| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
  ВАРНА, ул. "Ст. Караджа" 32
  052/ 620 722; 612 786
  www.tourismcollege-varna.com

Информацията e актуализирана на 29.11.2011

ДИРЕКТОР - доц. д-р Стоян Маринов

Колежът по туризъм при Икономически университет - Варна, е приемник на първия Учебен комплекс по международен туризъм у нас, който е създаден към Главно управление по туризма при Министерския съвет с негово Разпореждане № 811 от 8 ноември 1963 г. Първоначално обучението започва в курорта Св. Константин, а по-късно продължава в комплекса” Златните пясъци “със задача да се подготвят управители и заместник-управители на хотели и ресторанти, администратори и сервитьори, а впоследствие и екскурзоводи, информатори и организатори по туризъм.
През 1965 г. Учебният комплекс се преобразува в Полувисш институт по международен туризъм, а през 1989 г. - в Полувисш институт по туризъм.
С Постановление на МС № 16 от 27 януари 1997 г. Полувисшият институт по туризъм се преобразува в Колеж по туризъм като самостоятелна структура, интегрирана методически към Икономически университет- Варна, а от 1999г. той става негово основно звено. През 1999 г. колежът получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация заедно с програмната акредитация на двете специалности. През същата година специалност “Организация и управление на хотели и ресторанти” получава официална акредитация и от университета Оксфорд-Брукс във Великобритания.
Като юридическо лице и сега като основно звено на Икономически университет- Варна, Колежът по туризъм прилага Единните държавни критерии и стандарти в учебната документация, правилниците и нормативните документи в съответствие със Закона за висшето образование /ЗВО/, Закона за научните степени и научните звания /ЗНСНЗ/, нормативните актове и указанията на Министерството на образованието и науката /МОН/. Той се субсидира чрез Икономически университет – Варна от държавния бюджет.
За осъществяването на своята дейност Колежът по туризъм ползва част от сградата на Средното училище по изкуствата “Д.Христов”, както и базата на Икономически университет-Варна , а професионално-практическото обучение е изведено в туристически организации и фирми на договорни начала.
В своята 40-годишна история Колежът по туризъм е подготвил повече от 6900 специалисти в редовната и над 2500 в задочната форма на обучение. Те и днес формират гръбнака на българския туризъм и заемат ключови позиции като оперативни мениджъри и изпълнителски кадри. Много преподаватели са минали също през неговата школа и днес работят като консултанти, участници в екипи и ръководители на регионални, национални и международни проекти за устойчиво развитие на образованието по туризъм и на туризма като отрасъл на българската икономика.

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - ВАРНА е част от структурата на ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА.