| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
  БЛАГОЕВГРАД, ул. "Алекси Величков" 66
  073/ НОМ. 210 97
  www.swu.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Информацията e актуализирана на 25.01.2020
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - Доц. д-р Борислав Юруков

Югозападният университет “Неофит Рилски” Благоевград е създаден през 1975 г. като филиал на СУ “Св. Кл. Охридски” с разпореждане на Министерския съвет № 223 от 09.08.1975 г.
Като самостоятелен Висш педагогически институт се отделя през 1983 г. с указ 2296 от 04.08.1983 г. на МС, а с решение на Народното събрание, публикувано в ДВ, бр.68/01.08. 1995 г. е обявен за университет.

Университетът е едно от най-авторитетните духовни огнища извън столицата София. Неговата мисия на най-голям образователен, научноизследователски и художественотворчески център в Югозападна България вплитат ум и талант над 1000 преподаватели, от които над 400 професори и доценти, като много от техните имена формират облика на съвременната българска научна и художественотворческа интелигенция. Тук практически се образова всеки осми българин - около 12 000 български и чуждестранни студенти и докторанти се обучават по 42 специалности както в традиционните области на човешкото знание, така и в бързо променящите се изисквания на съвременната цивилизация.

ЮЗУ “Неофит Рилски” е изграден от осем основни звена: Правно-исторически факултет, Стопански факултет, Философски факултет, Факултет по изкуствата, Филологически факултет, Факултет по педагогика, Природо-математически факултет и Технически колеж, а 35-те катедри към тях са всъщност оная творческа и научна лаборатория, където се реализира смисълът на университетската идея, и където се разгръща мащабна и плодотворна научноизследователска дейност. Възпитаници на университета специализират в почти всички елитни висши училища, които придават съвременния облик на европейското образование във Виена, Брюксел, Лондон, Париж, Москва и Ню Йорк. ЮЗУ “Неофит Рилски” е търсен партньор и поддържа плодотворни контакти с много от тях.

С безспорен авторитет се ползват функциониращите тук Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, Центърът за международно сътрудничество и интеграция, задълбочават се научнопрактическите параметри на Научноизследователския център “Рилски манастир”, Слънчевия енергиен център, центровете по кооперативно законодателство и местно самоуправление, много лаборатории по фолклористика, по дистанционно обучение, по педагогика, по неорганични материали и др. Благодарение на всичко това университетът търси най-верните пътища за интеграция в духовния и научен живот на съвременна България. В тази посока е неговата стратегия да се превърне в интегративен център на учебните звена и научните центрове в Югозападна България; да създаде стабилна основа на новите форми на обучение, в съответствие с тенденциите на европейската и световната практика на университетското образование; отчитайки специфичното географско положение на региона да отвори още по-широко вратите си за младите хора от балканските страни.

Богата библиотека, чудесна спортна база, общежития, отлично оборудвани лаборатории, учебни програми, съобразени с изискванията, които ще постави към подготвяните тук специалисти 21 век - всичко това превръща ЮЗУ “Неофит Рилски” в притегателен център за младите хора не само от Цяла България, но и от съседните страни.

В университета се приемат студенти за редовна и задочна форма на обучение за получаването на образователно-научните степени бакалавър и магистър по следните специалности: Финанси, стопанско управление, туризъм, счетоводство и контрол, маркетинг, стопански и финансов контрол, право, публична администрация, международни отношения, история, връзки с обществеността, социология, българска филология, славянска филология, английска филология, българска народна хореография, актьорство за драматичен театър, музика, изобразително изкуство, културология, арттехника, промишлени изкуства - мода, философия, политология, специална педагогика - логопедия, педагогика, физическо възпитание, кинезитерапия, начална училищна педагогика с чужд език, математика, информатика, физика, химия, физика и математика, физика и химия, педагогика на обучението по техника и технологии, география, екология, компютърни системи и технологии, комплексни системи и технологии, електротехника, комуникативна техника, текстилна техника и технологии, машиностроене и уредостроене.

Кандидатствайте тук чрез НАПС отново през КСК 2020! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »