| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - РУСЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ
  РАЗГРАД, бул. "Априлско въстание" 3
  084/ 660 826; 520 002
  www.fr.uni-ruse.bg

Информацията ще бъде актуализирана до 28.11.2011

ДИРЕКТОР - доц. д-р Милувка Станчева

Обучението на студенти в Разград датира от 1986г., когато с Постановление №24 на МС е създаден Техникум над средно образование по биотехнологии.
През 1989г. с Постановление №52 на МС той се преименува в Институт по химични технологии и биотехнологии.
Постановление №16 на МС от 27.01.1997г. преобразува ИХТБТ в Технологичен колеж като част от структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев".

От 08.02.2008г. с Постановление №17 на МС Технологичен
колеж - Разград е преобразуван във Филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев" за обучение по специалности от професионални направления:
- Химични технологии
- Биотехнологии
- Хранителни технологии

Филиал - Разград е единственото висше училище в Северна България, което подготвя съвременни, квалифицирани и широкопрофилни специалисти за потребностите на биотехнологичната, хранително-вкусовата и химическата промишленост. Във Филиал - Разград функционират две катедри - "Биотехнологии и хранителни технологии" и "Химия и химични технологии". Завършилите Филиала придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация - инженер по съответното направление. Те могат да продължат обучението си за образователна степен "магистър".

Филиал - Разград работи за осъществяване на качествена образователна и професионална подготовка на специалисти с цел успешна професионална и гражданска реализация в съответствие с новите изисквания на пазара и обществото.