| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕЖ ПО СТРОИТЕЛСТВО
  СОФИЯ, ул. "Суходолска" 32
 
  www.vsu.bg

Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 02.02.2014 г.

ДИРЕКТОР - доц. д-р инж. Антон Лазов

От януари 2003 год. с Постановление № 312 на МС е открит КОЛЕЖ ПО СТРОИТЕЛСТВО, който е част от структурата на ВСУ "Л. Каравелов" - София

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
ГРАФИК
за конкурсните изпити във ВСУ "Л. Каравелов" за учебната 2004/2005 година
Математика - 22.07.2004