| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ
  СЛИВЕН, бул. "Бургаско шосе" 59А
  044/ 667 710; 667 132; 667 128
  www.tu-sofia.bg

Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 08.02.2014 г.

ДИРЕКТОР - доц. д-р инж. Веселин Янков

Колежът в град Сливен е създаден през 1960 год. с Постановление №16/27.02.1997 год. на Министерски съвет е в структурата на Технически университет -София. Държавна собственост.
Студентите имат право да усвояват две и повече специалности и да се занимават с научна, педагогическа и приложна дейност. Завършилите успешно тригодишния курс на обучение придобиват висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист по.." и възможност да придобият професионална квалификация "учител". Завършилите студенти имат право да продължат обучението си в степен "бакалавър.

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СЛИВЕН е част от структурата на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Кандидатстудунтският конкурсен изпит по математика ще се проведе на 25.08.2004 год.
Кандидатстудентският конкурсен изпит по физика ще се проведе на 27.08.2004 год.
Тестът по математика ще се проведе на 30.08.2004 г.