| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" - ШУМЕН, КОЛЕЖ
  ДОБРИЧ, жк."Добротица"- 12
  058/ 602 778; 603 209
  http://www.k-dobrich.shu.bg/

ДИРЕКТОР - доц. д-р Божанка Раднева Байчева

Колежът в Добрич е приемник на Института за детски и начални учители, създаден през 1972 г. В продължение на 39 години той се утвърждава като център за подготовка на висококвалифицирани специалисти за Североизточна България в различни области на висшето образование. В колежа се обучават годишно около 300 студенти в 3 професионални направления по 5 актуални за българското висше образование специалности: Информатика и информационни технологии Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Растителна защита.

Обучението се осъществява в редовна форма с продължителност 3 учебни години. Завършилите колежа получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен професионален бакалавър. Завършилите с висок успех могат да продължат образованието си в магистърска степен в същото професионално направление.

Качеството на обучение в колежа се осигурява от висококвалифициран преподавателски състав, включващ 3 професори, 13 доценти, 10 главни асистенти, 9 старши асистенти и 1 асистент, като 4 от тях са доктори на науките, 18 доктори и 2 докторанти. Лекционните курсове се водят от хабилитирани преподаватели от колежа, факултетите на университета и учени от други университети и БАН. Структурата на колежа включва катедрите: Информатика и математика, Начална и предучилищна педагогика и Растителна защита.

Колежът има съвременна материална база: аудиторни и семинарни зали, 7 компютърни лаборатории с Интернет, видеозали, специализирани кабинети по чужд език, музика, изобразително изкуство, земеделска техника, растениевъдство, лаборатории по агрономически дисциплини и по генетика и селекция, спортна зала с фитнес център, студентско интернет кафе. Библиотеката на колежа разполага с над 33000 екземпляра, фонотека и читалня с компютри, свързани с Интернет. Каталогът на библиотеката е въведен в база данни и е достъпен чрез уеб страницата на библиотеката.

КОЛЕЖ - ДОБРИЧ е част от структурата на ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ".
 
Новини от учебното заведение »