| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ", ФИЛИАЛ - ЛОВЕЧ
  ЛОВЕЧ,
 
  www.uni-svishov.bg

Информацията e актуализирана на 29.04.04

ДИРЕКТОР -

Филиалът “Икономика и управление” със седалище гр. Ловеч е създаден на основание чл.9 и чл.26в от Закона за висше образование като основно звено в структурата на Сто­панска академия. Той е продължител на академичните тради­ции и опит в изнесеното обучение, осъществявано с решение на Академичния съвет №5 /7.10.1993 г.
Филиалът разполага с висококвалифициран академи­чен персонал и съвременна образователна инфраструктура за обучение в редовна и задочна форма на студенти, финанси­рано от държавата по специалностите “Счетоводство и конт­рол”, “Финанси”, “Застраховане и социално дело”, “Марке­тинг”. Капацитетът на учебната структура позволява предла­гане на образователни, научноизследователски и консултант­ски услуги, на дистанционно, следдипломно и допълнително факултативно обучение, научно обслужване на бизнес органи­зациите и публичните структури.
Студентите се ползват с всички права и задължения, регламентирани с правилниците на висшето училище.
Успешно завършилите висше образование във Филиа­ла получават лигитимна диплома на Стопанска академия за придобита образователно-квалификационна степен, подпеча­тана с герба на държавата.

ФИЛИАЛ - ЛОВЕЧ е част от структурата на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР ЦЕНОВ".


НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ