| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ", ТРАНСПОРТЕН КОЛЕЖ
  СОФИЯ,
  02/ 970 94 93
  www.vtu.bg

Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 02.02.2014 г.

ДИРЕКТОР - доц. д-р Георги Уждрин

С положително оценен проект за преобразуване от НАОА и с решение на Министерския съвет от 26.02.2004г., ВТУ "Т. Каблешков" се преобразува в Университет по транспорт.

Приемането на студенти в специалностите на Колежа е с конкурсен изпит по математика, или с оценката от държавния зрелостен изпит по математика или физика. Срокът на обучение по всички специалности е 6 семестъра - за редовната форма и 7 семестъра - за задочната форма на обучение.
Завършилите Колежа получават образователно-квалификационна степен "специалист" и държавна диплома за професионално висше образование.
По време на обучението си студентите получават комплексна фундаментална и практико-приложна подготовка, която им позволява веднага да се реализират на трудовия пазар.
С приключване курса на обучение студентите получават и свидетелство за една или повече /по избор/ правоспособности: локомотивен машинист; машинист-монтьор на железопътни строителни машини; електромеханик по техническата експлоатация на осигурителни инсталации и съобщителни връзки; ръководител движение в ж.п. транспорт, пътнически транспорт, автомобилен транспорт, метрополитен; ръководител на влак; ръководител на производствена група по поддържане на железния път и др.

ТРАНСПОРТЕН КОЛЕЖ - СОФИЯ е част от структурата на ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ - СОФИЯ.

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Конкурсен изпит по математика -17.08.2004.