| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - РУСЕ, ФИЛИАЛ
  СИЛИСТРА,
  086/ 821 521; 822 026
  www.fs.uni-ruse.bg/

Информацията e актуализирана на 28.11.2011

ДИРЕКТОР - доц. д-р Димо Димов

Филиалът на РУ ”Ангел Кънчев” в Силистра е наследник на Полувисшия институт за подготовка на учители V – VІІІ клас, разкрит с Указ на Държавния съвет на Република България от 7 септември 1971 г.

Филиалът е включен в структурата на Русенския университет с Постановление на Министерски съвет № 15/27.01.1997 г.

Във Филиала се изучават специалности от следните професионални направления:
- “Педагогика на обучението по...”: Педагогика на обучението по български и чужд език (френски, английски); Педагогика на обучението по физика и информатика. Курсът на обучение е четири години в редовна форма на обучение. Завършилите получават образователно-квалификационна степен бакалавър и професионална квалификация учител;

- “Електротехника, електроника и автоматика”: Електроенергетика и електрообзавеждане; Автоматика, информационна и управляваща техника; Електроинженерство – редовно и задочно обучение. Курсът на обучение е четиригодишен в редовна форма на обучение, а за задочна форма – пет. Завършилите получават образователно-квалификационна степен бакалавър и професионална квалификация инженер.

- “Транспорт, корабоплаване и авиация”: Транспортна техника и технологии. Курсът на обучение е четиригодишен в редовна форма на обучение. Завършилите получават образователно-квалификационна степен бакалавър и професионална квалификация машинен инженер.

Във Филиала се провежда обучение в магистърски курс Информатика и компютърни технологии в обучението. Обучението е в задочна форма.

От 2006 год. във Филиала съществува институционализиран Научен център “Св. Дазий Доростолски” с ръководител доц. д-р Тодорка Георгиева. Мисията на Центъра е превръщането му в научно средище, осигуряващо допълнителни възможности за изследователската работа на преподавателите и студентите от Филиал – Силистра и другите звена на Русенския университет, както и установяване на дългосрочно сътрудничество с български и чуждестранни университети, институти и научни центрове.

С решение на Академичния съвет от 20.09.2005 г. във Филиала е разкрит Център за продължаващо обучение. Центърът организира обучение за придобиване на педагогическа правоспособност, следдипломна преквалификация по чужд език, информатика и информационни технологии. Обучението е в задочна форма два или три семестъра и завършва с издаване на Свидетелство за професионална квалификация.

Обучението във Филиала е съобразено с изискванията на Закона за висшето образование – лекционните курсове се водят от хабилитирани преподаватели и доктори.

Във Филиала са формирани две катедри – Катедра по филологически науки, която отговаря за обучението по специалността Български език и Катедра по технически и природо-математически науки, която отговаря за специалностите Физика и информатика; Електроенергетика и електрообзавеждане; Автоматика, информационна и управляваща техника; Транспортна техника и технологии, Електроинженерство.

Филиалът се помещава в самостоятелна сграда, която включва четири учебни корпуса, 11 специализирани лаборатории, 4 компютърни кабинета, Методически комплекс по физика с три зали, библиотека, физкултурен салон, фитнес зала, плувен басейн. Библиотечният фонд е с около 45 хил. тома и обслужва предимно изучаваните специалности.