| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ТЕХНИКУМ ПО МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА
  ПРАВЕЦ,
  07133/ 2224
  www.tu-sofia.bg

Информацията ще бъде актуализирана до 20.04.04

ДИРЕКТОР - Трифон Стефанов Трифонов

В Техникум по микропроцесорна техника с преподаване на английски език - гр. Правец могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили VІІ клас през 2003 г.
В Техникума се подготвят кадри със средно образование и трета степен на професионална квалификация по специалността "Микропроцесорна техника". Срокът на обучение е 6 години.
Диплома за средно образование и свидетелство за втора степен на професионална квалификация се получава след ХІІ клас, с която се кандидатства във висшите учебни заведения у нас и в чужбина. Желаещите могат да продължат обучението още една година и да получат свидетелство за трета степен на професионална квалификация.
Учебният план включва:
Цялостна общообразователна подготовка.
Усилено преподаване на английски език с хорариум 957 часа.
Техническа подготовка по компютърна техника: електротехника, електронни схеми, цифрова техника, микропроцесорна техника, конструиране и технологии, програмиране, периферни устройства.
В ХІІ клас обучението се профилира в 3 свободно избираеми дисциплини:
- компютъризация на производствените технологии;
- персонални микрокомпютри;
- системно и приложно програмно осигуряване.
Обучението завършва със зрелостен изпит в ХІІ клас по български език и литература, обществени науки и гражданско образование, един учебен предмет по избор на ученика и защита на дипломен проект.
Осигурени са социално-битови условия: общежития с парно отопление, библиотека, спортни съоръжения, закуска, обяд и вечеря.
Документи за кандидатстване: удостоверение за VІІ клас и една снимка от ........ год.
Приемането на документи става в УКТЦ - гр. Правец
Кандидатстването се извършва с полагане на анонимен писмен изпит върху учебния материал от VІІ клас по МАТЕМАТИКА.
Класирането се извършва по бал, сбор от оценките по български език и математика от удостоверението за седми клас и утроената оценка от приемния изпит.

ТЕХНИКУМ ПО МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА - ПРАВЕЦ е част от структурата на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ