| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
  СТАРА ЗАГОРА, Студентски град
  042/ 791 59
  www.uni-sz.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 26.01.2020 г.
Датите на предварителните и редовните изпити, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - Доц. д-р Добри Ярков, двм

Тракийският университет /Тр.У/ - Стара Загора е автономна държавна институция. Създаден е през 1996 г. с Решение на 37-то Народно събрание на базата на доброволно обединение на съществуващите в Стара Загора Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина и Висш медицински институт. По-късно с Постановление на Министерския съвет към Тр.У се присъединяват Институт за повишаване квалификацията на учителите /сега Педагогически факултет/ и четири преобразувани в колежи полувисши институти.
Университетът осъществява обучение по програми с четири образователно-квалификационни степени - специалист, бакалавър, магистър и доктор, както и програми за квалификация и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение. Тракийският университет - Стара Загора получи редовна институционална акредитация с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/ към Министерския съвет от 18.02.1999 година в изпълнение на Закона за висшето образование. На 18.03.1999 год. НАОА акредитира и основните звена на Тракийския университет - Ветеринарномедицински факултет, Медицински факултет, Аграрен факултет и тогавашния Институт за повишаване квалификацията на учителите. Завършилите студенти получават легитимна диплома, подпечатана с държавния герб на Република България.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - обучението на студентите се осъществява в девет факултета:
- Аграрен факултет;
- Ветеринарномедицински факултет;
- Медицински факултет;
- Педагогически факултет
- информацията се актуализира...


БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ АГРАРЕН КОЛЕЖ - СТАРА ЗАГОРА
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - СЛИВЕН
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - СТАРА ЗАГОРА
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ХАСКОВО
ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЯМБОЛ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2020! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »