарят на следните условия:
1. завършили са средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища;
2. нямат заболявания, противопоказни за обучение в желаните от тях специалности:
а) белодробни и сърдечни заболявания ­ с изключение на специалността "Ландшафтна архитектура";
б) полиноза и физикална алергия ­ за специалностите "Горско стопанство" и "Ландшафтна архитектура";
в) тежко протичащи заболявания на опорно-двигателния апарат на долните крайници и некомпенсирани такива на горните крайници;
г) разстройство в цветоусещането (анопия и аномалия тип А и В);
д) фотодерматози (ксеродерма, пигментозум, лупус, еритематодес).
3. да не са лишени от свобода поради изтърпяване на присъда към началото на учебната година;
4. отслужили са наборна военна служба или ще се уволняват от служба в началото на учебната година, за която кандидатстват;
5. лица освободени окончателно от наборна военна служба на основание чл. 107 от Закона за отбраната и въоръжените сили.
/2/ В ЛТУ могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение младежи, неотслужили наборната си военна служба, които:
1. отговарят на изискванията на чл. 1, ал. 1 т. 1, 2 и 3;
2. имат двойно гражданство, едното от които е българско и са постоянно пребиваващи в Република България.
/3/ Кандидат-студентите по предходната алинея се състезават за брой места, определени от Министерския съвет по предложение на Министъра на образованието и науката и Министъра на отбраната.
Чл. 2. /1/ Приемането на студенти в ЛТУ се извършва чрез конкурс и при спазване на държавните изисквания за придобиване на висше образование по съответната специалност на образователно-квалифика ционните степени "Бакалавър"и "Магистър".
/2/ Писмените състезателни изпити са анонимни.
/3/ За редовно обучение в I курс се приемат студенти по следните специалности:
1. Горско стопанство;
2. Дървообработване и производство на мебели;
3. Инженерен дизайн
4. Екология и опазване на околната среда;
5. Ландшафтна архитектура;
6. Ветеринарна медицина;
7. Агрономство;
8. Стопанско управление;
/4/ За задочно обучение се приемат студенти по следните специалности:
1. Горско стопанство;
2. Дървообработване и производство на мебели;
3. Агрономство.
Чл. 3. /1/ Кандидат-студентите, които желаят да се обучават по специалностите, изброени в чл. 2, ал. 3 и 4, подават следните документи:
1. молба до Ректора по образец на ЛТУ;
2. оригинал и копие на дипломата за средно образование. Оригиналът се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверката от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи;
3. документ за военна служба:
а) военна книжка за отслужилите наборна военна служба и окончателно освободените от наборна военна служба по реда на чл. 107 от Закона за отбраната и въоръжените сили.
б) удостоверение за уволнение от наборната военна служба към началото на учебната година (за кандидат-студентите по реда на чл. 1, ал. 1, т. 4);
4. картон за класиране по образец на ЛТУ. В картона кандидат-студентите попълват желаните специалности по форма и вид на обучение, записани в ред, отговарящ на техните желания;
5. декларация на кандидат-студента, че е информиран(а) за заболяванията, противопоказани за обучение по желаните от него (нея) специалности;
6. квитанция за платена конкурсна вноска от касата на ЛТУ. От такса се освобождават кръгли сираци (до 25 години), инвалиди І и ІІ група, военноинвалиди, лица пребивавали до пълнолетие в домове за отглеждане и възпитание в системата на МОН

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ
Чл. 4. /1/ За специалностите "Горско стопанство", "Дървообработване и производство на мебели", "Ландшафтна архитектура", "Инженерен дизайн" и "Стопанско управление" за редовно и задочно обучение се полага конкурсен изпит по математика, а за специалностите "Ландшафтна архитектура" и "Инженерен дизайн" освен изпит по математика, се полага и изпит по рисуване в две части.
/2/ За специалностите "Ветеринарна медицина" и "Агрономство" се полага конкурсен изпит по биология.
/3/ За специалността "Екология и опазване на околната среда" се полага конкурсен изпит по математика или биология (по избор на кандидат-студента).
Чл. 5. /1/ Всички конкурсни изпити се провеждат по програми, приложени в настоящия справочник.
/2/ Изпитът по Математика ще се проведе на 10 ЮЛИ (събота) 2004 г. от 8.30 часа и ще продължи 5 часа. Кандидат-студентите трябва да заемат местата си до 8.00 часа.
/3/ Изпитът по Биология ще се проведе на 14 ЮЛИ (сряда) 2004 г. от 8.30 часа и ще продължи 5 часа. Кандидат-студентите трябва да заемат местата си до 8.00 часа.
/4/ Изпитът по Рисуване се провежда на две части ­ Графика и Композиция . Изпитът по Графика ще се проведе на 19 ЮЛИ (понеделник) 2004 г. от 8.00 часа и ще продължи 5 часа.
/5/ Изпитът по Рисуване - Композиция ще се проведе на 20 ЮЛИ (вторник) 2004 г. от 8.00 часа и ще продължи 6 часа. Кандидат -студентите трябва да заемат местата си до 7.30 часа.
/6/ Изпитът по Рисуване се счита за издържан, ако по нито една от отделните части кандидат-студентът не е получил оценка слаб.
/7/ Разпределението на кандидат-студентите по зали се обявява в интернет страницата на ЛТУ(www.ltu.bg) както и един ден преди провеждане на изпита на информационните табла в централната сграда на ЛТУ.
Чл. 6. /1/ Писмените работи от конкурсните изпити се оценяват по шестобалната система от комисии, назначени със заповед на Ректора.
/2/ Проверката на писмените работи от конкурсните изпити се извършва двукратно от независими един от друг оценители по единни критерии.
Чл. 7. /1/ Обявените оценки са окончателни и важат само за годината, през която се проведени изпитите.
/2/ Оценки от конкурсни изпити, положени в други висши училища, се признават само в случаите, когато за дадена специалност няма достатъчно кандидати, които успешно са издържали конкурсните изпити в ЛТУ.

БАЛ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
Чл. 8. Балът за класиране на кандидат-студентите се образува в зависимост от специалността и формата на обучение.
Чл. 9. /1/ За специалностите "Горско стопанство", "Дървообработване и производство на мебели" и "Стопанско управление" максималният бал е 30,00 и се образува от:
1. Оценката по математика от дипломата;
2. Оценката по физика от дипломата;
3. Утроената оценка от конкурсния изпит по математика
/2/ За специалността "Екология и опазване на околната среда" максималният бал е 30,00 и се образува от:
1. Оценката по математика от дипломата, ако конкурсният изпит е по математика или оценката по биология от дипломата, ако конкурсният изпит е по биология;
2. Оценката по физика от дипломата, ако конкурсният изпит е по математика или оценката по химия от дипломата, ако конкурсният изпит е по биология;
3. Утроената оценка от конкурсния изпит по математика или биология.
Чл. 10./1/ За специалностите "Ландшафтна архитектура" и "Инженерен дизайн" максималният бал е 24,00 и се образува от:
1. Оценката по математика от дипломата;
2. Оценката по математика от конкурсния изпит;
3. Сборът от двете оценки от конкурсния изпит по рисуване.
Ако на единият от конкурсните изпити кандидатът има оценка слаб, бал не се образува.
/2/ За специалностите "Ветеринарна медицина" и "Агрономство" максималният бал е 30,00 и се образува от:
1. Оценката по биология от дипломата;
2. Оценката по химия от дипломата;
3. Утроената оценка от конкурсния изпит по биология.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ
Чл. 11./1/ В класирането участват всички кандидат-студенти, които са издържали успешно конкурсните изпити за специалностите.
/2/ Броят на местата за специалност "Екология и опазване на околната среда", за които се кандидатства, са равномерно разпределени(по 50%) за кандидатите с приемен изпит по математика и по биология. При незаети места по единия от вариантите, същите се попълват с кандидати от другия вариант.
/3/ Когато за дадена специалност няма достатъчни кандидати, в класирането за попълване на свободните места могат да участват и кандидат-студенти, които са издържали успешно конкурсните изпити по Математика и Биология в други висши училища.
/4/ Кандидат-студентите по предходната алинея се състезават отделно от останалите кандидати, само за незаетите места.
Чл. 12. Класирането за местата за редовно обучение се извършва по специалности в две категории ­ мъже и жени.
Чл. 13./1/ Класирането на кандидат-студентите се извършва по низходящ ред на състезателния бал, съобразно реда на желаните специалности, записани в кандидат-студентските документи.
/2/ Класираните кандидат-студенти на І и ІІ класиране имат възможност:
- да се запишат в специалността, в която са класирани;
- да потвърдят желанието си да се обучават в ЛТУ, като депозират диплома оригинал за средно образование и запазват правото си да участват в следващите етапи на класиране;
- да не се запишат или да не депозират диплома оригинал и в този случай да отпаднат от всички класирания.
/3/ Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последно планово място за специалността, се приемат над утвърдения брой.
/4/ За 25% от местата в специалностите "Горско стопанство", "Дървообработване и производство на мебели" и "Агрономство" се състезават завършилите най-малко 4-годишен курс на обучение в професионална гимназия(техникум) по специалност в съответната област по приложени списъци.
Чл. 14. Когато броят на кандидат-студентите, успешно издържали конкурсните изпити не е достатъчен, попълването на местата за обучение и приемането на студенти за тези места(без специалностите "Ландшафтна архиктектура" и "Инженерен дизайн"), се извършва по успеха от дипломата за средно образование на кандидат-студентите, които са кандидатствали в ЛТУ, но не са издържали конкурсните изпити по математика или биология.
Чл. 15. Кандидат-студенти, които участват в конкурс за възстановяване на студентските си права в същата специалност, се класират извън плана, ако имат заверени най-малко два семестъра и издържат успешно конкурсните изпити.
Чл. 16 /1/ Студентите от I и II курс на ЛТУ, които са завършили успешно текущата учебна година, могат да кандидатстват за специалностите "Ландшафтна архитектура" и "Инженерен дизайн" без да се отписват, при условията на чл. 4 ал. 1.
/2/ Кандидатите по предходната алинея се състезават за местата във ІІ курс, освободени от прекъснали и отстранени студенти на специалностите "Ландшафтна архитектура" и "Инженерен дизайн".
/3/ Едновременното обучение по втора специалност става след успешно приключване на първата година и не по-късно от началото на третата година от обучението в първата специалност и при постигнат успех най-малко 4,50. Обучението в новата специалност започва от ІІ курс.
/4/ Кандидатите по предходната алинея трябва успешно да положат конкурсен изпит за втората специалност, ако той не съвпада с конкурсния изпит от първата им специалност.
Чл. 17 /1/ Съгласно чл. 68 ал. 2 от Закона за висшето образование, за учебната 2004/2005 г., в ЛТУ ще бъдат приети без класиране следните кандидат-студенти, които успешно са издържали конкурсните изпити:
1. инвалидите с I и II група инвалидност(над 70%);
2. военноинвалидите;
3. кръгли сираци до 25-годишна възраст
4. майките с три и повече деца;
5. близнаците, които са кандидатствали едновременно в ЛТУ и са държали един и същи изпит и единият от тях е приет.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
Чл. 18 /1/ Записването на новоприетите студенти става със заповед на Ректора на ЛТУ по график, определен в настоящия справочник.
/2/ Приетите студенти представят при записването си, освен подадените вече документи при кандидатстването и следните други документи:
1. оригинал на диплома за завършено средно образование.
2. документи за записване на новоприети студенти по образец (купуват се от ЛТУ).
3. медицинско свидетелство от личния лекар.
Младежите-наборници и уволнените от казармата в годината на кандидатстването не представят медицинско удостоверение (не се отнася за наборниците, отложени по здравословни причини).
4. шест снимки ­ формат 4/6 см.
5. квитанция от касата на ЛТУ за внесена такса за обучение през първия семестър.
/3/ В таксата за обучение не се включват допълнителните разходи за пътуване и нощувки по време на учебните практики, които се заплащат от студентите през следването.
/4/ На основание чл. 120 ал. 4 от Правилника за дейността на ЛТУ кръглите сираци на възраст 25 г., навършени в годината на кандидатстването, инвалидите I и II гр. и военноинвалидите се освобождават от такса за обучение.
Чл. 19 На основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗВОС на Република България, младежите, които са приети в ЛТУ за обучение, се отлагат от редовна военна служба до дипломирането им, но не по-късно от навършване на 27-годишна възраст.

ГРАФИК НА ВАЖНИТЕ ДАТИ
1. Приемане документи на кандидат-студенти - 21.06-6.07.04
2. Обявяване на разпределението на кандидат-студентите по зали за провеждане на конкурсния изпит по Математика - 16:30ч. - 09.07.2004
3. Провеждане на кандидат-студентския изпит по Математика ­ от 08:00ч. - 10.07.2004
4. Обявяване на критериите за оценка на писмените работи по Математика - 10.07.2004
5. Обявяване разпределението на кандидат-студентите по зали за кандидат-студентския изпит по Биология от 16:00 ч. - 13.07.2004
6. Провеждане на кандидат-студентския изпит по Биология от 08:00 ч. - 14.07.2004
7. Обявяване на критериите за оценка на писмените работи по Биология - 14.07.2004
8. Провеждане на кандидат-студентския изпит по Рисуване, І Част - Графика от 8:00 ч. - 19.07.2004
9. Обявяване разпределението на кандидат-студентите по зали за провеждане на конкурсния изпит по Рисуване, II част-Композиция - 19.07.2004
10. Провеждане на кандидат-студентския изпит по Рисуване, II част-Композиция от 8:00 ч. - 20.07.2004
11. Обявявне на резултатите от конкурсните изпити по Математика, Рисуване и Биология - 26.07.2004
12. Даване на справки за резултатите от изпитите по Математика, Биология и Рисуване - 27.07-28.07.2004
13. Обявяване на първото класиране на кандидат-студентите
Забележка: Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от първото класиране и се записват в посочените срокове 29.07.2004
14. Записване на приетите студенти от първото класиране - 02.08-06.08.2004
15. Обявяване на второто класиране на кандидат-студентите
Забележка: Кандидат-студентите сами се интересуват за резултатите от второто класиране и се записват в посочените срокове - 9.08.2004
16. Записване на приетите студенти от второто класиране
Забележка:Кандидат-студентите, които не са приети на първо класиране и второ класиране участват за попълване на свободните места след депозиране на оригиналната диплома за средно образование - 9.08 - 13.08
17. Обявяване на класирането за попълване на свободните места след второто класиране - 16.08.2004
18. Записване на приетите студенти от класирането за попълване на свободните места - 16.08-27.08
19. Начало на 2004/2005 уч. година
­ за студентите редовно обучение - 20.09.2004
­ за студентите задочно обучение - 31.01.2005


Правилник за приемане на студенти в ЛТУ за обучение в магистърска степен след завършена бакалавърска степен

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 20. За редовно и задочно обучение в магистърска степен, след завършена бакалавърска степен, се приемат студенти по следните специалности:
1. Стопанисване на горите
2. Ловно и рибно стопанство
3. Лесоползване и икономика на горското стопанство
4. Дървообработване
5. Производство на мебели
6. Дървообработващи машини и съоръжения
7. Инженерен дизайн (само редовно)
8. Селищна екология
9. Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг
10. Растителна защита
11. Селекция и семепроизводство на културните растения
12. Стопанско управление.

Чл. 21 Броят на местата, субсидирани от държавата, се утвърждава от Министерски съвет. Местата за обучение срещу заплащане се утвърждават от Ректора.
Чл. 22/1/ Обучението в магистърската степен по специалностите, изброени в чл. 20, се осъществява след завършена бакалавърска степен по специалностите "Горско стопанство", "Дървообработване и производство на мебели", "Инженерен дизайн", "Екология и опазване на околната среда", "Агрономство" и "Стопанско управление".
/2/ На основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна стерен "Магистър" и чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредбата за обучение на студенти в ЛТУ, за редовно и задочно обучение в магистърска степен по специалностите, изброени в чл. 20, могат да бъдат приети, кандидати придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "Бакалавър" или "Магистър" по друга специалност. Същите се обучават по учебен план, който е съобразен с предварителната подготовка на кандидатите и формата на обучение е срещу заплащане.
/3/ На основание чл.21 ал.2 и ал.3 от ЗВО право на обучение срещу заплащане имат лица, които имат успех не по-малко от мн. добър(4,50) от дипломата за завършена степен на висше образование - среден успех от следването или от държавния изпит (дипломирането)
/4/ Кандидатите, които желаят да се обучават по специалнос тите, изброени в чл. 20 подават следните документи:
1. Молба до Ректора по образеца на ЛТУ;
2. Оригинал и копие за завършено висше образование;
3. Картон за класиране по образец на ЛТУ. В картона кандидатите попълват желаните специалности, записани в ред, отговарящ на техните желания;
4. Квитанция за платена конкурсна вноска от касата на ЛТУ.

ФОРМИРАНЕ НА БАЛА И КЛАСИРАНЕ
Чл. 23/1/ Класирането на кандидатите по чл. 22 ал. 1, за обучение по специалностите от магистърската степен се извършва по бал, който се образува от:
1. Средния успех от следването в бакалавърската степен;
2. Средната оценка от държавните изпити или от дипломната защита;
3. Средния успех от определен брой профилиращи дисциплини.
/2/ Профилиращите дисциплини, които участват в изчисляване на бала по чл. 23, ал. 1, т. 3 са следните:
1. За специалността "Стопанисване на горите":
а) Общо лесовъдство
б) Лесоустройство
в) Горски култури
г) Горска генетика и селекция
д) Горска таксация.
2. За специалността "Ловно и рибно стопанство":
а) Ловно стопанство
б) Рибно стопанство
в) Общо лесовъдство
г) Лесоустройство
д) Горска генетика и селекция.
3. За специалността "Лесоползване и икономика на горското стопанство":
а) Технология и механизация на дърводобива
б) Механизация на горскостопанските работи
в) Горски транспорт
г) Икономика на горското стопанство
д) Организация и управление на горското стопанство.
4. За специалността "Дървообработване":
а) Дървесинознание
б) Технология на фурнира и слоестата дървесина
в) Технология на плочите от дървесни частици
г) Технология на материалите от дървесни влакна
д) Технология на фасонираните материали и изделия от дървесина.
5. За специалността "Производство на мебели":
а) Дървесинознание
б) Хидротермично обработване на дървесината
в) Конструиране на мебели
г) Технология на мебелите
д) Специални производства на изделия от дървесина.
6. За специалността "Дървообработващи машини и съоръжения":
а) Рязане на дъвесина
б) Дървообработващи машини
в) Вътрешнозаводски транспорт
г) Експлоатация и поддържане на машините
д) Автоматика и автоматизация на производството
7. За специалността "Инженерен дизайн":
а) Стилове в интериора и мебелите
б) Конструиране на мебели
в) Проектиране на жилищен интериор и обзавеждане
г) Технология на мебелите
д) Проектиране на обществено обзавеждане
8. За специалностите "Селищна екология" и "Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг":
а) Екология
б) Замърсяване на въздуха и въздействие върху екосистемите
в) Замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите
г) Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите
д) Екологичен мониторинг
9. За специалността "Растителна защита":
а) Ентомология
б) Фитопатология
в) Химическа защита на растенията
г) Агрохимия
10. За специалността "Селекция и семепроизводство на културните растения":
а) Генетика и селекция на растенията
б) Растениевъдство
в) Овощарство
г) Зеленчукопроизводство
д) Лозарство
11. За специалността "Стопанско управление":
а) Счетоводство
б) Управление на човешките ресурси
в) Основи на управлението
г) Управленски информационни системи
/3/ Класирането на кандидатите по чл. 22, ал. 2 се извършва по бал, който се образува от:
1. Средния успех от следването;
2. Оценката от държавния изпит или от дипломната защита.
/4/ Класирането на всички студенти по чл.22 ал.2 се извършва след обсъждане и решение на Деканския съвет за съответния факултет.
/5/ Чуждестранните граждани се приемат извън утвърдените места за прием и заплащат такса за обучение, утвърдена от Министерския съвет.

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ МАГИСТРИ
Чл. 24. /1/ Записването на приетите студенти става със заповед на Ректора на ЛТУ по график. /2/ Приетите студенти представят при записването си, освен подадените вече документи при кандидастването и следните документи: 1. Оригинал на диплома за завършено висше образование
2. Документи за записване на новоприети студенти по образец(купуват се от ЛТУ)
3. Медицинско свидетелство от личния лекар
4. Шест снимки - формат 4/6см.
5. Квитанция от касата на ЛТУ за внесена такса за обучение през първия семестър.

ШИФРИ
Държавна такса Платено обучение
Специалности Редовно Задочно Редовно Задочно
1. Стопанисване на горите 001 201 101 301
2. Ловно и рибно стопанство 002 202 102 302
3. Лесоползване и икономика на
горското стопанство 003 203 103 303
4. Дървообработване 004 204 104 304
5. Производство на мебели 005 205 105 305
6. Дървообработващи машини
и съоръжения 006 206 106 306
7. Инженерен дизайн 007 207 107 307
8. Селищна екология 008 208 108 308
9. Възстановяване на околната среда
и екологичен мониторинг 009 209 109 309
10. Растителна защита 010 210 110 310
11. Селекция и семепроизводство
на културните растения 011 211 111 311
12. Стопанско управление 012 212 112 312

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ЛТУ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Приемане на документи
за специалности с № 8, 9 и 12 - 07.09-10.09.2004г.
за специалности с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 - 24.01-28.01.2005г.
2. Обявяване на класирането
за специалности с № 8, 9 и 12 - 13.09.2004г.
за специалности с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 - 31.01.2005г.
3. Записване на приетите студенти
за специалности с № 8, 9 и 12 - 14.09-17.09.2004г.
за специалности с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 - 01.02-04.02.2005г.
4. Започване на обучението
за специалности с № 8, 9 и 12 - 20.09.2004г.
за специалности с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 - началото на летния семестър на 2004/2005 уч. година


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В Лесотехническия университет могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при условията и реда, установени за българските граждани:
1. чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Република България;
2. чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина. Българската народност се определя съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 103, за осъществяване на образователната дейност на българите в чужбина (ДВ. бр. 48/1993 г., попр. ДВ. бр. 52/93 г. изм. и доп. ДВ., бр. 54/1995 г. и бр. 20/1996 г.).
3. чужденци, на които е предоставен статут на бежанци.
Статутът на бежанец се удостоверява с документ, издаден от Националното бюро за териториалното убежище и бежанците към МС.
§ 2. Кандидат-студентите, завършили средно образование в чуждестранни училища, представят в ЛТУ диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката.
§ 3. Когато в дипломата на българските граждани за завършено средно образование няма оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатите полагат изпит по този учебен предмет в средно училище. Ако в дипломата за завършено средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за балообразуваща да се смята оценката от зрелостния изпит.
§ 4. За проявена недобросъвестност служебните лица се наказват съгласно чл. 188 от Кодекса на труда, ако не подлежат на по-тежки наказания.
§ 5. Кандидат-студентите, които са си послужили с измама, се отстраняват от участие в конкурса.
§ 6. Ректорът на ЛТУ може със заповед да наложи отстраняването на допуснати технически грешки и ако поради тази причина кандидат-студентите са ощетени, да възстанови правата им.