| Специалности след средно образование | Магистратури | Новини |
   
  СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
  СОФИЯ, бул. "Цар Освободител" 15
  02/ 846 74 29; 930 83 80
  www.uni-sofia.bg


Информацията за това ВУ се актуализира редовно съгласно Договор за съвместна дейност.
Дата на последна актуализация: 20.01.2020 г.
Датите на изпитите през двете сесии, сроковете за подаване на документи за тях и за участие с ДЗИ (матури) при класиране вижте в менюто Новини

РЕКТОР - проф. дфн Анастас Герджиков

Софийският университет "Св. Климент Охридски е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ.

През 1887 г. министърът на просвещението Т. Иванчев издава наредба за откриване на педагогически клас към Първа мъжка гимназия в София. Занятията започват на 1 октомври 1888 г. Това е рождената дата на българския университет. Педагогическият курс има за цел "да дава висше образование и да подготвя учители за средните училища." Занятията започват с четирима редовни и трима извънредни преподаватели, сред които Александър Тодоров - Балан, Любомир Милетич, Иван Георгов, всичко със солидно европейско образование и научни изяви. Студентите са 43-ма - само мъже. В приетия правилник се предвижда функционирането само на историко-филологическо отделение. В края на 1888 г., отчитайки доброто начало на Висшия педагогически курс, Народното събрание взема решение за преобразуването му във Висше училище. На 31 януари 1889 г. са назначени първите преподаватели на Висшето училище, които веднага поставят въпроса за създаване на библиотека и снабдяването й с периодични издания, както и за изработването на правилник. За пръв ректор е избран Александър Тодоров - Балан, възпитаник на университетите в Прага и Лайпциг, доктор на Пражкия университет, преподавател по езикознание, диалектология и славянска филология.
В периода 1947-1952 г. Народното събрание приема закони, с които отделя факултети от структурата на Университета. Те поставят началото на нови, самостоятелни висши училища. След 10 ноември 1989 г. с решение на Академичния съвет в структурата на Университета бяха възстановени Богословският, Стопанският и Медицинският факултети.

Централната сграда на Университета е една от архитектурните забележителности на София. Строежът на централното крило започва през 1924 и завършва през 1934 г. по проект на френския архитект Бреансон. Със значителни подобрения по-късно в проекта участва и българският архитект Йордан Миланов. Вторият етап на строителството завършва северното и южното крило по проекти на архитект Любен Константинов.

Факултетът по математика и информатика, Физически факултет, Химически факултет, Биологически факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация, Богословски факултет, Стопански факултет, Факултет по начална и предучилищна педагогика и Медицински факултет се намират в отделни сгради, чиито адреси са посочени в представянето на отделните факултети.
Софийският университет „Св. Климент Охридски" поддържа връзки с университетите от цял свят. Разработват се редица културни и образователни програми за студенти и преподаватели.

Днес Софийският университет като национално средище за висше образование, наука и култура има 16 факултета с 92 специалности.
За учебната 2007/2008 г. в образователно-квалификационните степени „бакалавър" и „магистър" след средно образование се обучават 24 247 студенти, а броят на докторантите е 774. В Софийския университет работят голяма част от най-добрите български специалисти във всички области на природо-математическите и хумани-терните науки. На постоянен трудов договор са 1606 преподаватели. От тях академици са 2, член-кореспонденти на БАН - 4, професори - 203, доценти - 614, асистенти - 789. Между тези преподаватели има 172 доктори на науките и 937 доктори. Научноизследователската дейност на преподавателите от Софийския университет е съставна част от учебния процес със студенти те. По своя характер тя не се управлява, а се подпомага от ректорското ръководство. Тъй като научноизследователската дейност е една от най-специ фичните дейности в работата на университетския преподавател, тя запазва своя индивидуален характер.

Университетската библиотека при СУ "Св. Климент Охридски, една от най-големите научни библиотеки в България, предлага услуги, съчетаващи традициите и модерните технологии, които изграждат облика й на съвременен библиотечно-информационен, културен и образователен център с национално значение.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЗВЕНА
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - обучението на студентите се осъществява в шестнадесет факултета:
- Биологически факултет;
- Богословски факултет;
- Геолого-географски факултет;
- Исторически факултет;
- Медицински факултет;
- Стопански факултет;
- Факултет по журналистика и масова комуникация;
- Факултет по класически и нови филологии;
- Факултет по математика и информатика;
- Факултет по начална и предучилищна педагогика;
- Факултет по педагогика;
- Факултет по славянски филологии;
- Физически факултет;
- Философски факултет;
- Химически факултет;
- Юридически факултет.

Кандидатствайте тук чрез НАПС и през КСК 2020! Вижте как в меню "Новини" по-долу:
 
Новини от учебното заведение »