| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ, КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
  СВИЩОВ, ул. Цар Борис I" 1
  0631/ 641 58; 641 74; 642 52
  www.uni-svishtov.bg

Информацията e актуализирана на 29.04.04

ДИРЕКТОР - доц. д-р Иван Спиридонов

Колежът по икономика и управление - град Свищов е в структурата на Стопанска академия "Д.А.Ценов", съгласно Постановление № 16 на Министерския съвет от 27 януари 1997 година.
Според Закона за висшето образование /Държавен вестник бр. 112 от 27 декември 1995 год./, чл. 17 той е висше училище.
Колежът по икономика и управление е единственият държавен колеж, в структурата на висше училище, който обучава студенти по шест специалности: Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол, Застрахователно и социално дело, Икономика на търговията, Аграрна икономика.
Продължителността на обучението за редовна форма на обучение е 3 учебни години и за задочна форма на обучение 3,5 учебни години.
Завършилите Колежа получават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "специалист".
Тя се издава по образец, отговарящ на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационната степен "бакалавър", "магистър", "специалист" /Постановление № 162 на Министерския съвет от 23.07.2002 год./.
Дипломираните студенти от Колежа по икономика и управление могат да продължат обучението си в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов, за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" само в задочна форма на обучение, чрез конкурс по документи. Класирането се извършва по низходящ ред на бала, образуван от средния успех от следването.
С Решение на НАОА, Колежът по икономика и управление - град Свищов, е получил институционална акредитация в структурата на Стопанска академия "Д.А.Ценов".

КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ е част от структурата на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР ЦЕНОВ".


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
ГРАФИК
за провеждане на кандидатстудентските изпити
за учебната 2004/2005 г. в СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Дата Състезателен изпит
10 юли История на България
12 юли Икономическа география на България
13 юли Математика
20 юли Български език и литература
23 юли Икономика
25 юли Чужди езици: немски, английски, френски, испански, руски
Всички изпити започват в 8,00 часа.