| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
  ПЛЕВЕН, бул. "Русе" 38
  064/ 884 142
  www.mu-pleven.bg

Информацията e актуализирана на 29.11.2011

ДИРЕКТОР - Доц. д-р Павлина Йорданова Лалева, д.м.

Медицински колеж – Плевен е основан през 1948 год. като самостоятелно Медицинско училище.
Днес Колежът е основно звено в структурата на Медицински университет – Плевен със собствени учебни програми за специалностите, по които обучава студенти. Те са разработени в съответствие с Единните държавни изисквания на МОМН.
Медицински колеж е разположен в сградата на МУ – Плевен.
Разполага с много добра материална база за провеждане на съвременно обучение и добри информационни възможности.
Теоретичната подготовка се извършва в лекционни и семинарни зали, учебни кабинети и лаборатории, читалня и университетска библиотека. Теритариалното разположение на Колежа осигурява възможността за използване на цялата предклинична база на МУ – зали по анатомия, вкл. дисекционна зала; по чуждоезиково обучение; химия и физика, биология, хигиена и др.
Практическото обучение /клинични практики с продължителност не по-малко от 50% от общия храриум по учебен план/ се провежда в положително акредитирани здравни заведения, утвърдени от Министерството на здравеопазването. За такива са определени Университетската Многопрофилната болница за активно лечение , намираща се в непосредствена близост до Колежа, МБАЛ към ВМА – София, Медико-социални домове за деца и възрастни, Диагностично-консултативни центрове, Районен център по тренсфузионна хематология; Социални институции, Специализирани училища, Аптеки и аптечни складове и др.
УМБАЛ разполага общо с около 1400 легла, богата и съвременна материално-техническа база и отлично подготвени кадри, подпомагащи обучението.
Колежа е база за следдипломно обучение. То се организира под формата на краткосрочни тематични курсове за непрекъсната квалификация на завършилите.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ПЛЕВЕН е част от структурата на ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - ПЛЕВЕН.