| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ
  СОФИЯ, ж.к. "Младост" 1(до окръжна болница)
  02/ 751 094
  www.tu-sofia.bg

Информацията ще бъде актуализирана до 20.04.04

ДИРЕКТОР - Анатол Атанасов Френски

ТЕХНОЛОГИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ е създадено през 1988 г. В него се подготвят средни специалисти в две специалности: Компютърна техника и технологии и Програмно осигуряване и информационни технологии. Училището е с разширено изучаване на английски език.
В училището понастоящем водят занятия един доцент и четирима доктори. Всички преподаватели в училището са назначени с конкурс по Закона на научните степени и звания. Училището разполага с три компютърни кабинета и използва някои от лабораториите на ТУ. Курсът на обучение е петгодишен. Учебните програми и методиката на преподаване са създадени от преподаватели и специалисти от Факултет електронна техника и технологии на Технически университет - София и от екипа на училището. При тяхното изготвяне са консултирани представители на звена на ТУ и външни организации, имащи отношение с дисциплините, изучавани в училището. В много отношения учебните планове и програми надхвърлят изискванията, които нормативните документи на МОНТ поставят пред средните технически училища.Те съчетават умело пълноценната общообразователна подготовка, свободното ползване на английски език със задълбоченото усвояване на техническите дисциплини. Специалните дисциплини, изучавани в училището, са по същество съкратени курсове на ВУЗ, с акцент върху приложните аспекти. Те формират един завършен комплекс от знания по компютърна техника и технологии - и в областта на хардуера и в областта на софтуера/, който дава възможност на випускниците на училището да решават многообразните задачи в областта на модерните технологии - използването на приложен софтуер и поддръжка на техниката до развойна дейност. При преподаването активно се използват информационната база, опита и методите на висшето образование, разбира се като се отчитат спецификата на учебния процес при средношколците. Курсът на обучение завършва със защита на дипломна работа. Част от дипломните работи на учениците от училището съперничат на студентски разработки.
Учениците, завършили училището, получават диплома за завършено средно специално образование. Между 80 и 90% от випускниците на училището постъпват във Висши учебни заведения на общо основание. Приемането на ученици в Технологическо училище Електронни системи към ТУ - София става след седми клас с конкурсни изпити по математика и физика. Изпитите са върху учебното съдържание, изучавано до VІІ клас включително. Изпитът по математика се състои изцяло от задачи. Изпитът по физика е тест, който включва в себе си както тестови въпроси, така и въпроси и задачи със свободен отговор. Конкурсните изпити са с продължителност 4 часа. Балът се формира от оценките по математика и български език от свидетелството за завършен седми клас и удвоените оценки от приемните изпити.
Подаването на документи за кандидатстване в училището става в самото училище.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ - СОФИЯ е част от структурата на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ