| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
  ВАРНА, ул. "Студентска" 1
  052/ 302 440; 302 751; 383 433; 383
  www.tu-varna.bg


Информацията e актуализирана на 10.03.2016

РЕКТОР - доц. д-р инж. Росен Николов Василев


Началото на висшето техническо образование в гр. Варна е поставено през 1945 г. със създаването на Държавния университет “Св. Кирил Славянобългарски”. Техническият университет - Варна е приемник на този първи университет и продължител на традициите, установени от Висшия машинно-електротехнически институт в периода от 1962 до 1995 г.

Първите студенти, постъпили през учебната 1963/64 г. са се обучавали по седем специалности - Технология на металите и машиностроенето, Двигатели с вътрешно горене, Електрически машини и апарати, Радиотехника, Далекосъобщителна техника, Корабостроене и Корабни машини и механизми.

Техническият университет - Варна е държавно висше училище. Обучението на студентите се извършва в Електротехнически факултет (ЕФ), Факултет по електроника (ФЕ), Факултет по изчислителна техника и автоматизация (ФИТА), Машинно - технологичен факултет (МТФ), Корабостроителен факултет (КФ), Факултет по морски науки и екология (ФМНЕ), Добруджански технологичен колеж (ДТК), Колеж в структурата на ТУ и Департамент “Езиково обучение” (ДЕО).

В Техническия университет - Варна преподавателите са 356. От тях 9 са професори, 151 - доценти и 196 - асистенти; 219 са доктори, а 10 - доктори на науките.

Техническият университет - Варна е разположен на площ от 200 дка. Основните му дейности са съсредоточени в сградите на Машиностроителен факултет (МФ), Електротехнически факултет (ЕФ), Учебен корпус (УК), Нов учебен корпус (НУК), Топла връзка (ТВ), Учебно - производствена база (УПБ) и Спортна зала.

Около 13% от студентите получават парични стипендии. На студентите - с трайни увреждания и намалена трудоспособност, полусираци, кръгли сираци и социално слаби, се отпускат еднократни помощи, а на отличните студенти - еднократни награди.

За студентите редовно обучение са осигурени общежития с леглови фонд над 1300 легла, а почивните бази в град Чепеларе и на устието на река Камчия предоставят цялостни условия за отдих.

През учебната 2008/2009 г. в Техническия университет - Варна ще се обучават общо 6500 редовни, 1400 задочни и 800 чуждестранни студенти, както и 180 български и чуждестранни докторанти.

Техническият университет – Варна има Институционална акредитация за срок от пет години. Всички специалности са преминали през програмна акредитация. В момента е в ход процедура за акредитация на професионалните направления.


ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - обучението на студентите се осъществява в осем факултета:
- Електротехнически факултет;
- Корабостроителен факултет;
- Машинно-технологичен факултет;
- Машиностроителен факултет;
- Факултет по електроника;
- Факултет по изчислителна техника и автоматика;
- Факултет по морски науки и екология;
- Юридически факултет.

ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ - ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА


Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2016! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »