| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
  РУСЕ, ул. "Студентска" 8
  082/ 888 465; 888 467
  www.uni-ruse.bg/

Информацията e актуализирана на 28.11.2011

РЕКТОР - проф. д.т.н. Христо Белоев

За рождена дата на Русенския университет се счита 12 ноември 1946 г., когато в Русе се създава Висше техническо училище с три отделения. След шестгодишно прекъсване, през 1954 г. Висшето техническо училище продължава съществуването си под името Висш институт по механизация и електрификация на селското стопанство /ВИМЕСС/
В процеса на развитието си и особено през последните години, Висшето училище по същество измени чисто техническия си профил и наред с традиционните инженерни специалности, които благодарение на европейската програма ТЕМПУС се усъвършенстваха и обогатиха, осигурява обучение и по редица нетехнически направления и специалности - Икономика и управление, Педагогика, Право, Дизайн, Кинезитерапия, Екология.
През 1998 и 1999 г. официално бяха акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация /НАОА/ за обучение по образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" и за образователната и научна степен "доктор" всички инженерни специалности от ФМСС, МТФ, ФЕЕА и АТФ.
На 13.05.1999 г. Русенският университет получи редовна институционална акредитация от НАОА, която, според Закона за висше образование, му дава право да провежда признавано от държавата обучение по всички налични специалности.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - обучението на студентите се осъществява в осем факултета:
- Юридически факултет;
- Факултет механизация на селското стопанство;
- Факултет електротехника, електроника и автоматика;
- Факултет бизнес и мениджмънт;
- Педагогически факултет;
- Машиннотехнологичен факултет;
- Автотранспортен факултет;
- * Филиал на РУ - гр. Силистра.

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СИЛИСТРА
ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ - РАЗГРАД
ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
9 юли, петък - рисуване - Инженерен дизайн
Русе

10 юли, събота - моделиране - Инженерен дизайн
Русе

11 юли, неделя - оценка на творч. способности - Инженерен дизайн
Русе

12 юли, понеделник - ик. география на България - икономическо-управленски специалности
Русе

13 юли, вторник - История на България - Право, ПНУП, Бълг. и история
икономическо-управленски спец.
Русе

14 юли, сряда - български език - тест - Право, икономическо-управленски спец., ПНУП, НУПЧЕ, Български ез. и история, Български и чужд език
Русе
Силистра

15 юли, четвъртък - български език и литература

16 юли, петък - английски език, френски език - МИО, Европеистика, НУПЧЕ, Български и чужд език
Русе
Силистра
немски език - МИО, Европеистика, НУПЧЕ
Русе

17 юли, събота - физика - тест - всички инженерни специалности Физика и информатика
Русе
Силистра

19 юли, понеделник - икономика - икономическо-управленски специалности
Русе

20 юли, вторник - математика - всички инженерни специалности
икономическо-управленски спец.
информатични специалности
Екология и опазв. ок. среда
Русе
Силистра

21 юли, сряда - математика - тест

22 юли, четвъртък - общотехническа подготовка - тест - всички инженерни специалности
Русе

23 юли, петък - биология - Кинезитерапия, Екология и оп. ок. среда, Биология и химия
Русе
Силистра

24 юли, събота - оценка на двигат. култура - Кинезитерапия
Русе

26 юли, понеделник - химия - Биология и Химия
Силистра