| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
  ГАБРОВО, ул."Х. Димитър" 4
  066/ 219 31; 801 219
  www.tugab.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 10.02.2020 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - ПРОФЕСОР Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ СЛАВОВ ЖЕЛЕЗАРОВ

Техническият университет - Габрово е създаден през 1964 г. като Висш общотехнически задочен институт. От 1973 г. той се обособява като Висш машинно-електротехнически институт /ВМЕИ/ с две форми на обучение - редовно и задочно. С Решение на Народното събрание /ДВ бр.68 от 01.08.1995 г/ на ВМЕИ - Габрово е даден статут на Технически университет.
Обучението на студентите за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" е с продължителност 8 семестъра, съгласно съответните държавни изисквания за редовна форма на обучение.
Обучението на задочните студенти е с продължителност от 8 или 10 семестъра за образователно-квалификационна степен "бакалавър". Всяка учебна година включва две очни занятия с продължителност 15 учебни дни, а изпитите се полагат всеки месец по предложен от студентите график. Завършилите "бакалавърска" степен могат да продължат обучението си в "магистърска" степен със срок на обучение 3 или 5 семестъра, в редовна и задочна форма на обучение.
Учебният процес за всички специалности завършва със защита на дипломна работа или с държавен изпит.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - обучението на студентите се осъществява в три факултета:
- Факултет "Електротехника и електроника";
- Факултет "Инженерно-икономически";
- Факултет "Машиностроене и уредостроене".
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2020! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »