| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
  БУРГАС, ул. "Сан Стефано" 62
  056/ 900 400
  www.bfu.bg


Информацията за това ВУ не се актуализира редовно.
Дата на последна актуализация: 13.02.2011

ПРЕЗИДЕНТ - проф. д-р Петко Чобанов
РЕКТОР - проф. д-р Васил Янков
ЗАМ. РЕКТОР ПО НИД И МС: проф. дпн Галя Христозова
ЗАМ. РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ЧАСТ: доц. д-р Милен Балтов

Бургаският свободен университет е интелектуалната емблема на Бургас

Бургаският свобоен университет е създаден на 18.09.1991 г. с решение на Великото народно събрание. Той е ново, уникално и подчертано позитивно явление в академичната история на България. Сега е съвременно и модерно учебно заведение, достойна алтернатива на традиционното масово висше образование.

Главният акцент в учебния процес е поставен върху развитието на способностите за самостоятелно творческо мислене – преподаватели и студенти са обединени в общия стремеж към познанието и истината. Взаимното им обогатяване и усъвършенстване са част от новата идея в образованието, която Бургаският свободен университет утвърждава: подготовка на съвременен тип специалисти с висша квалификация, адаптирана за бърза професионална реализация.

Организационната структура на Бургаския свободен университет е изградена на основата на относително самостоятелни, обособени на базата на академичната автономия звена. Те обединяват специалности в четирите основни области на науката и са: Център по юридически науки, Център по икономически и управленски науки, Център по хуманитарни науки и Център по информатика и технически. Осъществява се обучение на над 7000 студенти /редовно и задочно обучение/ по 12 бакалавърски и магистърски специалности – право, финанси, счетоводство и контрол, маркетинг, бизнес администрация, връзки с обществеността, журналистика, социални дейности, информатика и компютърни науки, компютърни системи и технологии, комуникационна техника и компютърни мрежи. От учебната 2008 г. има прием по магистърска програма Връзки с обществеността на английски език.

Завършилите Бургаски свободен университет са над 12 000. Орган за обществена подкрепа и обществен контрол на БСУ е Настоятелството.

От 6 юни 2003 г. Бургаският свободен университет е член на Асоциацията на частните висши училища в България, чиято основна цел е да се повиши качеството на частното висше образование и да се отстоява неговият авторитет в страната. Стремежът на Бургаския свободен университет е към създаване на една обща професионална общност на недържавните и държавните университети с възможност за съвместни участия в образователни инициативи, проекти, дебати в различни форуми.

Бургаският свободен университет приема образованието като съвместно живеене в хармонична среда, която активира естетическите ценности на студентите и в същото време провокира техния интелектуален стремеж. От 2004/2005 учебна година в Бургаския свободен университет се въведе Европейската система за трансфер на кредити, което ще направи университета още по-отворен и конвертируем. Студентите ще станат още по-мобилни, организацията на учебния процес по-добра, а образователното пространство - по-хармонично.

От началото на 2004 година Бургаският свободен университет е член на Асоциацията на европейските университети. В нея членуват над 45 университета от Европа.

От 2005 г. Бургаският свободен университет е носител на международен сертификат за качество ISO 9001:2000.

През 2006 г. Университетът за пореден път е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация и получава максималният срок за акредитация – 6 години.

От м. ноември 2004 г. студентите се обучават в нова административно-учебна сграда. С подобна материална база не може да се похвали нито един университет в страната. Намира се в централната част на град Бургас и е с обща разгърната площ от 22 000 м2. В нея има общо 43 учебни зали, 3 езикови лаборатории, 24 специализирани лаборатории, 8 компютърни класове, 3 заседателни зали, 6 специализирани кабинета. Изграден е полифункционален конферентен център с аула с 400 места, зала със симултантен превод и аудиовизуално озвучаване с 250 места и 2 конферентни зали с по 60 места. Центърът се използва на учебни цели, а така също и за провеждане на конференции, семинари, представления, спектакли и др. Университетската библиотека е разположена на 2 етажа с обща площ 1500 м2 с няколко читални с интернет достъп и книгохранилища за 120000 тома. Изградено е модерно радио студио, в процес на изграждане е терлевизионното студио. За свободното време на студентите и тяхното обслужване са изградени атриум с площ 500 м2, спортно-оздравителен център с фитнес зала, сауна, солариум и медицински кабинети, два студентски кафе-клуба, кафе-тераса и нощен клуб, книжарница, копирен център, офис за банково обслужване, подземен и надземен гараж. Бургаският свободен университет е доказал своите богати възможности в изпълнението на основната цел – предлагане на интересни специалности и повишаване качеството на обучение, съобразено с международните стандарти за висше образование.
 
Новини от учебното заведение »