| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ
  ЯМБОЛ, ул. "Граф Игнатиев" 38
  046/ 691 82; 691 83
  www.uni-sz.bg

Информацията e актуализирана на 20.04.04

ДИРЕКТОР -

Техническият колеж в гр. Ямбол е основан през 1964 год. От 1973 год. е самостоятелен институт за подготовка и повишаване квалификацията на учители по практика, който през 1989 год. е преустроен като Полувисш институт към ВТУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе. С Постановление № 374/15.10.1997 год. на Министерския съвет с преобразува в Технически колеж в структурата на Тракийски университет - Стара Загора с предмет на дейност подготовка на технически кадри и учители.
Обучението се провежда по учебна документация, разработена съобразно Постановление 130 от 21 юни 1999 год. и 162 от 23 юни 2002 год., която е утвърдена от Академичния съвет на ТрУ.
Техническият колеж - гр. Ямбол извършва и квалификационно и следдипломно обучение.

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЯМБОЛ е част от структурата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА.
Технически колеж (ТК) - Ямбол е звено в структурата на Тракийски университет - Стара Загора. През 2003 год. всички специалности в Колежа са програмно акредитирани от НАОА при МОН.
ТК-Ямбол предлага отлични условия за обучение на своите студенти - материална база, общежитие, студентски стол и др.
Предимствата, които предлагаме:
получаване на висше образование;
висока професионална подготовка;
квалификация "учител";
инструкторска правоспособност за някои специалности;
възможности за продължаване на обучението за степен "бакалавър".
Технически колеж - Ямбол; България, 8600 Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38,
тел. (359) 046/66-91-81; тел./факс (359) 046/66-91-83, e-mail: tk-yambol@tk.uni-sz.bg;
URL: http://tk.uni-sz.bg

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2004/2005 год.
Тест по математика - 16 август (понеделник)
Тест по химия - 18 август (сряда)