| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
  ПЛОВДИВ, ул. "Цар Асен" 24
  032/ 629 094/95/96; 628 183;
  www.uni-plovdiv.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 04.02.2020 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - Проф. д-р Румен Младенов

Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет "Св. Климент Охридски". Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природо-математически науки. Обявен е за Университет през 1972 година. Днес Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" напълно оправдава и защитава името си на Университет, обучавайки студенти в повече от 40 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки.
Университетските сгради са разположени на няколко места в града: Ректорат (в центъра на града - ул. "Цар Асен" 24), Нова сграда (в южната част - бул. "България" 236), сграда на ул. "Костаки Пеев" (в близост до Ректората), сграда на Биологическия факултет (в Стария град, непосредствено до Античния театър). В градовете Смолян и Кърджали са разкрити филиали на Университета.
В ПУ "Паисий Хилендарски" работят над 900 преподаватели и служители, от които 550 висококвалифицирани щатни преподаватели - 30 професори, 160 доценти, 360 асистенти. Обучават се над 8000 редовни студенти и около 5000 задочни студенти в 9 факултета, отговарящи на всички изисквания на Закона за висшето образование.
Пловдивският университет разполага с библиотека, Университетско издателство, Университетски информационен център, специализирани лаборатории, езикови кабинети, мултимедийни и компютърни зали, Център за дистанционно обучение, Център за кариерно ориентиране, научноизследователско поделение, спортен център, учебен театър, технически центрове, обслужващи и сервизни звена.
Университетът поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка. Участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети в програми на Европейския съюз и в американски и швейцарски фондове за научни изследвания. Академичната общност развива отношения и с висши училища от Европа, Русия и Близкия изток.Университетът има официална акредитация (2001 година), която му позволява да провежда обучение във всички образователни степени - "Специалист", "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".


ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "П. ХИЛЕНДАРСКИ" - обучението на студентите се осъществява в девет факултета:
- Биологически факултет;
- Педагогически факултет;
- Факултет по икономически и социални науки;
- Факултет по математика и информатика;
- Физически факултет;
- Филологически факултет;
- Философско-Исторически факултет;
- Химически факултет;
- Юридически факултет

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СМОЛЯН
ФИЛИАЛ - СМОЛЯН
ФИЛИАЛ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - КЪРДЖАЛИ


НОВО от 2012 г.

Три нови специалности разкрива Филологическият факултет - „Френска филология" и комбинирано изучаване на чужди езици в „Български език и италиански език" и „Английски език и италиански език". Нова е и специалността "Финанси", която открива Факултетът по икономически и социални науки! Специалностите "Химия с английски език" и "Биология с английски език" в съответните факултети също са нови!
От тази година всички изпити ще са единствено в тестова форма, а изпит по българска литература и теология няма да се провежда. Отпада коефициентът, който се прилагаше към оценката от матурата по английски език и тя вече ще е равностойна на резултата от кандидатстудентския изпит по езика.
Акцентът върху качеството ще е водещ в новите правила за прием и поради това се въвежда европейската категория „слушател" - лице, което иска да получи висше образование, но не е сигурно дали избраната специалност е точно това, което го интересува, с молба до деканските ръководства и преценка на капацитета, може да присъства на лекции. Записалите се няма да заплащат студентска такса и няма да имат студентски права. Те ще получат удостоверение, че са посещавали съответния учебен курс и ако в последствие решат да се запишат в университета, ще могат да се явят директно на изпит по съответните дисциплини.

ВАЖНО! НОВА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ 2013 ГОДИНА!„Софтуерни технологии и дизайн” Специалността е от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Обучението по специалността за образователно­квалификационна степен “Бакалавър” има редовна и задочна форма с продължителност 4 години.Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2020! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »