| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СОФИЯ, бул. "Климент Охридски" 10
  02/ 91907; 688 632; 962 39 53
  www.ltu.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 17.02.2021 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - чл.-кор. проф. д.н. Иван Александров Илиев

Лесотехническият университет /ЛТУ/ е правоприемник на Висшия лесотехнически институт, който е едно от най-старите висши учебни училища в България и е създаден през 1925 г. като Лесовъден отдел на Агрономическия факултет към Софийския университет. През 1953 г. с указ на Президиума на Народното събрание е основан самостоятелен Висш лесотехнически институт със седалище в гр. София, а през 1995 г. с решение на Народното събрание е преобразуван в университет. ЛТУ е единственото висше училище в страната, което подготвя дипломирани инженери в областта на горското стопанство и лесоползването, дървообработването и производството на мебели, ландшафтната архитектура, екологията и опазването на околната среда, инженерния дизайн.
С решение на Академичния съвет от 1994 г. в София беше възстановено обучението по специалностите "Ветеринарна медицина" и "Агрономство" и беше разкрита специалността "Стопанско управление".
На 04.02.1999 г. ЛТУ получи редовна акредитация от Националната агенция за оценка и акредитация /НАА/. По своята структура, научна насоченост, наличие на качествен преподавателски състав, притежаване на голяма материална база и възможности да провежда обучение по трите образователни степени, ЛТУ отговаря на изискванията на Закона за висше образование, залегнали в чл.17, ал.2, т.1, 2, 3.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - обучението на студентите се осъществява в шест факултета:
- Ветеринарна медицина;
- Горска промишленост;
- Горско стопанство;
- Екология и ландшафтна архитектура
- Агрономство;
- Стопанско управление.

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2021! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »