| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - ПЛОВДИВ, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ
  СМОЛЯН, ул. "Дичо Петров" 32
  0301/ 337 29; 336 27
  www.pu.acad.bg

Информацията e актуализирана на 04.04.04

ДИРЕКТОР -

Срокът на обучение в Техническия колеж в Смолян е тригодишен. Образователно-квалификационната степен - "СПЕЦИАЛИСТ".
Приемът на студенти за Техническия колеж се извършва чрез конкурсен изпит по Математика.
Оценката от държавен зрелостен изпит /матура/ по Математика, положен в годината на кандидатстване, се признава за конкурсен изпит.
При наличие на оценка от матура, кандидатите могат да се явят и на конкурсен изпит, като при образуването на бала се взема по-високата от двете оценки.
Оценката от конкурсен изпит по Математика, положен в друго висше училище в годината на кандидатстването, се признава за колежа в гр. Смолян.

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СМОЛЯН е част от структурата на ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "П. ХИЛЕНДАРСКИ".


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ