| Специалности след средно образование | Магистратури |
   
  КОЛЕЖ "ТЕЛЕМАТИКА"
  СТАРА ЗАГОРА, ул. "П. Парчевич" 26
  042/ 302 06
  www.telematika-college.hit.bg

Информацията e актуализирана на 07.06.04

ДИРЕКТОР - доц. д-р Христо Сантулов

Обучението в колеж "Телематика" се извършва съгласно Закона за висшето образование и по утвърдени от Академичния съвет планове и програми, разработени от титулярите на всички дисциплини. Издателството към колежа регулярно издава необходимите учебници, ръководства, практикуми и други помагала, необходими за учебния процес, което улеснява подготовката на студентите и подобрява качеството на обучението им.
Колежът е в договорни отношения за съвместна дейност с няколко чуждестранни учебни заведения като Висшето училище по туризъм "Ириарте" в Испания, с което е договорено и взаимно признаване на изпитите, както и възможността студентите обучаващи се в колеж "Телематика" да провеждат летния стаж по специалността там, а дипломиралите се- да продължат образованието си в "Ириарте" за придобиване на по-висока квалификация в сферата на туризма.

НОВИНИ ОТ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ