| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
  СОФИЯ, Студентски град "Хр. Ботев"
  02/ 625 25 35; 625 23 61; 625 22 11
  www.unwe.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Решение на ОС на НАПС.
Дата на последна актуализация: 26.01.2020 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - Проф. д-р Димитър Панайотов Димитров

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 90-годишна история.

УНСС води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), създаден със заповед № 2155/05.07.1920 г. на министъра на народното просвещение. През 1940 г. (ДВ бр. 126 от 7.06.1940 г.) той е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН), което през 1947 г. се преобразува във Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет.

С указ № 26 (в. "Известия", бр. 10 от 1.02.1952 г.) е възстановена самостоятелността на висшето училище под името Висш икономически институт (ВИИ). През 1953 г. с указ № 89 той е наименован "Карл Маркс" (в. "Известия", бр. 23 от 20.03.1953 г.).

На 27.04.1990 г. Академичният съвет решава ВИИ "Карл Маркс" да се преобразува в Университет за национално и световно стопанство. Официалното трансформиране на висшето училище става с решение на Народното събрание за създаване и преобразуване на висши училища (ДВ. бр. 68 от 26 юли 1995 г.).


Приемът на студенти в Университета за национално и световно стопанство е по професионални направления. В УНСС студентите се обучават в шест професионални направления от областта "Социални, стопански и правни науки", всяко от тях с различен брой специалности.

Професионално направление "Икономика" - 37 специалности. В рамките на това професионално направление има седем поднаправления:

"Икономика и бизнес" - 7 специалности;
"Икономика, общество и човешки ресурси" - 6 специалности;
"Икономика и инфраструктура" - 6 специалности;
"Финанси, счетоводство и контрол" - 3 специалности;
"Икономика с чуждоезиково обучение" - 3 специалности;
"Приложна информатика, комуникации и иконометрия" - 2 специалности;
"Икономика с преподаване на английски език" - 10 специалности.

Класирането и приемът в седемте поднаправления са отделно от класирането и приема в професионално направление "Икономика".

Професионално направление "Администрация и управление" - 3 специалности.
Професионално направление "Политически науки" - 3 специалности.
Професионално направление "Право" - 1 специалност.
Професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" - 2 специалности.
Професионално направление "Социология, антропология и наука за културата":
Поднаправление "Социология/Икономика и общество" - 1 специалност.

В Регионалния център по дистанционно обучение в Хасково ще се приемат студенти в професионалните направления:

"Икономика" - 1 специалност.
"Администрация и управление" - 1 специалност.

ВАЖНО! Следвайки своята политика за улеснения при кандидатстването, НАПС Ви уведомява, че отново ще се възползва от правото си съгласно Правилника за прием на УНСС да приема кандидатстудентски документи за всички изпити, участие с матури и класиране САМО чрез еднократно (важи за всички следващи сесии) нотариално заверено пълномощно и през КСК 2020!


 
Новини от учебното заведение »