| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АKАДЕМИЯ
  СОФИЯ, Студентски град "Хр. Ботев"
  02/ 621 182; 685 762
  www.nsa.bg

Информацията e актуализирана на 12.05.04

РЕКТОР - проф. Лъчезар Димитров

Висшето физкултурно образование в Република България води началото си от 1942 г. Тогава се открива първото Държавно висше училище за телесно възпитание, което през 1945 г. се преименува във Висше училище за физическа култура /ВУФ/.
С постановление на МС от 1953 г. ВУФ се реорганизира във Висш институт за физическа култура "Георги Димитров" /ВИФ/ - единствен в страната за подготовка на специалисти по физическо възпитание и спорт с висше образование.
С решение на 37-то Народно събрание от 21 юли 1995 г. ВИФ е преименуван в Национална спортна академия "Васил Левски" /НСА/.
От 01.04.1999 г. НСА има институционална акредитация от НАОА с мн. добра оценка.
По своята структура и научна насоченост, със със своя висококвалифициран научно-преподавателски състав и с наличието на собствена материална база за осъществяване на учебна и научна дейност, с възможностите си да провежда обучение по трите образователно-квалификационни степени "бакалавър", "магистър" и "доктор", НСА отговаря на високите изисквания на Закона за висшето образование.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ - обучението на студентите се осъществява в три факултета:
- Треньорски факултет;
- Учителски факултет;
- Факултет кинезитерапия.


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
График на изпитите
Тест по езикова култура - 11.07.2004
Биология - 07.07.2004
Практически комплексен изпит - 08.07.2004
Практически изпит по вид спорт - 12.07.2004