| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"
  ВАРНА, к.к. "Чайка"
  052/ 355 106
  www.vfu.bg

Информацията за това ВУ не се актуализира редовно.
Дата на последна актуализация: 15.05.2004

РЕКТОР - проф. д-р Анна Недялкова

1991 г. Създаден като независима демократична образователна институция
1995 г. Получава статут на университет с решение на 37-то Народно събрание от 27.07.1995 г.
2001 г. Първият в Република България недържавен университет, акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация /12.04. 2001 г./
Сертификат за съответствие на университетската система за управление на качеството с международния стандарт ISO 90001/1994.
2001 - 2002 г. Програмна акредитация на специалностите, по които се осъществява обучение във ВСУ "Ч. Храбър".
Гъвкав университет, който съчетава правото си на свободен избор с изискванията на Закона за висше образование, световните тенденции и стандарти за качество на висшето образование и богатите академични традиции на страната ни. Непрекъснато усъвършенства предлаганите образователни и научни услуги, реагира гъвкаво на потребностите на пазара на труда, на изискванията на студентите.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" - обучението на студентите се осъществява в пет факултета:
- Архитектура и строителство;
- Икономика и управление;
- Обществени науки;
- Хуманитарни науки и изкуства;
- Юридически науки и обществена сигурност.
УЧЕБНО-НАУЧЕН КОМПЛЕКС "РОДОПА" - СМОЛЯН
КОЛЕЖ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ПЕРНИК

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР” И “МАГИСТЪР”
1. Есе на общественозначима тема
2.2. История и археология - 28.07.2004
- История
- Европеистика
3.2.Психология
- Психология
3.3. Политически науки
- Политология
- Международни отношения
3.4. Социални дейности
- Социални дейности
3.6.Право
- Защита на националната сигурност
- Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
- Защита от аварии и бедствия
3.7.Администрация и управление
- Стопанско управление:
a) Мениджмънт в международния бизнес;
б) Индустриален мениджмънт и предприемачество;
в) Бизнескомуникации;
г) Мениджмънт на туризма;
д) Мениджмънт на човешките ресурси
- Публична администрация - 30.07.2004
- Управление на фирмената сигурност
3.8.Икономика
- Икономика:
а) Финанси
б) Икономика на малкия и средния бизнес
- Международни икономически отношения
а) Международни финанси
б) Европейска интеграция
- Счетоводство и контрол
----------------------------------------------------------
2. Български език и литература - 03.08.2004
3.2. Психология
- Психология
3.4.Социални дейности
- Социални дейности
3.6. Право
- Право
----------------------------------------------------------
3. Тест по общообразователна подготовка и събеседване - 04.08.2004
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
- Журналистика
- Връзки с обществеността
----------------------------------------------------------
4. Математика - 03.08.2004
4.6. Информатика и компютърни науки
- Информатика
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
- Архитектура
- Строителство на сгради и съоръжения
5.8. Общо инженерство
- Съдебно-експертен инженеринг
- Екологично-индустриален риск инженеринг
---------------------------------------------------------------
5. Рисуване (скици) - 2 и 3.08.2004
Натюрморт (цветна композиция) - 4 и 5.08.2004
Проектиране - 06.08.2004
Събеседване - 7 и 8.08.2004
1.3. Педагогика на обучението по изобразително изкуство
- Педагогика на обучението по изобразително изкуство
8.2. Изобразително изкуство
- Мода
- Текстил
- Пространствено оформление
-----------------------------------------------------------------
6. 1. Рисуване – перспектива - 08.08.2004
2. Гипсов орнамент от натура - 10.08.2004
3. Цветна композиция по зададено условие - 12.08.2004
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
- Архитектура
-------------------------------------------------------------------
7. История на България - 05.08.2004
2.2. История и археология
- История
- Европеистика
3.6. Право
- Право
------------------------------------------------------------------
8. 1. Писмен изпит по солфеж - 03.08.2004
2. Устен изпит по солфеж и елементарна теория на музиката - 03.08.2004
3. Изпълнение на музикален инструмент или пеене - 05.08.2004
1.3. Педагогика на обучението по музика
- Педагогика на обучението по музика
---------------------------------------------------------------------
9. 1. Български танцов и музикален фолклор - 04.08.2004
2. Практически - 05.08.2004
3. Събеседване - 05.08.2004
8.3. Музикално и танцово изкуство
- Хореография
-----------------------------------------------------------------------
10. Чужди езици – тест (английски, немски, френски, руски) - 04.08.2004
3.3. Политически науки
- Международни отношения
3.8. Икономика
- Международни икономически отношения
а) Международни финанси
б) Европейска интеграция
--------------------------------------------------------------------------
11. Общ природонаучен тест или Общ технически тест - 05.08.2004
5.8. Общо инженерство
- Съдебно-експертен инженеринг
- Екологично-индустриален риск инженеринг
----------------------------------------------------------------------------
12. Специализирани изпити - 7-12.09.2004
8.4. Театрално и филмово изкуство